Študijski center za industrijsko demokracijo

Predhodna obravnava letnega poročila družbe na svetu delavcev

Letno poročilo je do obravnave na NS poslovna skrivnost. Menite, da bi svet delavcev lahko takšno poročilo prejel in obravnaval preden ga obravnava NS podjetja?

Ne samo, da letno poročilo svet delavcev lahko, ampak je tudi edino smiselno, da ga obravnava pred sejo NS, ki poročilo dokončno sprejme. Samo tako lahko NS pri tem upošteva tudi morebitna stališča mnenja in predloge sveta delavcev. Po določbi 90. člena ZSDU namreč letno poročilo spada med zadeve, o katerih mora biti svet delavcev (prav zaradi možnosti dajanja mnenj) obveščen predhodno, torej pred dokončnim sprejetjem. Ne nazadnje mora svet delavcev v zvezi s tem oblikovati tudi stališča in usmeritve za predstavnike delavcev v nadzornem svetu, ki bodo odločali o potrditvi oz. sprejetju letnega poročila. Ne gre namreč pozabiti, da letno poročilo ni samo poročilo v ožjem pomenu besede, ampak pomemben strateški dokument, ki – poleg analize preteklega poslovanja - v okviru t.i. poslovnega poročila vsebuje tudi »pričakovani razvoj družbe«.

Pri tem posebej opozarjam tudi na določbo 68. člena ZSDU, ki izrecno omogoča obravnavo podatkov, ki so poslovna skrivnost, tudi na svetu delavcev. Dejstvo, da je neko gradivo označeno kot poslovna skrivnost, torej samo po sebi ne predstavlja nobene ovire za obravnavo na svetu delavcev. Mora pa biti seveda zagotovljeno, da so člani sveta delavcev v teh primerih opozorjeni na dolžnost varovanja poslovne skrivnosti skladno z navedenim členom.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70