Študijski center za industrijsko demokracijo

Predsednik sveta delavcev kot predstavnik delavcev v nadzornem svetu

Zanima nas vaše mnenje glede vprašanja, ali naj bi bil predsednik sveta delavcev praviloma tudi predstavnik delavcev v nadzornem svetu?

Za razliko od nekaterih teoretikov s področja korporacijskega prava, ki trdijo, da tudi delavski predstavniki v nadzornem svetu v resnici ne zastopajo interesov delavcev, ampak nekakšen "interes družbe", osebno trdno stojim na stališču, da predstavniki delavcev sedijo v nadzornem svetu zato, da tam zastopajo interese delavcev in le-te soočajo z interesi delničarjev, lastnimi interesi podjetja in interesi okolja (teorija podjetja kot skupnosti "deležnikov"). Ne nazadnje je glede tega popolnoma nedvoumen tudi ZSDU, ki v 80. členu pravi: "Člani nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, zastopajo interese vseh delavcev v okviru pooblastil, ki jih ima nadzorni svet, v skladu s posebnim zakonom in statutom družbe."

To pa pomeni, da morajo imeti v načelu delavski predstavniki v nadzornem svetu čim bolj tesne vezi s svetom delavcev kot neposredno voljenim organom, ki predstavlja delavce. Konec koncev delavske predstavnike v nadzorni svet izvoli svet delavcev in ima zato v razmerju do njih tudi t. i. usmerjevalno (oblikovanje stališč in smernic za delovanje v nadzornem svetu) in nadzorno (možnost odpoklica) funkcijo.

Povedano ne pomeni, da morajo biti vsi predstavniki delavcev v nadzornem svetu avtomatično tudi člani sveta delavcev. Vsekakor pa je priporočljivo, da omenjeno povezavo zagotavlja vsaj eden izmed njih, in v tem primeru je verjetno najbolj logična rešitev, da je to predsednik.

Gornje stališče izhaja predvsem iz dosedanjih izkušenj, ki kažejo, da so v praksi zelo močne tendence, ko se poskuša na vse mogoče načine pretrgati povezava med svetom delavcev in predstavniki delavcev v nadzornem svetu. Najbolj pogosto se v ta namen zlorablja institut "poslovne tajnosti", ki so ga ponekod prav s tem namenom prignali že do pravil absurdov. Takšnim in podobnim nesmiselnim poskusom pa se je mogoče zaenkrat še najbolj učinkovito upreti prav s pomočjo obravnavanih personalnih povezav v sistemu delavskih predstavništev in zahtevo po takojšnji in smiselni ureditvi vprašanja varovanja poslovnih skrivnosti skladno z določili 39. in 40. člena zakona o gospodarskih družbah.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70