Študijski center za industrijsko demokracijo

Pravica predlaganja kandidata za člana nadzornega sveta

Znotraj sveta delavcev obstajajo deljena mnenja glede koristnosti imenovanja zunanjega predstavnika delavcev v nadzornem svetu. Sindikat, ki predstavlja od 378 redno zaposlenih 250 delavcev, ima svoj predlog za notranjega kandidata, na drugi strani pa je svet delavcev dobil predlog skupine 9 delavcev za zunanjega kandidata. Glede na to, da poslovnik določa "predstavnike delavcev v nadzorni svet izvoli svet delavcev s tajnim glasovanje izmed kandidatov, ki jih predlagajo reprezentativni sindikati ali določeno število delavcev«, se postavlja vprašanje, ali je predlog skupine delavcev formalno sploh veljaven?

V vašem primeru gre očitno za pomanjkljivo ureditev spornega vprašanja v poslovniku sveta delavcev oziroma za t.i. pravno praznino, ki jo je treba reševati po splošnih pravnih pravilih, kar pomeni z analogno uporabo sorodnega predpisa. To pa je v danem primeru lahko le določba 27. člena ZSDU, ki ureja pravico predlaganja kandidatov za člane sveta delavcev. Ob smiselni uporabi te določbe bi lahko kandidate za predstavnike delavcev v nadzornem svetu poleg reprezentativnih sindikatov v vašem konkretnem primeru predlagala s podpisi le skupina najmanj 38 (desetina) delavcev z aktivno volilno pravico. Podpisi 9 delavcev vsekakor ne zadostujejo za veljavno kandidaturo.

Drugače pa je skladno z usmeritvami združenja svetov delavcev, sprejetimi na posebnem tematskem posvetu, imenovanje zunanjih predstavnikov delavcev v nadzorni svet načeloma vsekakor priporočljivo, če je na razpolago dovolj mest v nadzornem svetu. V praksi se je doslej najbolje obnesla kombinacija notranjih in zunanjih predstavnikov delavcev v nadzornem svetu.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70