Študijski center za industrijsko demokracijo

Izvolitev in mandat predstavnikov delavcev v nadzornem svetu

Svetu delavcev je že potekel štiriletni mandat, predstavnik delavcev v nadzornem svetu pa je bil izvoljen na prvi seji sveta delavcev po izvolitvi. Skupščina družbe je pred kratkim imenovala nove predstavnike delničarjev v nadzorni svet s štiriletnim mandatom. Kaj je z mandatom predstavnika delavcev v nadzornem svetu? Kdaj je začel teči in ali je že potekel? Ali bi moral svet delavcev razpisati nove volitve? Ali je svet delavcev obligatoren organ?

Za imenovanje in razreševanje predstavnikov delavcev v nadzornem svetu je pristojen izključno svet delavcev, ki s tem skupščino družbe le seznani (79. člen ZSDU). Mandat predstavnikov delavcev v nadzornem svetu torej začne teči z dnem, ko je svet delavcev skupščino pisno seznanil z njihovo izvolitvijo. Pri tem je za začetek mandata bistven datum, ko je svet delavcev obvestilo za skupščino vročil upravi kot njenemu upravičenemu sklicatelju, ne datum, ko skupščina to obvestilo tudi dejansko uvrsti na dnevni red svoje seje.

Če je, upoštevaje povedano, predstavniku delavcev v nadzornem svetu potekel štiriletni mandat, svet delavcev pa še ni imenoval novega, bo nadzorni svet do nadaljnjega deloval le s člani, ki so predstavniki delničarjev. Kolikor je tudi svetu delavcev že potekel mandat, pa bo treba najprej izvoliti še nov svet delavcev.

Če dosedanji svet delavcev ni razpisal volitev za nov svet delavcev do konca svojega mandata, bo treba za izvolitev uporabiti določbe ZSDU o oblikovanju sveta delavcev v novoustanovljeni družbi. Najprej bo torej treba sklicati zbor delavcev skladno z določbo 18. člena ZSDU. Pri tem se lahko zbor delavcev seveda glede oblikovanja sveta delavcev opredeli tudi negativno, kajti kolektivno sodelovanje delavcev pri upravljanju v smislu ZSDU je fakultativna pravica, ne dolžnost delavcev. Če se odpovedo pravici do oblikovanja sveta delavcev, se s tem seveda odpovedo tudi vsem drugim oblikam kolektivne delavske participacije (predstavništvo v nadzornem svetu, delavski direktor).

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70