Študijski center za industrijsko demokracijo

Nagrade neprofesionalnim članom sveta delavcev

Tudi neprofesionalnim članom svetov delavcev so lahko za njihovo delo priznane določene materialne stimulacije oziroma nagrade. V kakšni obliki se izplačujejo in ali se izplačujejo iz “rednih” sredstev sveta delavcev ali posebej?

Delo v svetu delavcev je precej zahtevno in odgovorno. potrebno se bo dodatno izobraževati, včasih angažirati tudi izven rednega delovnega časa ter se izpostavljati na različnih področjih. Zato je vsekakor primerno in priporočljivo delo članov sveta, ki niso (pol)profesionalci, tudi ustrezno materialno nagraditi, čeprav zakon tega posebej ne predvideva. Tako višino kakor tudi obliko in način njihovega izplačevanja je treba ustrezno urediti v splošnih aktih (poslovnik sveta delavcev, participacijski dogovor).

Nagrade za delo neprofesionalnih članov sveta delavcev se lahko predvidijo v različnih oblikah. V poštev pridejo dodatki v ustreznem odstotku na redno plačo, ki jo prejema posamezni član sveta delavcev. Druga varianta je fiksni znesek nagrade, ki je enak za vse člane sveta delavcev in se izplačuje mesečno, trimesečno, polletno ali enkrat letno. Možno je nadalje, da se višina nagrade posameznemu članu sveta delavcev določa v odvisnosti od njegove aktivnosti in uspešnosti pri izvrševanju nalog. To pride zlasti v poštev v tistih primerih, ko si člani sveta delavcev med seboj razdelijo področja, za katera so posebej zadolženi in odgovorni (npr. ekonomsko področje, varstvo pri delu in delovne razmere, socialna vprašanja, standard delavcev itd.). Ponekod so se odločili tudi za klasične sejnine, možne pa so seveda tudi še kake druge izvirne rešitve glede materialnih stimulacij za delo neprofesionalnih članov sveta delavcev. V primernost posameznih omenjenih možnih oblik nagrajevanja se seveda na tem mestu ne moremo spuščati.

Praviloma bi bilo sredstva za tovrstne nagrade treba oblikovati posebej in ne v okviru rednih sredstev za delo sveta delavcev, o čemer bi se bilo treba izrecno dogovoriti s participacijskim dogovorom. Manj priporočljivo je za nagrajevanje namenjati del skupnih sredstev, ki so s strani podjetja zagotovljena za delo sveta delavcev, čeprav teoretično tudi ta možnost seveda ni izključena. V tem primeru je treba zadevo ustrezno regulirati s poslovnikom sveta delavcev. Vsekakor pa je treba pri tem paziti, da ne bo ogrožena osnovna dejavnost sveta delavcev.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70