Študijski center za industrijsko demokracijo

Kdaj je izjava o varnosti uradno sprejeta

Ali je Izjava o varnosti sprejeta, če nanjo ni dal soglasja svet delavcev in če ni soodpisana s strani predsednika sveta delavcev?

Novela zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) je določila drugačen način sodelovanja sveta delavcev pri urejanju vprašanj varnosti in zdravja pri delu (VZD) v podjetju, in sicer po novem ni več potrebno soglasje sveta delavcev k odločitvam delodajalca na tem področju, ampak je potrebno skupno posvetovanje v smislu določil 91. in 92. člena ZSDU. Takšna nova ureditev izhaja iz dejstva, da zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) načeloma izhaja iz stališča, da mora biti za stanje VZD v celoti odgovoren delodajalec, in da svet delavcev ne more sprejemati tovrstne odgovornosti. Istočasno pa je zakon okrepil vlogo sveta delavcev na ta način, da je določil obvezno skupno posvetovanje pred sprejetjem kakršnega koli akta ali ukrepa na tem področju.

Tudi za sprejem izjave o varnosti in zdravja pri delu torej velja, da mora delodajalec pred njenim sprejetjem zahtevati skupno posvetovanje s svetom delavcev, in sicer jo mora (kot gradivo) posredovati svetu delavcev najmanj 30 dni, skupno posvetovanje pa mora biti izvedeno najmanj 15 dni pred sprejetjem.

Za uraden sprejem izjave o varnosti torej ni potrebno soglasje in (so)podpis predsednika sveta delavcev, vsekakor pa mora biti sestavni del dokumentacije zapisnik o izvedenem skupnem posvetovanju s svetom delavcev, kar bodo verjetno inšpektorji za delo v bodoče posebej preverjali.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70