Študijski center za industrijsko demokracijo

Objava zapisnikov nadzornega sveta

V našem podjetju smo zaposleni 100% lastniki. Zanima nas, ali obstaja pravna podlaga za objavo zapisnikov nadzornega sveta, z ozirom na to, da smo delničarji izvolili nadzorni svet?

Struktura lastništva družbe nima popolnoma nobenega vpliva na predpise o delovanju nadzornega sveta in drugih organov gospodarske družbe. Zato glede morebitne zahteve po objavi zapisnikov sej nadzornega sveta v vaši družbi veljajo povsem enaka pravila kot v primeru družb z zunanjimi lastniki.

V zvezi s tem je treba opozoriti, da ni posebnega zakonskega predpisa, ki bi neposredno urejal vprašanje objave zapisnikov in javnosti dela nadzornega sveta nasploh, ampak je ureditev tega vprašanja prepuščena avtonomnim pravnim aktom v družbi. To pa pomeni, da je to vprašanje mogoče posebej urediti bodisi v statutu družbe, bodisi v poslovniku nadzornega sveta ali pa v kakem drugem splošnem aktu, denimo v pravilniku o poslovni skrivnosti skladno z določbami 39. in 40. člena zakona o gospodarskih družbah. Slednji je v obravnavanem smislu vsekakor še najbolj pomemben, kajti vsebinsko gledano je vprašanje dopustnosti objave zapisnikov nadzornega sveta v glavnem odvisno od tega, kaj se v posamezni družbi šteje kot poslovna skrivnost (strogo zaupno, zaupno, interno), kdo o tem odloča in na kakšen način so poslovne skrivnosti v družbi varovane.

Osebno ne vidim prav nobenega razloga, da ne bi bili vsi zapisniki nadzornega sveta v družbi tudi objavljeni (to je načeloma celo zelo koristno za obveščenost in notranja razmerja v kolektivu), razen če vsebujejo podatke, ki so poslovna skrivnost. Pa še pri tem je bistvenega pomena, ali gre za strogo zaupne podatke, ali za podatke nižje stopnje zaupnosti. Sleherni delavec je namreč že po zakonu o delovnih razmerjih dolžan varovati poslovno skrivnost družbe, tako da ni nobenega razloga, da v družbi ne bi bili objavljeni zapisniki sej nadzornega sveta, ki vsebujejo podatke z oznako »interno« kot najnižjo stopnjo zaupnosti. Le pri tistih z oznako »zaupno« in »strogo zaupno« je treba biti previdnejši.

Dejstvo pa je, da se v naši praksi z zaupnostjo sej nadzornih svetov močno in povsem po nepotrebnem pretirava. Ponekod oznako »poslovna skrivnost« dajejo že na vabila za nadzorni svet, kar je, razen v zares izjemnih primerih, popoln nonsenz. Glavni problem pa je v tem, da ima v praksi le malo družb problematiko varovanja poslovnih skrivnosti sploh urejeno skladno z zakonom, tako da je tudi reševanje vprašanja objavljanja zapisnikov sej nadzornega sveta in drugih informacij o njegovem delovanju prepuščeno bolj ali manj le sprotnim odločitvam uprave in predsednika nadzornega sveta oziroma nadzornega sveta samega.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70