Študijski center za industrijsko demokracijo

Izvolitev delavskih predstavnikov v nadzornem svetu ni materija statuta

Uprava je za letošnjo skupščino pripravila predlog sprememb in dopolnitev statuta delniške družbe, v katerem je predvideno, da po izvolitvi delavskih predstavnikov v nadzornem svetu s strani sveta delavcev te predstavnike imenuje še skupščina družbe na prvi naslednji seji. Menda naj bi bilo to potrebno zaradi uskladitve mandatov med predstavniki delavcev in predstavniki delničarjev v nadzornem svetu. Ali je takšna ureditev skladna z zakonom?

Skladno z določbo 2. odst. 79. člena ZSDU predstavnike delavcev v nadzornem svetu izvoli in odpokliče svet delavcev in s tem skupščino le seznani. To pomeni, da svet delavcev naslovi na skupščino pisno obvestilo o izvolitvi in takšno obvestilo vroči upravi kot zakonitemu sklicatelju skupščine, s čemer je opravljeno vse, kar zakon zahteva za izvolitev delavskih predstavnikov v nadzornem svetu. Z dnem takšne seznanitve skupščine predstavnikom delavcev v nadzornem svetu tudi začne teči mandat, in sicer ne glede na to kdaj (in ali sploh) je to obvestilo uvrščeno na dnevni red skupščine. Skupščina namreč pri izvolitvi delavskih predstavnikov v nadzornem svetu nima popolnoma nobene konstitutivne vloge.

Tako izvolitev kot tudi razrešitev predstavnikov delavcev v nadzornem svetu je torej v celoti stvar sveta delavcev in njegovega poslovnika, tako da to vprašanje načeloma niti ne more biti materija statuta, ki ga sprejemajo delničarji. Zato predlog, po katerem naj bi bila skupščina po novem statutu pristojna za imenovanje že izvoljenih predstavnikov delavcev v nadzornem svetu, ne pride v poštev.

Predvsem je treba v zvezi s tem tudi povedati, da iz veljavnih predpisov ni mogoče povsem jasno razbrati ločnice med pojmoma "izvolitev" in "imenovanje". Ne da bi se posebej poglabljali v to vprašanje, pa je mogoče trditi, da obe vrsti postopkov nista kompatibilni v tem smislu, da bi bil lahko katerikoli predstavnik (velja nasplošno) najprej izvoljen na pristojnem organu, nato pa bi ga moral kak drug organ še imenovati. Takšna rešitev bi bila izven vsake pravne logike.

Morebitno neskladje mandatov predstavnikov delavcev in predstavnikov delničarjev v nadzornem svetu pa bi bilo treba rešiti na kak drug način. Naprimer z naslednjo določbo: "Z dnem, ko se izteče mandat predstavnikom delničarjev, se izteče tudi mandat predstavnikov delavcev v nadzornem svetu, ne glede na datum njihove izvolitve in začetka mandata." Vendar bi to moral določiti zakon, medtem ko bi bilo dopustnost takšne določbe v statut družbe še proučiti.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70