Študijski center za industrijsko demokracijo

Izvolitev novega SD in mandat predstavnikov delavcev v NS

V nadzornem svetu imamo tri predstavnike delavcev, pri čemer je po določilih poslovnika sveta delavcev predsednik sveta delavcev član nadzornega sveta po funkciji. Ker je bil pred kratkim izvoljen nov svet delavcev, sprašujemo, ali je s tem potekel tudi mandat predstavnikov delavcev v nadzornem svetu in kako opraviti njihovo zamenjavo?

Načeloma ni mogoče trditi, da so predstavniki delavcev v nadzorni svet imenovani samo za čas trajanja mandata sveta delavcev, kajti vprašanje trajanja mandata vseh članov nadzornega sveta (torej tudi delavskih predstavnikov v tem organu) ureja zakon o gospodarskih družbah. Ta pa določa štiriletni mandat članov nadzornega sveta (od datuma izvolitve oz. vpisa v sodni register dalje) in to velja brez izjeme.

Povsem drugo vprašanje pa je ali se mandati obeh vrst predstavnikov v nadzornem svetu (delničarjev in delavcev) medsebojno pokrivajo. Praviloma tega ni mogoče zagotoviti, kajti svet delavcev, ki voli predstavnike delavcev in skupščina družbe, ki voli predstavnike delničarjev v nadzorni svet, običajno tega imenovanja ne opravljata hkrati. Mandat predstavnikov delavcev se torej običajno ne sklada z mandatom predstavnikov delničarjev, čeprav imajo oboji štiriletnega.

Povedano pomeni, da z zamenjavo sveta delavcev ne pride avtomatično tudi do formalne zamenjave predstavnikov delavcev v nadzornem svetu, čeprav bi to sicer vsekakor utegnilo imeti določeno logiko. A žal predpisi tega ne dopuščajo. Zato je morebitne tovrstne zamenjave delavskih predstavnikov mogoče opravljati le po postopku odpoklica (iz nekrivdnih razlogov), ki ga predvideva 79. člen zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju. V vašem primeru je verjetno edino na ta način mogoče tudi zares dosledno realizirati poslovniško določbo, da je predsednik sveta delavcev predstavnik delavcev v nadzornem svetu.

Če torej želite realizirati omenjeno poslovniško določbo, lahko to storite le na ta način, da svet delavcev tudi formalno odpokliče (z obvezno navedbo, da gre za nekrivdni odpoklic) in razreši prejšnjega predsednika sveta delavcev kot predstavnika delavcev v nadzornem svetu in z ugotovitvenim sklepom imenuje (načeloma s štiriletnim mandatom, ki pa je lahko pravno tudi malce sporen, kajti »nadomestna« izvolitev načeloma pomeni, da novi član le vstopi v mandat prejšnega) v nadzorni svet novega predsednika sveta delavcev. Ali boste na enak način opravili zamenjavo tudi preostalih predstavnikov delavcev v nadzornem svetu, je stvar vaše odločitve, pri čemer pa je treba vedeti, da je za njihovo izvolitev potrebno izpeljati poslovniško predvideni postopek (njihove zamenjave ni mogoče opraviti z ugotovitvenim sklepom, tako kot pri predsedniku). Mandat novoizvoljenim predstavnikom delavcev v nadzornem svetu začne teči z dnem, ko svet delavcev o njihovi izvolitvi obvesti skupščino (bistven je torej datum uradne »notifikacije«, ki se opravi tako, da se ustrezno obvestilo naslovi na skupščino in izroči upravi kot pooblaščenemu sklicatelju skupščine), kajti skupščina se s tem samo seznani in ničesar ne sklepa, tako da sam datum seje skupščine v tem pogledu ni relevanten.

Za konec bi vam priporočil le še naslednje: Pred vrati so letna poročila in skupščine, ki bodo med drugim odločale tudi o morebitnih nagradah članom nadzornih svetov. V danem primeru ne bi bilo »fair«, če bi bili te nagrade namesto dosedanjih predstavnikov delavcev v nadzornem svetu deležni novoimenovani predstavniki. Zato bi veljalo razmisliti o tem, da se kljub vsemu z imenovanjem novih članov s strani sveta bodisi počaka do prve skupščine družbe, če bo ta v kratkem (v tem primeru bi bilo pač treba začasno spregledati poslovniško določbo o predsedniku sveta delavcev kot članu nadzornega sveta po funkciji – kršitev namreč ni takšne narave, da bi imela za posledico morebitno nelegitimnost nadzornega sveta), ali pa, da se zamenjava sicer opravi takoj, a z dodatnim sklepom o upravičenosti do morebitne nagrade za delo v nadzornem svetu v preteklem poslovnem letu.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70