Študijski center za industrijsko demokracijo

Mandat delavskega direktorja

Nekateri člani našega sveta delavcev so mnenja, da mandat delavskega direktorja traja, dokler svet delavcev ne zahteva njegove zamenjave. Ali delavski direktor nima zakonsko določenega mandata?

Članstvo v vseh organih gospodarske družbe, pa tudi sicer, je časovno omejeno z zakonsko ali v splošnih aktih družbe določenim mandatom, kar seveda velja tudi za delavskega direktorja kot člana uprave družbe. Delavski direktor je v vseh pogledih enakopraven član uprave, kar pomeni, da zanj v celoti veljajo določbe zakona o gospodarskih družbah (ZGD), razen glede tistih specifik njegovega statusa, ki jih posebej določa zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU). Ker ZSDU mandata delavskega direktorja ne določa posebej, se torej glede trajanja njegovega mandata uporabljajo neposredno določbe ZGD o trajanju mandata članov uprave. Ta pa je po določbi omejen na dobo največ petih let z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja.

Položaj delavskega direktorja je v obravnavanem pogledu specifičen le v toliko, da se začetek in konec njegovega mandata (tako kot velja tudi za predstavnike delavcev v nadzornem svetu) pogosto ne ujema z začetkom in koncem mandata ostalih članov organa. Njegov petletni mandat, če ni s statutom družbe za člane uprave določena krajša mandatna doba, namreč začne teči z dnem, ko ga na predlog sveta delavcev nadzorni svet imenuje, kar pa ni nujno istočasno z imenovanjem ostalih članov uprave.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70