Študijski center za industrijsko demokracijo

Kaj pomeni "sprememba v organizaciji proizvodnje"

Prosimo vas za razlago določbe 7. alineje 89. člena ZSDU »– sprememba v organizaciji proizvodnje«. Kaj po vašem mnenju pomeni sprememba v organizaciji proizvodnje, ki je pri nas predmet vsakokratnih dilem glede vprašanja ali posamezna zadeva sodi v pristojnost sveta delavcev ali ne? Smo namreč podjetje iz storitvene, torej neproizvodne dejavnosti, ki opravlja vse logistične storitve - zračni, pomorski, kopenski prevozi, organizacija transporta, skladiščenje, distribucija, carinsko posredovanje, storitve mejne odprave in podobno.

Vse možne konkretne primere, ki sodijo pod pojem "sprememba v organizaciji proizvodnje", je kajpak nemogoče našteti taksativno. Prav tako pa po drugi strani zakona, ki velja, kot vemo, za vse vrste gospodarskih družb ne glede na vrsto njihove dejavnosti (proizvodne ali storitvene), seveda ni mogoče razlagati na ta način, da se konkretna določba nanaša le na družbe z "(materialno) proizvodnjo" v pravem pomenu besede. Pojem "proizvodnja" je torej v danem primeru razumeti kot kakršen koli delovni proces v najširšem pomenu besede, ki se odvija v konkretni družbi, ne glede na njeno dejavnost.

Sprememba v "organizaciji proizvodnje" je zato sleherna sprememba v organizaciji delovnega procesa, ki kakor koli in na katerem koli nivoju organiziranosti družbe poseže v dotedanje delovne postopke, organizacijsko shemo, organizacijo delovnega časa itd. in lahko v kakršnem koli pogledu vpliva na položaj, pogoje dela in pravice zaposlenih v konkretnem delu delovnega procesa. Gre torej za vsako tovrstno spremembo, ki tako ali drugače zadeva interese zaposlenih v zvezi z opravljanjem dela, pri čemer se izhaja iz predpostavke, da so tudi zaposleni zainteresirani za čim bolj učinkovito opravljanje dela in doseganje poslovnih ciljev družbe kot celote. Delavci morajo biti zato o tovrstnih spremembah vsaj obveščeni, dana pa jim mora biti tudi možnost sodelovanja pri organizacijskih izboljšavah v družbi. Prav v tem je tudi osnovni smisel zakonske določbe, ki zahteva t.i. predhodno obveščanje sveta delavcev o tovrstnih spremembah (z možnostjo dajanja morebitnih spreminjevalnih predlogov in pobud), kar naj bi omogočilo, da lahko svet delavcev pravočasno poda svoje mnenje in morebitne pobude in predloge v zvezi z nameravano organizacijsko spremembo.

Nedvomno je torej bistveno preozko morebitno razumevanje "sprememb v organizaciji proizvodnje" zgolj kot sprememb organizacijske sheme družbe ali določenih organizacijskih predpisov v družbi. Po drugi strani pa je seveda nemogoče ta pojem opredeliti konkretneje kot je to opisano zgoraj. Na podlagi gornjih usmeritev je pač treba vsako organizacijsko odločitev menedžmenta presojati od primera do primera in ocenjevati ali sodi pod dikcijo konkretnega člena ZSDU ali ne. Vsekakor pa je treba reči, da je v praksi zelo malo takšnih, vsaj resnejših organizacijskih posegov, ki jih ni mogoče uvrstiti pod to določbo.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70