Študijski center za industrijsko demokracijo

Prisotnost direktorjev na sejah nadzornega sveta

V naši družbi se je uveljavila čudna navada, da sejam nadzornega sveta kot povabljenci prisostvujejo tudi direktorji sektorjev, ki niso člani uprave. Niso samo poročevalci za posamezne točke dnevnega reda, ampak so na sejah prisotni kar nekako »samoumevno«. Z vidika delovanja delavskih predstavnikov v nadzornem svetu se nam zdi to precej sporno, kajti: kako naj predstavnika zaposlenih razpravljata in glasujeta v prisotnosti zunanjih »opazovalcev«, ki so jim v delovnem procesu sicer neposredno nadrejeni? Ali je takšna praksa skladna z zakonom?

O tem vprašanju govori določba 259. člena ZGD-1, ki pravi: "Sej organa vodenja ali nadzora se ne smejo udeleževati osebe, ki niso člani organov vodenja ali nadzora te družbe, če statut ne določa drugače. K obravnavanju posameznih točk so lahko povabljeni izvedenci ali poročevalci."

Praksa, na kakršno opozarjate v svojem vprašanju, torej ni skladna z zakonom, razen če statut vaše družbe ne določa drugače. Po mojem mnenju pa tudi morebitna drugačna statutarna ureditev tega vprašanja lahko zajema le morebitne izjeme od zakonskega pravila, ne more pa ga v osnovi spremeniti in kar »posplošiti« možnost prisotnosti vseh vodilnih delavcev družbe na sejah nadzornega sveta. To bi namreč pomenilo, da je statut v nasprotju s smislom in namenom citirane zakonske določbe, kar pa ni dopustno.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70