Študijski center za industrijsko demokracijo

Kršitev delovnopravne imunitete predsednika sveta delavcev

Zanima nas ali lahko direktor zniža plačo, se pravi določi 10% destimulacijo predsedniku sveta delavcev, ker naj bi med delovnim časom servisiral svoj avtomobil (eno uro - po oceni direktorja).

Drugi odstavek 67. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) določa, da članu sveta delavcev v času opravljanja njegove funkcije brez soglasja sveta delavcev ni mogoče znižati plače, proti njemu začeti disciplinskega ali odškodninskega postopka ali ga kako drugače postavljati v manj ugoden oziroma podrejen položaj. Pogoj je le, da ni ravnal v nasprotju z veljavnimi zakoni, kolektivnimi pogodbami in dogovorom po tem zakonu.

Vsako takšno odločitev zoper člana sveta delavcev mora torej predhodno presoditi svet delavcev in oceniti, ali morda ne gre za šikanozno ravnanje zaradi opravljanja soupravljalskih funkcij. Skladno s takšno presojo potem svet delavcev da ali pa ne da svojega soglasja k odločitvi. Če svet delavcev zavrne soglasje, pa ima direktor pravico sprožiti arbitražni postopek.

Povedano pomeni, da je direktor ravnal neposredno v nasprotju z zakonom, saj odločitve o znižanju plače predsedniku sveta delavcev ni predložil v predhodno soglasje svetu delavcev. S tem mu je onemogočil posebno varstvo, ki ga kot delavski predstavnik uživa po zakonu, kar predstavlja tudi prekršek po 12. točki 107. člena ZSDU.

Predsednik sveta delavcev ima torej pravico zahtevati povrnitev iz tega naslova izgubljenega zaslužka po postopku, določenem v 204. členu zakona o delovnih razmerjih (ZDR), svet delavcev pa lahko zoper direktorja vloži tudi prijavo sodniku za prekrške.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70