Študijski center za industrijsko demokracijo

Spreminjanje pravilnika o delovnem času

Vodstvo pripravlja nov pravilnik o delovnem času podjetja, ki se bistveno razlikuje od prejšnjega. Zatrjujejo, da za to spremembo sveta delavcev sploh ni potrebno obvestiti. Zanima nas, ali ima vodstvo prav, ker menimo, da je to sprememba v organizaciji, ki je omenjena v 89.členu ZSDU?

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) na žalost problematike organiziranja delovnega časa izrecno sploh ne omenja kot enega izmed vprašanj, ki so v pristojnosti sveta delavcev. V 95. členu določa le obvezno predhodno soglasje sveta delavcev k predlogom odločitev o osnovah za odločanje o izrabi letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela, kar med drugim zajema tudi t.i. letni razpored delovnega časa v smislu določbe 2. odstavka 147. člena ZDR. Vendar pa se v pravilnikih o delovnem času običajno ureja predvsem vprašanje dnevne in tedenske razporeditve (enakomerna oziroma neenakomerna) ter konkretne oblike delovnega časa (fiksni oziroma variabilni), kar, kot rečeno, z zakonom ni posebej določeno kot predmet sodelovanja sveta delavcev pri odločanju. Zato je potrebno odgovor na postavljeno vprašanje poiskati v smiselni razlagi določil ZSDU.

Po mojem mnenju je takšna ali drugačna razporeditev in oblika delovnega časa že po logiki stvari vsekakor eden ključnih elementov organizacije delovnega procesa. Organiziranost delovnega časa je namreč neposredno odvisna od narave in potreb delovnega procesa. Zato se v celoti strinjam z vašim stališčem, da spreminjanje pravilnika o delovnem času v podjetju v bistvu pomeni spreminjanje organizacije proizvodnje v smislu šeste alinee 89. člena ZSDU, o kateri mora biti svet delavcev obveščen s strani delodajalca, in sicer (upoštevajoč tudi določbo 90. člena ZSDU) predhodno oziroma v konkretnem primeru pred dokončnim sprejetjem pravilnika, tako da lahko pravočasno oblikuje in posreduje svoje morebitne pripombe in predloge. Kolikor delodajalec te svoje obveznosti ne upošteva, pa ima svet delavcev v osmih dneh od dneva, ko je bil obveščen o sprejetju novega pravilnika, pravico začasno zadržati njegovo izvajanje in sprožiti arbitražni spor po določbi 98. člena ZSDU.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70