Študijski center za industrijsko demokracijo

Dileme ob nastopu novega sveta delavcev

Ob nastopu novega sveta delavcev so se nam pojavila naslednja vprašanja:

1. Povsem naključno smo hkrati z nastopom novega sveta delavcev dobili tudi novega predsednika uprave. Ali participacijski dogovor, ki je bil podpisan s prejšnjo upravo, še velja ali je potrebno iz formalnih razlogov pristopiti k pogajanjem o novem?

2. Čez približno mesec dni poteče mandat enemu od dveh članov nadzornega sveta, ki sta predstavnika delavcev zaposlenih. Ali svet delavcev lahko že pred tem rokom na eni od sej izvoli novega člana sveta delavcev? Ali mora morda čakati na formalno obvestilo o preteku mandata? Kdo poda v takem primeru obvestilo svetu delavcev, da je enemu od članov pretekel mandat?

3. Drugi predstavnik delavcev v nadzornem svetu je bil izvoljen sredi prejšnjega mandata. Ali njemu teče mandat redno, t.j. do izteka 4-ih let, in bo novi imenovan takrat?

1. Participacijski dogovori se praviloma sklepajo za nedoločen čas (z določenim odpovednim rokom), teoretično pa lahko tudi za določen čas, s pretekom katerega veljavnost dogovora preneha. Glede na bistvo in vsebino teh pravnih aktov, ki naj bi, če gre za dogovore po 5. členu ZSDU, urejali trajnejša »soupravljalska« razmerja med delodajalcem in svetom delavcev, je vsekakor priporočljivo sklepanje dogovorov za nedoločen čas, dogovori za določen čas pa pridejo v poštev praviloma le v primerih, ko so zaradi specifičnih okoliščin sklenjeni le za neko prehodno obdobje, ali ko gre za parcialne dogovore le o urejanju posameznih »soupavljalskih« vprašanj, z rešitvijo katerih smisel dogovora preneha (npr. tako imenovani socialni sporazumi ipd.). Ne vem, kakšno varianto tovrstnih "končnih določb" vsebuje vaš participacijski dogovor, vendar pa ne v enem ne v drugem primeru zgolj zaradi zamenjave uprave svetu delavcev ni potrebno sklepati novega dogovora. Vsakokratna uprava namreč nastopa le kot zastopnik delodajalca (t.j. družbe) kot »pogodbene« stranke, tako da pravice in obveznosti iz dogovora zavezujejo delodajalca ves čas veljavnosti dogovora, ne glede na to kdo (katera konkretna uprava) ga v danem trenutku zastopa. Tudi na strani sveta delavcev se dogovor načeloma nikoli ne sklepa le za čas trajanja mandata konkretnega sveta delavcev, zato pravice in obveznosti iz tega dogovora ob zamenjavi zaradi preteka mandata prehajajo na naslednji svet delavcev. Glede na to, da je sklepanje dogovora lahko precej zapleten in dolgotrajen postopek bi bilo morebitno sklepanje "mandatnih" participacijskih dogovorov vsekakor neracionalno in ne bi zagotavljalo nemotenega permanentnega delovanja sistema delavske participacije.

Vedno pa seveda lahko vsaka od obeh strank dogovora med trajanjem njegove veljavnosti predlaga začetek postopka za ustrezne spremembe in dopolnitve posameznih določil. Če torej ocenjujete, da je veljavni dogovor potreben prenove, za začetek ustreznega postopka ni treba čakati do izteka njegove veljavnosti.

2. Mandat predstavniku delavcev v nadzornem svetu ne začne teči z njegovo izvolitvijo, temveč šele z dnem, ko je na podlagi obvestila sveta delavcev skupščini družbe o njegovi izvolitvi (6. odstavek 79. člena ZSDU) vpisan v sodni register. Sam akt volitev torej nima nobenega neposrednega učinka na začetek delovanja izvoljenega člana v tej funkciji, zato ni videti nobene ovire, da je izvoljen že pred iztekom mandata prejšnjemu. Le registrirati ga je mogoče šele po izteku mandata prejšnjemu članu nadzornega sveta.

Na iztek mandata delavskih predstavnikov v nadzornem svetu je dolžan paziti svet delavcev sam, kajti zakon nikomur ne nalaga dolžnosti, da bi ga moral o tem posebej obveščati.

3. Kdaj izteče mandat drugemu izmed delavskih predstavnikov v nadzornem svetu je odvisno od tega, kako je bil izvoljen. Če je bil izvoljen samo "nadomestno", torej kot zamenjava za odpoklicanega ali iz nekrivdnih razlogov predčasno razrešenega člana, je tudi njegov mandat samo "nadomesten" in se izteče z dnem, ko bi sicer potekel mandat zamenjanemu članu. Če pa je bil izvoljen "redno", torej z lastnim polnim mandatom, bo novi član lahko izvoljen šele po preteku le-tega.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70