Študijski center za industrijsko demokracijo

Razpis volitev za nov svet delavcev

Določba 16. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) pravi, da mora svet delavcev objaviti sklep o razpisu volitev največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe članov sveta delavcev. Kakšen je postopek razpisa volitev za svet delavcev, če sedanji svet delavcev ne spoštuje najkrajšega roka za razpis volitev?

Po določilih ZSDU je za razpis volitev v novi svet delavcev pristojen izključno (sedanji) svet delavcev. Le v novoustanovljeni družbi volitve razpiše zbor delavcev hkrati s sklepom o oblikovanju (prvega) sveta delavcev.

To pomeni, da tudi v primeru, če svet delavcev to svojo dolžnosti zanemari, do preteka njegovega mandata volitev za novi svet delavcev ne more razpisati noben drug organ v družbi. Šele po preteku njegovega mandata bi v bistvu nastopila situacija, ko bi družba ostala brez sveta delavcev kot edinega za razpis volitev pristojnega organa in bi bilo mogoče v ta namen sklicati zbor delavcev po analogiji z določili o razpisu volitev v novoustanovljeni družbi. Pripomniti pa velja, da je ignoriranje dolžnosti razpisa novih volitev v predpisanem roku vsekakor lahko utemeljen razlog za odpoklic najodgovornejših članov, predvsem predsednika sveta delavcev.

Drugače pa ima po našem mnenju svet delavcev, ki je zamudil 60 dnevni rok iz 1. odst. 16. člena ZSDU, še naprej pravico (in dolžnost) razpisati volitve tudi kasneje, vse do izteka svojega mandata. Menimo namreč, da ta rok ni prekluzivnega značaja, ampak je določen le v interesu zagotavljanja nepretrgane kontinuitete v delovanju delavskih predstavništev v družbi, to je v interesu izogibanja t. i. soupravljalskemu vakuumu (družba je določen čas brez sveta delavcev), do katerega lahko pride, če so volitve za novi svet dalavcev izvedene šele po izteku mandata prejšnjemu. Tako je 60 dnevni rok tudi izračunan (novi svet delavcev naj bi bil izvoljen vsaj 15 dni pred iztekom mandata prejšnjemu, za izvedbo volilnih opravil, upoštevaje 21 dnevni rok za kandidiranje ter 3 dnevne roke za morebitno dopolnjevanje predlogov kandidatov ter 8 dnevne pritožbene roke, pa je potrebno minimalno 45 dni).

Če torej svet delavcev zamudi 60 dnevni rok za razpis volitev, s tem tvega nastanek t. i. soupravljalskega vakuuma, za kar je lahko tudi odgovoren, ni pa to razlog za morebitno neveljavnost kasneje (vendar še v času trajanja njegovega mandata) razpisanih volitev.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70