Študijski center za industrijsko demokracijo

Kako uskladiti mandate v nadzornem svetu

Svet delavcev v našem podjetju razmišlja o predčasnih volitvah iz razloga skrajšanja mandata. Glavni razlog je, da hočemo naslednjemu sklicu sveta delavcev omogočiti več časa za izbiro in imenovanje predstavnikov delavcev v nadzorni svet. Novi svet delavcev naj bi namreč nastopil mandat konec februarja, nov nadzorni svet pa nastopi mandat v začetku aprila, kar pomeni, da je samo en mesec časa za novi svet delavcev, da izvede kandidacijski postopek in imenovanje predstavnikov v nadzornem svetu. Po naših izkušnjah (ko smo to sami morali izpeljati v prvem mandatu) je v tako kratkem času izredno težko opraviti kvalitetne pogovore s kandidati in narediti izbiro.

Trenutno razmišljamo o kolektivnem odstopu vseh članov sveta delavcev, kar bi po 47. členu (zamenjava več kot tretjine članov) pripeljalo do nadomestnih volitev.

Vprašanja:

1. Ali stari člani nadaljujejo z delom do izvolitve novega sveta delavcev ali pa je podjetje do izvolitve brez sveta delavcev?

2. Ali novoizvoljeni svet delavcev na nadomestnih volitvah začne svoj mandat takoj in s tem začne teči tudi 4 letni mandat (in tako dosežemo želeni zamik)?

3. Ali obstaja kakršenkoli drug način za skrajšanje mandata in s tem zamik volitev v svet delavcev in imenovanja predstavnikov delavcev v nadzorni svet?

Pot za dosego želenega cilja, ki jo predlagate, je po mojem mnenju pravno močno sporna in je osebno ne bi priporočal. Institut nadomestnih volitev pa je za te namene zagotovo neuporaben. Dejstvo je namreč, da nadomestno izvoljenim članom po logiki stvari štiriletni mandat ne začne teči od začetka, ampak se izteče z dnem, ko bi prenehal mandat prvotnim članom sveta delavcev, kar načeloma velja tudi v primeru, če odstopi celoten svet delavcev. Vsaka drugačna razlaga bi bila nedvomno v nasprotju z namenom tega zakonskega instituta. To pomeni, da z morebitnimi nadomestnimi volitvami ne bi ničesar rešili v smislu želenega cilja.

Kar zadeva vprašanje nadaljevanja dela »starega« sveta delavcev do izvolitve novega, je treba poudariti, da stari svet delavcev vedno dela do konca svojega mandata, po izteku mandata pa ne more več sprejemati nobenih pravno veljavnih sklepov. Zakon pa ne dopušča nikakršnega »umetnega« skrajševanja mandata iz takšnih ali drugačnih razlogov.

Rešitev vaše zadrege bi po mojem mnenju kazalo iskati v tem, da kandidacijski postopek (razpis, zbiranje predlogov kandidatov itd.) izvede še »stari« svet delavcev, samo izbiro oziroma izvolitev predstavnikov delavcev v nadzorni svet pa prepusti novemu svetu delavcev. V tem primeru bi mesec dni časa novemu svetu delavcev vsekakor lahko povsem zadostovalo tako za razgovore s kandidati kot tudi za druga potreba opravila za kakovostno izbiro. Pogoj pa je seveda, da bi bilo konstituiranje novega sveta delavcev izvedeno takoj po volitvah.

Poleg tega vam predlagam, da (preden se lotevate takšnih ali drugačnih aktivnosti z obravnavanim namenom) preverite, kako je pravzaprav z mandatom sedanjih delavskih predstavnikov v nadzornem svetu. Le-tem namreč mandat začne teči z dnem, ko so bili izvoljeni s strani sveta delavcev in ni nujno, da se pokriva z mandatom predstavnikov delničarjev v nadzornem svetu. Morda boste po tem preverjanju celo ugotovili, da jim pravzaprav mandat še ni potekel in je torej vaša skrb za pravočasno izvolitev novih povsem odveč. Poleg tega načeloma ni nobene škode, če bodo delavski predstavniki izvoljeni v nadzorni svet nekoliko kasneje kot predstavniki delničarjev, razen če ni aprila meseca predvidena že tudi seja novega nadzornega sveta (opomba: iz vprašanja namreč ni razvidno kaj pomeni, da novi nadzorni svet »nastopi« aprila meseca, torej – ali bo takrat skupščina šele izvolila predstavnike delničarjev, ali bo novi nadzorni takrat že imel prvo sejo).

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70