Študijski center za industrijsko demokracijo

Stroški reševanja soupravljalskih sporov

V primeru reševanja sporov z arbitražo, sodiščem za delovne spore, sodnikom za prekrške, inšpektorjem za delo - kdo nosi stroške reševanja sporov, če z dogovorom o sodelovanju delavcev pri upravljanju ( med delodajalcem in SD ) to ni določeno?

Stroške različnih pravnih postopkov za reševanje morebitnih soupravljalskih sporov seveda v vsakem primeru nosi delodajalec, kajti svet delavcev svojih sredstev nima. Tudi v primeru, ko so s participacijskim dogovorom svetu delavcev sicer priznana ustrezna sredstva za delo, s katerimi samostojno razpolaga, so to v bistvu sredstva delodajalca, ki se tudi fizično nahajajo na njegovem poslovnem računu. Svet delavcev namreč ni samostojna pravna oseba in zato tudi ne more imeti lastnega (transakcijskega) računa. Edino, kar pride v poštev v primeru, da svet delavcev spor izgubi, je to, da se (če je tako določeno s participacijskim dogovorom) njegova razpoložljiva sredstva na ustreznem kontu knjigovodsko zmanjšajo za višino stroškov postopka.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70