Študijski center za industrijsko demokracijo

Sodelovanje delavcev v skupščini družbe

Ali je v okviru zakonsko urejenega sistema delavske participacije predvideno tudi sodelovanje delavcev v skupščini družbe?

Skupščina delničarjev je organ, ki ga sestavljajo le lastniki družbe, in sodelovanje delavcev (če niso istočasno tudi delničarji) pri odločanju v skupščini družbe v zakonu ni posebej predvideno kot oblika delavskega soupravljanja iz naslova dela.

Vsekakor pa je mogoče s t. i. participacijskim dogovorom predvideti tudi možnost, da na zasedanju skupščine sodelujejo predstavniki sveta delavcev. Nedvomno so namreč vsa vprašanja, o katerih je pristojna odločati skupščina, še kako zanimiva tudi za zaposlene (npr. delitev dobička, statusna vprašanja podjetja itd.). Pri tem pa se je seveda treba zavedati, da predstavniki delavcev na skupščini ne morejo imeti pravice glasovanja, kajti glasovanje na skupščini poteka izključno po kapitalskem principu (število glasov je odvisno od števila delnic). Bistveno je, da se jim omogoča v razpravi predstaviti stališča sveta delavcev do vprašanj, ki so na dnevnem redu, tako, da lahko skupščina, če to želi, interese delavcev pri svojem odločanju ustrezno upošteva.

Če s splošnimi akti ne bo posebej predvidena zgoraj obravnavana možnost, pa bodo stališča sveta delavcev na skupščini lahko predstavili predstavniki delavcev v nadzornem svetu družbe. Člani nadzornega sveta imajo namreč pravico sodelovanja na zasedanju skupščine že na podlagi določil zakona o gospodarskih družbah.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70