Študijski center za industrijsko demokracijo

Pristojnosti sveta delavcev glede vzdrževanja počitniških zmogljivosti

Vprašanje:

Dogaja se, da se počitniški objekti ne vzdržujejo, zaradi česar po določenem času pride do stanja, ko niso več zanimivi, takrat pa se potem prodajajo pod ceno. Seveda je ob prodaji skladno z določbo 95. člena ZSDU potrebno soglasje SD. Zanima nas, ali je dolžan delodajalec vzdrževati objekte v takšnem stanju, da je zagotovljena njihova normalna uporaba? Ali lahko SD v nasprotnem primeru zahteva, da se objekti obnovijo oz. postavijo v stanje normalne uporabnosti? Kakšne so na splošno pristojnosti sveta delavcev glede teh vprašanj?

Odgovor:

V zvezi s postavljenim vprašanjem je treba ločiti med nalogami oziroma funkcijami in pristojnostmi sveta delavcev. V konkretnem primeru to pomeni naslednje:

Svet delavcev ima po zakonu »pristojnost« soodločati – to je podati (ali zavrniti) svoje soglasje k predlagani odločitvi - o prodaji oziroma drugačni obliki razpolaganja s počitniškimi zmogljivostmi, pri čemer je ta pristojnost podprta tudi s sankcijo ničnosti odločitve delodajalca, če svet delavcev soglasje zavrne. Vendar pa pojem »razpolaganje« s počitniškimi zmogljivostmi ne vključuje tudi njihovega vzdrževanja. Po zakonu torej svet delavcev v zvezi z vzdrževanjem počitniških zmogljivosti nima neposredno nobenih pristojnosti. Povsem nekaj drugega pa je vprašanje, ali je skrb za ustrezno vzdrževanje tovrstnih objektov lahko ena izmed splošnih »nalog oziroma funkcij« sveta delavcev.

Odgovor na to vprašanje pa je seveda absolutno pozitiven in izhaja tako iz splošne vloge sveta delavcev, da »predlaga ukrepe, ki so v korist delavcev« (87. člen), kakor tudi da deluje v interesu podjetja, pri čemer ima v ta namen pravico dajati takšne ali drugačne iniciative vodstvu družbe. In v okvir te vloge vsekakor sodi tudi skrbno gospodarjenje s počitniškimi zmogljivostmi, ki so del sredstev podjetja, hkrati pa namenjena neposrednemu zadovoljevanju konkretnih interesov zaposlenih. V tem okviru lahko naslavlja na delodajalca tudi določene pobude in zahteve.

Morebitna zahteva sveta delavcev po vzdrževanju in ustrezni obnovi počitniških zmogljivosti je torej povsem v skladu z njegovo splošno vlogo, vendar pa takšna zahteva ni neposredno podprta tudi z ustreznimi zakonskimi sankcijami (npr. ničnost morebitne odločitve delodajalca, pravica »veta« ipd.), ki bi jo lahko uporabil v primeru, če delodajalec njegove zahteve ne upošteva. Gre torej za nalogo, ne pa za pristojnost sveta delavcev (o čemerkoli odločati v tej zvezi). V vsakem primeru pa je lahko takšna zahteva podlaga za zavrnitev soglasja s strani sveta delavcev glede prodaje posameznih objektov, če svet delavcev oceni, da bi bili prodani »pod ceno«, kolikor ne bi bili pred prodajo ustrezno obnovljeni.

 

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70