Študijski center za industrijsko demokracijo

Reorganizacija - skupno posvetovanje ali le obveščanje sveta delavcev?

Vprašanje:

V našem podjetju se veliko govori o reorganizaciji, pri čemer naj bi šlo za t. i. notranjo reorganizacijo, torej ne za statusno spremembo v smislu razdruževanja v več hčerinskih družb, oblikovanja holdinga ipd. Zanima nas ali mora uprava svet delavcev predhodno obvestiti o nameravani reorganizaciji in se posvetovati s svetom delavcev? Zakon je glede tega precej ohlapen, saj je posvetovalna vloga omenjena le v primeru, ko gre za prerazporeditev večjega števila zaposlenih.

Odgovor:

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) določa obveznost predhodnega skupnega posvetovanja delodajalca s svetom delavcev le glede statusnih vprašanj, določenih v 93. členu, kadrovskih vprašanj, določenih v 94. členu ter vprašanj varnosti in zdravja pri delu v smislu ZVZD. Načeloma torej t .i. notranja reorganizacija podjetja ne sodi v to kategorijo vprašanj, kar pa ne pomeni, da svet delavcev v zvezi s tem nima nobenih participacijskih pristojnosti.

Notranje reorganizacije namreč v vsakem primeru sodijo (najmanj) med »spremembe v organizaciji proizvodnje« iz sedme alineje prvega odstavka 89. člena ZSDU, kar pomeni, da mora biti svet delavcev o njih obveščen, in sicer (upoštevaje tudi določbo 90. člena) predhodno, torej pred sprejemom dokončne odločitve. To pa pomeni, da ima svet delavcev glede tega možnost pravočasno izraziti svoja mnenja, pobude, predloge in morebitne zahteve. V tem pogledu se torej institut »predhodnega obveščanja« glede možnega participacijskega vpliva sveta delavcev na konkretne poslovne odločitve po svojem bistvu precej približuje institutu »predhodnega skupnega posvetovanja«, ki je samo nekoliko zahtevnejši v proceduralnem smislu (zakonsko določeni roki za pravočasno posredovanje potrebnih informacij svetu delavcev zagotavljajo možnost temeljitejše priprave stališč za usklajevanje z delodajalcem) in nekoliko bolj zavezujoč za delodajalca glede njegovega »prizadevanja za uskladitev stališč«, drugače pa je možnost vplivanja sveta delavcev na vsebino sprejetih odločitev v obeh primerih praktično enaka.

Ko se razpravlja o tem, kakšna je participacijska vloga sveta delavcev pri odločanju o konkretni reorganizaciji, pa je treba biti posebej pozoren tudi na njene pričakovane »kadrovske« posledice. Če bo namreč reorganizacija neposredno povzročila povečanje ali zmanjšanje števila delavcev (ne glede na obseg) oziroma morebiten prehod določenega števila delavcev k drugemu delodajalcu (outsourcing), lahko svet delavcev zahteva, da se jo obravnava kot »kadrovsko vprašanje« po 94. členu ZSDU, za katero je potrebno skupno posvetovanje, ne samo predhodno obveščanje sveta delavcev. Če pa naj bi bilo posledica reorganizacije morda povečanje ali zmanjšanje »večjega števila delavcev po predpisih o delovnih razmerjih«, pa bi moral delodajalec pred njenim sprejetjem skladno z določbo 96. člena ZSDU celo pridobiti predhodno soglasje sveta delavcev.

Dokler torej ni povsem jasno kakšna naj bi bila vsebina in obseg predvidene reorganizacije, ni mogoče povsem natančno odgovoriti na vaše vprašanje. Vsekakor pa predlagam svetu delavcev, da problematiko pravočasno in temeljito prouči v zgoraj navedenem smislu in skladno s tem uveljavi tudi ustrezno participacijsko vlogo pri sprejemanju konkretne poslovne odločitve.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70