Študijski center za industrijsko demokracijo

Nujna sredstva za delo sveta delavcev

Kljub temu, da smo svet delavcev ustanovili že konec leta 2000, še vedno nismo prejeli nobenih finančnih sredstev za svoje delo. Participacijski sporazum naj bi bil sicer tik pred podpisom. Kako bi lahko od podjetja dobili vsaj sredstva, nujna za delovanje sveta delavcev, to je sredstva, ki so omenjena v 1. odstavku 65. člena ZSDU.

Sredstva za delovanje sveta delavcev po 1. odstavku 65. člena mora delodajalec zagotoviti že neposredno na podlagi zakona, ne glede na obstoj participacijskega dogovora. Če torej delodajalec v tem pogledu kljub ustreznim zahtevam in opozorilom neposredno krši določila zakona, bo moral svet delavcev nemudoma sprožiti spor pred arbitražo na podlagi določil 99. do 105. člena ZSDU. Arbitražna odločba bo za delodajalca obvezujoča. Poleg tega ima svet delavcev na razpolago tudi uporabo kazenskih določb ZSDU (11. točka 107. člena ZSDU), angažiranje inšpekcije za delo in celo morebitno ovadbo za kaznivo dejanje "kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in sindikalnih pravic" po 207. členu kazenskega zakonika RS, ki v prvem odstavku pravi:

"(1) Kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči ali onemogoči delavcem izvrševanje pravic do sodelovanja pri upravljanju ali te pravice zlorabi ali ovira njihovo uresničevanje, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta."

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70