Študijski center za industrijsko demokracijo

Kdaj so izpolnjeni pogoji za oblikovanje SD kapitalsko povezanih družb

Naša družba je v skoraj 80-odstotni lasti druge družbe. Zanima nas ali imata sveta delavcev obeh, pravno sicer samostojnih družb, možnost ustanoviti svet delavcev kapitalsko povezanih družb?

V vsaki obliki koncernsko povezanih družb imajo delavci skladno z določili 73. do 77. člena ZSDU pavico oblikovati »svet delavcev kapitalsko povezanih družb«. Ta pogoj pa je upoštevaje določila 529. in 530. člena ZGD-1 v vašem primeru po mojem mnenju v celoti izpolnjen. Določbi se namreč glasita:

»529. člen

(odvisna in obvladujoča družba)

(1) Odvisna družba je pravno samostojna družba, ki jo neposredno ali posredno obvladuje druga družba (obvladujoča družba).

(2) Domneva se, da je družba v večinski lasti odvisna od družbe, ki ima v njej večinski delež.

530. člen

(koncern in koncernske družbe)

(1) Koncern sestavljajo:

- ena obvladujoča in ena ali več odvisnih družb, povezanih pod enotnim vodstvom obvladujoče družbe (dejanski koncern);

- družbe, ki so povezane s pogodbo o obvladovanju (pogodbeni koncern), ali

- pravno samostojne družbe, povezane z enotnim vodstvom, ne da bi bile pri tem družbe medsebojno odvisne (koncern z razmerjem enakopravnosti).

(2) Domneva se, da je odvisna družba z obvladujočo družbo koncern.

(3) V koncern vključene in z enotnim vodstvom povezane družbe so koncernske družbe.«

V zvezi s tem velja posebej pripomniti, da je oblikovanje sveta delavcev kapitalsko povezanih družb že po naravi stvari smiselno pravzaprav samo v primeru koncernov, ne v vseh oblikah kapitalsko povezanih družb (npr. pri vzajemni kapitalski udeležbi brez večinskih deležev). Če namreč družbe niso povezane z enotnim vodstvom, morebitni »skupni« svet delavcev v bistvu na delodajalski strani sploh nima relevantnega sogovornika.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70