Študijski center za industrijsko demokracijo

Uveljavljanje pravic članov sveta delavcev

Kam se lahko obrne ali pritoži svet delavcev za svoje pravice, ker za seje, ki so bile izven delovnega časa, člani niso dobili plačanih ur?

Po določbi tretjega odstavka 62. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) imajo člani sveta delavcev pravico za čas trajanja sej izven delovnega časa dobiti plačilo kot za čas dela le v primeru, če je seja sveta delavcev organizirana izven delovnega časa zato, ker potrebe delovnega časa ne dopuščajo drugače. Pogoj je tudi, da ni presežen limit 5 ur mesečno, ki ga za seje sveta delavcev določa zakon v prvem odstavku istega člena.

Vse spore iz soupravljalskih razmerij med svetom delavcev in delodajalcem rešuje arbitraža v skladu z določili 99. do 106. člena ZSDU. Če v podjetju nimate oblikovane stalne arbitraže, je treba skladno s citiranimi določili zakona v ta namen ustanoviti priložnostno oziroma »ad hoc« arbitražo.

Arbitraža s svojo odločitvijo nadomesti dogovor med svetom delavcev in delodajalcem. Odločba arbitraže je dokončna in izvršljiva. Stranki jo lahko izpodbijata pred sodiščem samo iz razlogov, ki so posebej določeni v zakonu o delovnih in socialnih sodiščih.

Poleg tega pa gre v danem primeru tudi za prekršek po določbi 9. točke 107. člena ZSDU, tako da lahko svet delavcev sproži tudi postopek za prekrške zoper pravno osebo (podjetje) in odgovorno osebo (predsednika uprave).

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70