Študijski center za industrijsko demokracijo

Plača poklicnega predsednika sveta delavcev

Funkcija predsednika sveta delavcev v naši družbi je poklicna. Sedanji predsednik, ki je pravkar nastopil mandat, je pred izvolitvijo na to funkcijo delal na delovnem mestu z zahtevano V. stopnjo strokovne izobrazbe. Delal je v več izmenah in zaradi vplivov okolja prejemal dodatke skladno s podjetniško kolektivno pogodbo. Do kakšne plače je upravičen na funkciji predsednika sveta delavcev glede na določbo 64. člena ZSDU. Kljub višji osnovni plači na sedanji funkciji, je njegova plača nižja od plače (skupaj z dodatki) na prejšnjem delovnem mestu.

Pri odgovoru na vaše vprašanje je bistvenega pomena dejstvo, da zakon v 64. členu govori o "plači", ne zgolj o osnovni plači, ki je samo ena od sestavin (dejanske) plače delavca. Zato je Združenje svetov delavcev v zvezi s tem zavzelo naslednje stališče:

Če naj bi bila plača poklicnega člana sveta delavcev enaka »plači, ki jo je prejemal pred izvolitvijo«, je treba zaradi ustrezne izravnave vsakomesečnih nihanj v višini plače pri izračunu izhajati iz povprečja zneskov dejansko prejetih plač za zadnje trimesečje, kar je tudi siceršnja praksa v vseh primerih izračunov takšnih ali drugačnih pravic na osnovi plače. Po določbi 126. člena ZDSU je (dejanska) plača delavca sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. In vse te sestavine (v bruto znesku) je treba upoštevati tudi v danem primeru. Dejstvo je, da profesionalni član sveta delavcev na tej funkciji nima možnosti zaslužka iz naslova delovne uspešnosti, opravljanja plačanih nadur, nedeljskega dela itd.. Zato je, če naj s profesionalizacijo na tej funkciji ne bo materialno prikrajšan, pri izračunu njegove plače vsekakor treba upoštevati prav vse prejemke, ki so v zadnjih treh mesecih sestavljali njegovo dejansko bruto plačo iz naslova dela na prejšnjem delovnem mestu, ne morda zgolj osnovno plačo.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70