Študijski center za industrijsko demokracijo

Način odpoklica predstavnika delavcev v nadzornem svetu

Vprašanje:

V svetu delavcev razmišljamo o odpoklicu in zamenjavi dosedanjega predstavnika delavcev v nadzornem svetu, ker je postal medtem eden izmed vodilnih delavcev (drugi nivo menedžmenta), čeprav pa je res, da nima t. i. individualne menedžerske pogodbe. Deloma pa je vzrok za nameravani odpoklic tudi v tem, da kot predstavnik delavcev v NS ni upošteval stališč in usmeritev sveta delavcev pri svojem odločanju. Zanima pa nas ali:

-        je obvezno v obvestilu o zamenjavi skupščini navesti razloge za zamenjavo,

-        je potrebno zagotoviti možnost predhodnega »zagovora« aktualnega predstavnika pred odpoklicem,

-        je treba tudi za kandidate, ki naj bi zamenjali predstavnika, izvesti širši kandidacijski postopek, ali pa so lahko izbrani kar na seji sveta delavcev,

-        je možno novega predstavnika izvoliti samo za cel mandat, ali pa le za čas, ko bi prenehal mandat odpoklicanemu?

Odgovor:

Morebitna zamenjava predstavnika delavcev v NS je avtonomna pravica sveta delavcev, tako da skupščini ni potrebno posebej pojasnjevati razlogov zanjo. Skupščina namreč nima nobene konstitutivne vloge pri izvolitvi oziroma odpoklicu le-teh, temveč se s tem, kot pravi zakon (79. člen ZSDU) samo »seznani«. Prav tako ni potrebno omogočiti posebnega predhodnega »zagovora« dosedanjemu predstavniku, posebej še, če je glavni razlog ta, ki ga navajate.

Če torej svet delavcev meni, da dosedanji predstavnik glede na svojo novo funkcijo ne more več učinkovito zastopati interesov delavcev v NS, je to povsem zadosten razlog za zamenjavo in predlagam, da jo tako tudi utemeljite v svojem sklepu. Pri tem ni bistveno, ali ima konkretni predstavnik formalno sklenjeno t. i. individualno pogodbo ali ne. Seveda se ima vsak razrešeni član NS pravico pritožiti na sodišče, vendar skoraj ni možnosti, da bi (ob tako obrazloženih razlogih za zamenjavo) pri tem tudi uspel. Predlagam torej čim manj »kompliciranja« z utemeljevanjem morebitnega odpoklica, kajti, kot rečeno, gre za povsem avtonomno pravico sveta delavcev, da sam presoja, kdo je lahko primeren predstavnik delavskih interesov v NS in kdo ne in koga sme in koga ne izvoliti oziroma ga odpoklicati.

Za kandidate za novega predstavnika delavcev v NS pa je seveda potrebno izpeljati celoten postopek, kakor je predviden v poslovniku sveta. V nasprotnem bi bilo mogoče upoštevaje določbo 7. odstavka 79. člena ZSDU (»Način izvolitve in odpoklica članov nadzornega sveta ali upravnega odbora oziroma njegovih komisij, ki so predstavniki delavcev, se podrobneje določi s poslovnikom sveta delavcev«) njegovo izvolitev izpodbijati.

Kar zadeva mandat novega predstavnika delavcev v NS je dejstvo, da ta v bistvu samo »vstopi« v mandat prejšnjega, kar pomeni, da mandata ne začne na novo, ampak le konča mandat prejšnjega. Predčasne volitve predstavnikov delavcev v NS, razen v primeru odpoklica ali drugega razloga za prenehanje njihovega mandata, seveda niso možne. Možne so samo »nadomestne« volitve v zgoraj obravnavanem smislu.

 

 

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70