Študijski center za industrijsko demokracijo

Kdo sodeluje s SD v enotirnem sistemu upravljanja

Odkar je bil v družbi na podlagi ZGD-1 uveden enotirni sistem upravljanja z upravnim odborom namesto prejšnje uprave in nadzornega sveta, so bili s strani poslovodstva praktično prekinjeni vsi stiki s svetom delavcev. Od takrat nismo imeli več niti enega skupnega sestanka, ne dobivamo več nobenih informacij itd., skratka, na strani »delodajalca« se nihče več ne čuti dolžnega sodelovati s svetom delavcev. Menimo, da bi se tovrstne pristojnosti prejšnje uprave v bistvu morale formalno prenesti na sedanji upravni odbor. Kako naj svet delavcev ukrepa?

Strinjati se velja z vašo ugotovitvijo, da so se z uvedbo enotirnega sistema upravljanja družbe vse pristojnosti in naloge bivše uprave kot zastopnika »delodajalca«, vključno z dolžnostmi, ki jih ima le-ta po zakonu v odnosu do sveta delavcev, formalno prenesle na upravni odbor. Zato je treba ustrezne zahteve v smislu uresničevanja nalog glede zakonsko predpisanega sodelovanja s svetom delavcev nasloviti na predsednika upravnega odbora. Ta je namreč dolžan zagotoviti, da bo potrebne stike s svetom delavcev po ZSDU bodisi uresničeval sam (oziroma upravni odbor kot celota) in neposredno bodisi da bo upravni odbor to nalogo prenesel na izvršnega direktorja oziroma izvršni direktorski odbor, kajti upravni odbor sam odloči katere od svojih zakonskih pristojnosti bo prenesel na izvršne direktorje. Če je upravni odbor že imenoval izvršnega direktorja oziroma odbor izvršnih direktorjev bi bilo verjetno logično, da funkcije prejšnje uprave v odnosu do sveta delavcev prevzame predvsem ta direktor oziroma odbor. Vsekakor pa je treba to vprašanje formalno jasno in nedvoumno rešiti, tako da bo svetu delavcev popolnoma jasno kdo konkretno v tem pogledu nastopa kot uradni zastopnik »delodajalca«.

V tem smislu predlagam, da svet delavcev uporabi določbo novega drugega odstavka 80. člena ZSDU, ki je odprl možnost, da se svet delavcev s takimi problemi obrne neposredno na upravni odbor. Določba namreč pravi: "Nadzorni svet oziroma upravni odbor družbe je dolžan na zahtevo predstavnikov delavcev najmanj enkrat letno obravnavati poročilo sveta delavcev o stanju na področju uresničevanja tega zakona v družbi s predlogom ukrepov in se do njega opredeliti".

Svet delavcev naj torej nemudoma izkoristi možnost, ki mu jo daje omenjena določba, in sicer ne nujno samo za rešitev omenjenega vprašanja, pač pa tudi vseh drugih problemov povezanih z delovanjem sistema soupravljanja v družbi.

 

 

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70