Študijski center za industrijsko demokracijo

Kršitev pravice sveta delavcev do obveščenosti

Svet delavcev je zahteval razna poročila v zvezi s poslovanjem, kot so: poročilo o poslovanju s poslovnimi prostori, oddanimi v najem zunanji stranki, ki bi moralo biti tudi v letnem poročilu; četrtletno in letno poročilo porabe sredstev sveta delavcev; finančno poročilo o pogrebni pomoči (pravilnik je nezakonit) in še nekatere druge poslovne informacije. A delodajalec je gluh za zahteve sveta delavcev. Kako naj svet delavcev ukrepa?

Delodajalec mora obveščati svet delavcev o vseh vprašanjih, ki jih določa ZSDU v 89. členu, na zahtevo sveta delavcev pa mora skladno z isto določbo zakona omogočiti tudi vpogled v dokumentacijo, ki je nujna za obveščenost o teh zadevah. Na podlagi vašega vprašanja sicer težko ocenim ali gre v vseh primerih za omenjeno problematiko iz ZSDU, vendar pa, vsaj pri nekaterih, zagotovo gre. Svet delavcev ima v tem primeru na razpolago predvsem naslednje pravne poti:

a) Za ukrepanje v teh primerih je prvenstveno pristojna inšpekcija dela, ki lahko izda bodisi t.i. ureditveno odločbo bodisi (kot prekrškovni organ) začne postopek o prekršku. Zato predlagam, da jo svet delavcev nemudoma obvesti o navedenih kršitvah soupravljalskih pravic sveta delavcev in zahteva njeno ukrepanje, zlasti v smislu postopka za prekršek. po 107. členu ZSDU.

b) Poleg tega pride v poštev (v najtežjih primerih) tudi ovadba za kaznivo dejanje po 207. členu kazenskega zakonika R Slovenije, ki pravi: "Kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči ali onemogoči delavcem izvrševanje pravic do sodelovanja pri upravljanju ali te pravice zlorabi ali ovira njihovo uresničevanje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta."

c) Opozarjam tudi na pravico "veta" (začasnega zadržanja odločitve delodajalca) po 98. členu ZSDU, ki se je lahko posluži svet delavcev, če delodajalec krši dolžnost obveščanja sveta delavcev po 89. in 90. členu ZSDU.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70