Študijski center za industrijsko demokracijo

Vprašanja in odgovori

Opomba: Na tej strani so objavljeni različni odgovori na vprašanja iz soupravljalske prakse, objavljeni v reviji Industrijska demokracija od leta 1997 dalje. Ker pa je bil ZSDU od takrat že dvakrat noveliran, in sicer leta 2001 in leta 2007, je treba v zvezi z vsakim odgovorom preveriti, ali že upošteva sprejete spremembe in dopolnitve posameznih določil ZSDU. Obe noveli lahko najdete tudi na tej spletni strani v rubriki Predpisi o delavski participaciji.

Splošna vprašanja

DokumentS kakšnim aktom urediti napredovanje delavcev

DokumentStroški reševanja soupravljalskih sporov

DokumentUtemeljeni razlogi za ugotavljanje presežkov delavcev

DokumentUveljavljanje pravic članov sveta delavcev

DokumentAli lahko direktor skliče zbor delavcev?

DokumentAli pravilnik lahko nadomesti kolektivno pogodbo?

DokumentDelavsko soupravljanje v d.o.o.

DokumentDileme ob nastopu novega sveta delavcev

DokumentDopustnost navodil obvladujoče družbe glede vodenja poslov odvisne družbe

DokumentGlasovanje na zboru delavcev

DokumentKako se uredi delo zbora delavcev

DokumentKdaj je izjava o varnosti uradno sprejeta

DokumentKomuniciranje z zaposlenimi v slovenščini

DokumentMandat sindikalnega zaupnika

DokumentPodlage za začetek pogajanj o participacijskem dogovoru

DokumentPosredovanje pisnih gradiv nadzornega sveta članom svet delavcev

DokumentPosredovanje pisnih gradiv NS članom seta delavcev

DokumentPrisotnost direktorjev na sejah nadzornega sveta

Volitve sveta delavcev

DokumentZačasna nadomestitev dalj časa odsotnih članov sveta delavcev

DokumentRazpis volitev za nov svet delavcev

DokumentSpregled prepovedi pasivne volilne pravice vodilnega delavca

DokumentStatus sveta delavcev v primeru spremembe delodajalca

DokumentAktivna volilna pravica

DokumentDopolnilne zahteve za odpoklic članov sveta delavcev

DokumentOmejena možnost izpodbijanja volitev

DokumentPostopek v primeru prenehanja mandata članu sveta delavcev

DokumentPrepozno vložena kandidatura za člana sveta delacev

DokumentVpliv odpovedi pogodbe o zaposlitvi na volilno pravico za svet delavcev

Dokument"Podaljšanje mandata" svetu delavcev v primeru neveljavnih volitev

DokumentSpregled prepovedi pasivne volne pravice vodilnega delavca

Organiziranost in pogoji za delo sveta delavcev

DokumentStatus in mandat članov sveta delavcev po združitve ali razdelitve družb

DokumentZačetek in konec mandata sveta delavcev

DokumentIzraba letnega dopusta profesionalnega člana sveta delavcev

DokumentKako preprečiti zlorabo »poslovne skrivnosti« v zvezi s predstavniki delavcev v NS/UO?

DokumentDelovnopravna imuniteta ob prerazporeditvi člana sveta delavcev

DokumentZakonitost "stavke za soupravljanje"

