Študijski center za industrijsko demokracijo

Dopustnost navodil obvladujoče družbe glede vodenja poslov odvisne družbe

Kot predstavnika delavcev v nadzornem svetu odvisne družbe v 100 % lasti obvladujoče družbe znotraj koncerna me zanima, ali lahko poslovodstvo obvladujoče družbe določene odločitve pri vodenju poslov odvisne družbe veže na svoja navodila in predhodna soglasja? Na primer: zadnje od takih navodil je, da je treba za vsako nabavo računalniške opreme pridobiti odobritev službe za informatiko obvladujoče družbe.

Ključnega pomena v zvezi s konkretnim problemom je določba 1. odstavka 265. člena ZGD-1, ki se glasi: »Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost«.

Uprava vsake družbe, ki je samostojna pravna oseba (ne glede na njen status znotraj koncerna), je torej povsem samostojna pri sprejemanju vseh poslovnih odločitev v okviru pooblastil, ki jih ima po zakonu. Celo nadzorni svet po določbi 5. odst. 281. člena istega zakona v njene odločitve ne more posegati – največ, kar je, lahko v tem smislu določene odločitve uprave veže na svoje »soglasje«, nikakor pa ne na svoja »navodila«. Še manj torej lahko na ta način deluje poslovodstvo obvladujoče družbe.

Brez takšne logike namreč preprosto tudi ne bi bila uresničljiva odškodninska odgovornost uprav za vodenje poslov, kakršno sicer ureja zakon. Iz teh razlogov je v smislu 541. člena ZGD-1 dopustno, da obvladujoča družba daje odvisni obvezujoča navodila za vodenje poslov le v primeru obstoja »pogodbe o obvladovanju«. Vendar pa za te primere zato zakon izrecno določa tudi ekskulpacijo odgovornosti poslovodstva odvisne družbe za škodo, če je ravnalo v skladu s prejetimi navodili (3. odst. 544. člena ZGD-1), odgovornost pa prenaša na poslovodstvo obvladujoče družbe (2. odst. 543. člena ZGD-1).

Ker v danem primeru ne gre za pogodbo o obvladovanju in ker poslovodstvo obvladujoče družbe za posledice svojih »navodil« ne prevzema nikakršne odgovornosti (obvladujoča družba pa odvisni tudi ni dolžna nadomestiti morebitne škode), so morebitna takšna navodila povsem nedopustna. Kako dosledno je v zakonu izpeljano načelo samostojnosti uprave odvisne družbe znotraj koncerna, zelo jasno kaže tudi določba 545. člena ZGD-1, ki izrecno sankcionira celo posredno vmešavanje obvladujoče družbe v vodenje poslov odvisne družbe in katere 1. odstavek se glasi: »(1) V koncernskih družbah, v katerih ni sklenjena pogodba o obvladovanju, obvladujoča družba ne sme uporabiti svojega vpliva, da bi pripravila odvisno družbo do tega, da bi zase opravila škodljiv pravni posel ali da bi kaj storila ali opustila v svojo škodo, razen če obvladujoča družba prikrajšanje nadomesti.«

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70