Študijski center za industrijsko demokracijo

Mandat in izvolitev predstavnikov delavcev v NS ali UO družbe

Avgusta letos je potekel mandat članu nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev, skupščina družbe pa je bila že v mesecu juliju, ko svet delavcev še ni izvolil novega. Ali je glede na določbo 6. odstavka 79. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) za izpopolnitev nadzornega sveta in začetek delovanja novega predstavnika delavcev v tem organu potrebno izvesti še eno skupščino, ki bo verificirala njegov mandat? Kako je z vpisom novega predstavnika delavcev v nadzornem svetu v sodni register?

ZSDU v 6. odstavku 79. člena določa, da predstavnike delavcev, ki so člani nadzornega sveta ali upravnega odbora oziroma njegovih komisij, izvoli in odpokliče svet delavcev in s tem seznani skupščino družbe. Tako izvolitev kot odpoklic predstavnikov delavcev v organih vodenja in nadzora družbe sta torej v izključni pristojnosti sveta delavcev, ki način izvolitve in odpoklica podrobneje določi s svojim poslovnikom (7. odstavek 79. člena ZSDU). To pomeni, da skupščina družbe na izvolitev delavskih predstavnikov v nadzornem svetu nima nikakršnega vpliva in v zvezi s tem tudi ne sprejema nobenih sklepov konstitutivnega značaja (npr. o verifikaciji njihovega mandata), temveč obvestilo o njihovi izvolitvi le »vzame na znanje« kot informacijo. Zato je za samo veljavnost sklepa o izvolitvi in začetek mandata predstavnikov delavcev v nadzornem svetu popolnoma irelevantno kdaj skupščina družbe ustrezno obvestilo sveta delavcev, ki ga mora le-ta sicer vročiti upravi družbe kot upravičenemu sklicatelju skupščine, uvrsti na svoj dnevni red.

Gornjo trditev potrjuje tudi dejstvo, da je po določbi 25. člena Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Ur.l., št. 43/2007) predlogu za vpis spremembe članov nadzornega sveta oz. upravnega odbora, ki so predstavniki delavcev, potrebno priložiti le sklep sveta delavcev o njihovem imenovanju, ne pa tudi ugotovitvenega sklepa skupščine o seznanitvi z njihovo izvolitvijo. Vpis novih članov organov vodenja in nadzora, ki so predstavniki delavcev, je torej mogoče in potrebno opraviti takoj, ko uprava prejme obvestilo sveta delavcev, naslovljeno na skupščino družbe, o njihovi izvolitvi. K takojšnji objavi in prijavi spremembe članov nadzornega sveta v sodni register pa upravo izrecno zavezuje določba 277. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGO-1).

Na podlagi povedanega lahko novoizvoljeni predstavniki delavcev nastopijo svoj mandat takoj po vročitvi obvestila sveta delavcev o njihovi izvolitvi upravi, zakonu pa je v celoti zadoščeno, če skupščina to obvestilo uvrsti na dnevni red prve naslednje seje. Pa tudi če skupščina omenjenega obvestila sveta delavcev sploh ne obravnava, to na veljavnost izvolitve in začetek delovanja predstavnikov delavcev v nadzornem svetu nima nobenega vpliva.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70