Študijski center za industrijsko demokracijo

Komuniciranje z zaposlenimi v slovenščini

Smo družba v večinski tuji lasti in tudi predsednik uprave je tujec. Zanima nas, kateri zakon določa uporabo slovenskega jezika v družbah?

Uporaba slovenskega jezika v družbah je določena v 2. odstavku in 3. odstavku 11. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki se glasita:

»2) Poslovodstvo mora zagotoviti, da sporazumevanje z delavci v družbi v zvezi z dajanjem navodil za njihovo delo, vodenjem postopkov, v katerih se odloča o njihovih pravicah, in sodelovanjem delavcev pri upravljanju poteka v slovenskem jeziku, na območjih, kjer živita italijanska ali madžarska narodna skupnost pa lahko tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku.

(3) V slovenskem jeziku morajo biti sestavljeni in objavljeni akti družbe:

- če so z zakonom ali aktom o ustanovitvi družbe določeni kot obvezni,

- če so namenjeni družbenikom ali so pomembni za uresničevanje njihovih pravic

in obveznosti,

- če so namenjeni osebam, ki so v družbi v delovnem razmerju, ali

- če so naslovljeni na državljane Republike Slovenije v zvezi z zadevami družbe.«

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70