Študijski center za industrijsko demokracijo

Zmanjšanje števila članov nadzornega sveta

Direktor je obvestil svet delavcev, da naj zaradi zmanjšanja skupnega števila članov nadzornega sveta tudi svet delavcev izvoli, namesto dosedanjih dveh, le enega predstavnika delavcev v ta organ. Skupščina še ni bila sklicana, tako da statut družbe v tem smislu še ni spremenjen. Ali je svet delavcev dolžan opraviti zahtevano spremembo in do kdaj?

Določba 2. odstavka 262. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) pravi, da število članov nadzornega sveta in njegovo sestavo določa statut družbe v skladu z zakonom. S tem povezana je tudi določba 1. odstavka 79. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), ki pravi: »Število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu se določi s statutom družbe, vendar ne more biti manjše od ene tretjine članov in ne večje od polovice vseh članov nadzornega sveta družbe….«.

Iz citiranih zakonskih določil nedvoumno izhaja, da je morebitne spremembe v številu in sestavi nadzornega sveta mogoče izpeljati le na podlagi predhodne spremembe statuta družbe. Šele ko bo sprejet statut družbe, je torej tudi svet delavcev dolžan izpeljati ustrezne postopke za »zmanjšanje« števila svojih predstavnikov v nadzornem svetu. To lahko stori kadarkoli in ni vezan na tokratno sejo skupščine družbe. Določba 2. odstavka 79. člena ZSDU sicer res zahteva, da svet delavcev o izvolitvi svojih predstavnikov v nadzorni svet obvesti skupščino družbe, vendar pa ta »notifikacija« nima nobenih konstitutivnih učinkov. Ni torej bistveno kdaj skupščina to obvestilo uvrsti na dnevni red svoje seje (lahko tudi šele naslednje leto), izvoljeni predstavniki delavcev pa lahko nastopijo mandat (uprava pa mora opraviti njihov vpis v sodni register) takoj, ko je svet delavcev uradno posredoval omenjeno obvestilo.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70