Študijski center za industrijsko demokracijo

"Nadstandardno" število članov sveta delavcev

Sestavo novega sveta delavcev bi želeli ustrezno prilagoditi organizacijski strukturi družbe, vendar bi to zahtevalo povečanje števila članov nad število, ki izhaja iz določbe 10. člena ZSDU, upoštevaje skupno število delavcev družbe. Ali se je mogoče s t.i. participacijskim dogovorom v družbi dogovoriti za večje število članov sveta delavcev?

 

Določbe 10. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), ki je sama po sebi sicer res zapisana v kogentni obliki, ni mogoče razlagati izven konteksta temeljnih načel omenjenega zakona. Eno teh načel je namreč tudi načelo zakonskega minimuma, ki izhaja iz določil 1. in 2. odstavka 5. člena zakona, in s katerim zakon omogoča ustrezno prilagodljivost pri dogovarjanju o obsegu in načinih izvajanja participacijskih pravic v smeri ustvarjanja morebitnega t.i. nadstandardnega nivoja delavske participacije na prostovoljni podlagi in upoštevaje konkretne okoliščine v posameznem podjetju. Načelo zakonskega minimuma pomeni, da kogentno določene participacijske pravice (in načini) iz tega zakona predstavljajo le minimalen obseg zagotovljenih pravic, medtem ko je z dogovorom med svetom delavcev in delodajalcem vedno mogoče svetu delavcev priznati več pravic kot jih zagotavlja zakon. Tudi zakonsko določeno število članov sveta delavcev v odvisnosti od števila zaposlenih v konkretni družbi je torej le minimalno zagotovljen (številčni) obseg sveta delavcev, ki pa ga je zaradi čim boljšega prilagajanja strukture sveta delavcev dejanski strukturi zaposlenih ali organizacijski strukturi podjetja dogovorno vedno mogoče ustrezno povečati. Določba 8. člena ZSDU glede tega seveda ni relevantna, kajti njen namen nikakor ni »derogirati« omenjenega načela, temveč le poudariti nujnost upoštevanja stanja (lahko tudi dogovorjenega) na dan razpisa.

Pravno nedopusten bi bil torej na podlagi določil veljavnega ZSDU le morebiten dogovor za manjše število članov sveta delavcev od zakonsko predpisanega, nikoli pa obratno. Posebej pa velja poudariti, da svet delavcev ob razpisu volitev ne more samostojno in enostransko določiti večjega števila članov od tistega, ki je določen v 10. členu ZSDU, temveč le na podlagi morebitnega predhodnega pisnega dogovora z delodajalcem.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70