Študijski center za industrijsko demokracijo

Vloga sveta delavcev pri izločitvi dela dejavnosti podjetja

Uprava družbe je obvestila svet delavcev, da namerava iz podjetja izločiti dejavnost vzdrževanja in jo skupaj z zaposlenimi delavci pogodbeno prenesti na zunanjega izvajalca. Kakšna je pri tem vloga sveta delavcev?

Izločitev posameznih dejavnosti iz podjetja, oziroma t.i. outsourcing je načeloma mogoče uvrstiti najmanj pod določbo 89. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), ki določa zadeve, o katerih mora biti svet delavcev s strani uprave obveščen, in sicer (skladno z določbo 90. člena istega zakona) predhodno, torej pred sprejetjem dokončne odločitve. Gre namreč za spremembo v organizaciji proizvodnje, hkrati pa tudi za zmanjšanje gospodarske dejavnosti po 5. alinei 89. člena ZSDU. Bolj ali manj logična posledica tovrstnega krčenja dejavnosti pa je seveda tudi ustrezno zmanjšanje števila delavcev v družbi, zaradi česar je odločitev o »outsourcingu« po zakonu tudi predmet skupnega posvetovanja ali celo soodločanja sveta delavcev s soglasjem.

Kakšna je pri sprejemanju te odločitve dejanska vloga sveta delavcev pa je povsem odvisno od vprašanja, ali gre v konkretnem primeru za zmanjšanje večjega ali manjšega števila delavcev po predpisih o delovnih razmerjih.

Po določbi 96. člena ZDR gre za večje število delavcev, ki zahteva tudi pripravo programa razreševanja presežkov delavcev (opomba: v primeru »outsourcinga« je edini ukrep razreševanja presežnih delavcev seveda ponudba zaposlitve pri drugem delodajalcu, tako da je program v bistvu zelo enostaven), če zaradi poslovnih razlogov postane v obdobju 30 dni nepotrebno delo:

– najmanj 10 delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 20 in manj kot 100 delavcev,

– najmanj 10% delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje najmanj 100, vendar manj kot 300

delavcev,

– najmanj 30 delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje 300 ali več delavcev.

Enako pa velja tudi, če bo iz poslovnih razlogov postalo nepotrebno delo najmanj 20 delavcev v obdobju treh mesecev.

Če je posledica »outsourcinga« zmanjšanje večjega števila delavcev po gornjih kriterijih, mora delodajalec na podlagi določbe 96. člena ZSDU za sprejem te odločitve pridobiti predhodno soglasje sveta delavcev. Če gre za manjše število delavcev ali za posameznega delavca, pa mora biti o predlogu te odločitve na podlagi določbe 6. alineee 94. člena ZSDU izvedeno skupno posvetovanje delodajalca in sveta delavcev, in sicer po postopku, določenem v 91. in 92. členu ZSDU.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70