Študijski center za industrijsko demokracijo

Zunanji strokovnjak kot predstavnik delavcev v nadzornem svetu

Ali lahko svet delavcev kot enega izmed predstavnikov delavcev v nadzornem svetu imenuje zunanjega strokovnjaka, ki ni zaposlen v podjetju?

Niti zakon o gospodarskih družbah (ZGD), niti zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) ne postavljata nikakršne omejitve glede tega, koga lahko svet delavcev imenuje v nadzorni svet podjetja kot predstavnika delavcev. Zato je seveda kot predstavnik delavcev v nadzornem svetu lahko imenovan zunanji strokovnjak in v praksi so številni sveti delavcev to možnost tudi že uporabili.

Menimo, da je v primerih, ko med zaposlenimi ni ustrezno strokovno izobraženih in drugače primernih kandidatov, imenovanje zunanjih strokovnjakov v nadzorni svet s strani sveta delavcev celo priporočljivo. Nadzorni svet je namreč organ, ki izvaja nadzor nad vodenjem podjetja ter imenuje in razrešuje upravo oziroma (poslo)vodstvo podjetja. To pa je vsekakor strokovno precej visoko zahtevna naloga. Zato zastopanje delavskih interesov v tem organu vsekakor ne bo moglo biti zares učinkovito, če ne bo poverjeno primerno strokovno usposobljenim ljudem. Seveda pa je v obravnavanem primeru še toliko bolj pomembno, da se vzpostavi tesna povezava med svetom delavcev in predstavniki delavcev v nadzornem svetu. Zunanji strokovnjak, ki ne pozna notranjih razmer v podjetju, bo namreč težko deloval v smeri čim bolj učinkovitega uveljavljanja interesov zaposlenih brez vsaj okvirnih usmeritev sveta delavcev glede posameznih vprašanj, o katerih se odloča v nadzornem svetu. Če pa bo takšna povezava vzpostavljena, bo kombinacija z zunanjim članom predstavnikom delavcev v nadzornem svetu lahko zelo učinkovita.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70