Študijski center za industrijsko demokracijo

Plačan čas za skupne seje

Ali so člani sveta delavcev upravičeni do plačila ur, ki so jih porabili, ko so se udeležili skupnega posvetovanja z upravo, katerega je le-tega sklicala izven rednega delovnega časa? Kako je s potnimi stroški?

Skupno posvetovanje med svetom delavcev in delodajalcem se v praksi izvede kot skupna seja sveta delavcev in vodstva podjetja oziroma njegovih pooblaščencev. Zato glede skupnega posvetovanja veljajo vse tiste pravice članov sveta delavcev, ki jih ZSDU določa v svojem 62. členu glede sej sveta delavcev. To pa pomeni naslednje:

- vsak član sveta delavcev ima pravico do pet plačanih ur mesečno za seje sveta delavcev,

- seje sveta delavcev so praviloma med delovnim časom,

- če je seja izven delovnega časa, se ta čas po izrecni določbi 3. odstavka citiranega člena šteje za delovni čas in je (v prej omenjenem okviru petih ur) tako tudi plačan.

Iz povedanega izhaja, da izvrševanje soupravljalskih funkcij članov sveta delavcev zakon v materialnem pogledu v bistvu šteje kot izvrševanje delovnih obveznosti. Zato je bolj ali manj logično, da članom sveta delavcev pripadajo tudi potni stroški, če morajo na sejo sveta delavcev v zvezi s skupnim posvetovanjem pripotovati iz drugega kraja.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70