Študijski center za industrijsko demokracijo

Soglasje SD h kriterijem za nagrajevanje po individualni pogodbi

V našem podjetju je strokovna služba pripravila predlog posebnega pravilnika za stimulativno nagrajevanje delavcev po individualni pogodbi, pri čemer pa vsi delavci po individualni pogodbi niso hkrati tudi delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ampak so med njimi tudi nekateri strokovnjaki, ki nimajo vodstvenih pooblastil. Ali je potrebno k predlogu tega pravilnika pridobiti predhodno soglasje sveta delavcev v smislu določbe 95. člena ZSDU?

Delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi po ZSDU nimajo aktivne in pasivne volilne pravice za svet delavcev, kar pomeni, da svet delavcev načeloma tudi ne nastopa kot zastopnik njihovih interesov pri urejanju položaja v poslovnem procesu in pravic iz delovnega razmerja. Ti delavci so pri urejanju plačnega sistema, kot vemo, prav tako izvzeti iz določil kolektivnih pogodb, ki veljajo za ostale zaposlene. Iz teh razlogov je po našem mnenju tudi določbo 95. člena ZSDU treba razlagati v tem smislu, da se obveznost pridobitve predhodnega soglasja sveta delavcev k splošnemu aktu (pravilniku), s katerim se urejajo kriteriji za ocenjevanje delovne uspešnosti, ne nanaša na to kategorijo delavcev po individualni pogodbi.

Drugo pa so strokovni delavci z individualno pogodbo, ki niso hkrati delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi (vodilni delavci) in zato sodijo v kategorijo zaposlenih, katerih interese zastopa tudi svet delavcev. Če se z omenjenim pravilnikom med drugim urejajo tudi kriteriji za nagrajevanje uspešnosti teh delavcev, bi bilo na konkretni del pravilnika skladno z že omenjeno določbo 95. člena ZSDU formalno potrebno pridobiti predhodno soglasje sveta delavcev.

Menimo torej, da je najprimerneje, če se celoten pravilnik svetu delavcev predloži v razpravo z možnostjo dajanja pobud in predlogov za izboljšanje predlaganih rešitev, medtem ko v obliki soglasja svet delavcev soodloča le o morebitnem tistem delu pravilnika, ki ureja kriterije za nagrajevanje delovne uspešnosti drugonavedene kategorije delavcev po individualni pogodbi.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70