Študijski center za industrijsko demokracijo

Kako se uredi delo zbora delavcev

Svet delavcev je sprejel sklep, da je treba zaradi širše obravnave določne problematike sklicati zbor delavcev v podjetju. V zvezi s praktično realizacijo tega sklepa pa je naletel na vrsto dilem glede sklica in poteka dela zbora, kot na primer: kdo in na kakšen način skliče zbor delavcev, kdo ga vodi, kdaj je sklepčen, kako sprejema odločitve itd. Kje in kako so ta vprašanja natančneje urejena?

Edini predpis, ki vsebuje kakršnakoli podrobnejša določila o zboru delavcev nasploh, je zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki to problematiko ureja v določbah 69. do 72. člena. Vendar pa je treba ugotoviti, da gre le za nekaj načelnih določb, iz katerih izhaja, da je zbor delavcev v bistvu le nekakšna metoda dela sveta delavcev, ki obravnava vprašanja iz pristojnosti sveta delavcev, ne more pa o njih odločati. Svet delavcev oziroma njegov odbor v dislocirani enoti sta lahko tudi edina upravičena sklicatelja zbora delavcev. Svet delavcev oziroma njegov odbor mora sklicati zbor delavcev tudi na zahtevo direktorja družbe, in uvrstiti na dnevni red vprašanja, ki jih direktor predlaga.

Vsa ostala vprašanja oziroma podrobnosti v zvezi s sklicem in potekom zbora delavcev pa je treba skladno z določbo 72. člena ZSDU natančneje urediti s poslovnikom sveta delavcev. Preden se torej lotite sklica zbora delavcev, bi vsekakor veljalo najprej ustrezno dopolniti obstoječi poslovnik sveta delavcev in v njem podrobneje urediti vsa vprašanja, ki jih omenjate. V tem smislu ima svet delavcev vsekakor bolj ali manj proste roke, saj natančnejših predpisov o tem, kot rečeno, ni. Glede na že omenjeno dejstvo, da zbor delavcev ne sprejema nikakršnih zavezujočih odločitev, lahko le priporočimo, da pri urejanju te problematike ne pretiravajte po nepotrebnem s kakimi hudimi formalizmi (npr. nesmiselno in nepotrebno je določati spodnjo mejo za sklepčnost zbora delavcev, če le-ta o ničemer ne odloča itd.). Urediti je treba v glavnem le vodenje zbora delavcev (najbolje, če ga vodi kar predsednik sveta delavcev ali njegovega odbora), potek diskusije ter pisanje zapisnika in morda še kako malenkost. Vse ostalo pa je lahko prej ovira kot pomoč za delovanje zbora delavcev.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70