Študijski center za industrijsko demokracijo

IZLOČITEV DELA DEJAVNOSTI DRUŽBE - OUTSOURCING

Smo večje proizvodno podjetje. Uprava razmišlja o izločitvi dejavnosti, ki niso neposredno povezane z našo proizvodnjo, to so storitve menze, vzdrževanja, počitniški domovi. Kot svet delavcev nas zanima:

- po katerem členu ZSDU je uprava dolžna obvestiti svet delavcev o svoji nameri?

- kdaj začne teči 30 dnevni rok, po katerem nas mora uprava obvestiti o svoji odločitvi?

Izločitev posameznih dejavnosti iz podjetja oziroma t.i. outsoucing je načeloma mogoče uvrstiti najmanj pod določbo 89. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), ki določa zadeve, o katerih mora biti svet delavcev s strani uprave obveščen, in sicer (skladno z določbo 90. člena istega zakona) predhodno, torej pred sprejetjem končne odločitve. Gre namreč za zmanjšanje gospodarske dejavnosti po 5. alinei omenjenega 89. člena ZSDU.

Zakon v tem pogledu ne določa posebej tudi rokov, v katerih mora biti svet delavcev predhodno obveščen o nameravani odločitvi. Lahko pa so takšni roki določeni v participacijskem dogovoru. Zato je za odgovor na vaše vprašanje odločilnega pomena konkretna ureditev v tem dogovoru, pri čemer sodim, da je 30 dnevni rok, ki ga omenjate, verjetno določen v tem aktu in ga je torej treba upoštevati.

V zvezi z izločanjem posameznih dejavnosti iz podjetja pa je pomemben tudi način tega izločanja. Če namreč podjetje bodočemu zunanjemu izvajalcu konkretne dejavnosti ne samo odda v najem, ampak tudi proda osnovna sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, gre lahko tudi za situacijo, ki jo ureja določba 93. člena ZSDU (prodaja oz. zaprtje bistvenega dela družbe). V tem primeru pa je delodajalec dolžan zahtevati skupno posvetovanje s svetom delavcev skladno z 91. in 92. členom ZSDU s tem, da je dolžan 30 pred sprejemom odločitve posredovati svetu delavcev potrebne informacije, rok za predlagano skupno posvetovanje pa mora biti najmanj 15 dni pred sprejemomo odločitve.

Ne nazadnje pa je mogoče zagovarjati tudi stališče, da je skupno posvetovanje potrebno v vsakem primeru »outsoucinga«, kajti vedno gre pri tem tudi za »zmanjšanje števila delavcev« v smislu 6. alinee 94. člena ZSDU. Če gre za večje število delavcev po poredpisih o delovnih razmerjih, pa je potrebno k takšni odločitvi celo soglasje sveta delavcev na podlagi 1. odstavka 96. člena ZSDU.

Na podlagi povedanega vam torej predlagam, da se svet delavcev že v izhodišču postavi na stališče, da mora uprava pred sprejetjem odločitve o izločitvi posameznih dejavnosti ne samo obvestiti svet delavcev po 89. členu, ampak zahtevati skupno posvetovanje s svetom delavcev po 91. členu ali celo pridobiti soglasje sveta delavcev po 96. členu ZSDU.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70