DokumentSredstva za izobraževanje sveta delavcev

DokumentStroški izobraževanja članov sveta delavcev

DokumentDelovno mesto po koncu (pol)profesionalnega mandata v svetu delavcev

DokumentDisciplinski postopek zoper člana SD

DokumentDogovor o profesionalizaciji člana sveta delavcev

DokumentDogovorna ureditev plače predsednika sveta delavcev

DokumentEna družba - en svet delavcev

DokumentKam spadajo sredstva za izobraževanje članov sveta delavcev

DokumentKdo sodeluje s SD v enotirnem sistemu upravljanja

DokumentKje in kako urediti plače poklicnih članov sveta delavcev

DokumentKršitev delovnopravne imunitete predsednika sveta delavcev

DokumentNačelo zakonskega minimuma in participacijski dogovor

Dokument"Nadstandardno" število članov sveta delavcev

DokumentNadzor delodajalca nad delom poklicnega člana sveta delavcev

DokumentNagrade neprofesionalnim članom sveta delavcev

DokumentNamestniki članov sveta delavcev

DokumentNujna sredstva za delo sveta delavcev

DokumentObveznost uprave prisostvovati sejam sveta delavcev

DokumentOdgovornost članov svetov delavcev za izobraževanje in usposabljanje

DokumentOdvzem dopusta delavskim predstavnikom v nadzornem svetu

DokumentParticipacijski dogovor in varstvo zakonskih pravic sveta delavcev

DokumentPlača poklicnega predsednika sveta delavcev

DokumentPlača poklicnih članov sveta delavcev

DokumentPlačan čas za skupne seje

DokumentPlačilo (pol)profesionalnega člana sveta delavcev

DokumentŽig in žiro račun sveta delavcev

Izvajanje participacijskih pristojnosti sveta delavcev

DokumentLetni delovni koledar in svet delavcev

DokumentReorganizacija - skupno posvetovanje ali le obveščanje sveta delavcev?

DokumentZakonitost sklepov o presežkih delavcev

DokumentPristojnosti odborov sveta delavcev

DokumentPristojnosti sveta delavcev in sindikata glede sistemizacije delovnih mest

DokumentProdaja »bistvenega dela družbe«

DokumentProdaja počitniških kapacitet podjetja

DokumentSkupno posvetovanje ob bistveni spremembi lastništva

DokumentSkupno posvetovanje v primeru "individualnih odpustov"

DokumentSodelovanje delavskih predstavnikov pri sprejemanju izjave o varnosti

DokumentSoglasje SD h kriterijem za nagrajevanje po individualni pogodbi

DokumentSoglasje sveta delavcev glede razpolaganja s službenim stanovanjem

DokumentSoglasje sveta delavcev k programu reševanja presežnih delavcev

DokumentSpreminjanje pravilnika o delovnem času

DokumentSvet delavcev in organiziranje notranjih delničarjev

DokumentSvet delavcev in plačni sistem v podjetju

DokumentSvet delavcev in prodaja počitniških kapacitet

DokumentSvet delavcev in sindikat kot pobudnika za novo sistemizacijo delovnih mest

DokumentSvet delavcev in skrajšani delovni čas

DokumentSvet delavcev in zaposlitev (vodilnega) delavca

DokumentSvet delavcev, reorganizacija in individualni delovni spori

DokumentUkrepanje sveta delavcev v primeru nezakonite prodaje počitniških zmogljivosti

DokumentVloga sveta delavcev pri izenačevanju delovnopravnih pravic delavcev

DokumentVloga sveta delavcev pri izločitvi dela dejavnosti podjetja

DokumentVloga sveta delavcev v postopku prisilne poravnave

Dokument»Delavske koordinacije«

DokumentAli lahko pravilnik o napredovanju določi tudi "nazadovanje" na DM

DokumentBistvene spremembe lastništva in skupno posvetovanje

DokumentErgonomska študija delovnih mest

DokumentIZLOČITEV DELA DEJAVNOSTI DRUŽBE - OUTSOURCING

DokumentKaj pomeni "razpolaganje" s počitniškimi zmogljivostmi

DokumentKaj pomeni "sprememba v organizaciji proizvodnje"

DokumentKdo in kako vloži »veto« na odločitev vodstva

DokumentKršitev pravice sveta delavcev do obveščenosti

DokumentNačin sklica skupnega posvetovanja

DokumentObjava zapisnikov nadzornega sveta

DokumentObvezna vsebina sistemizacije delovnih mest

DokumentObvezna vsebina sistemizacije delovnih mest

DokumentOdločitev SD o "vetu" in njene pravne posledice

DokumentPogojno soglasje k prodaji počitniških zmogljivosti

DokumentPosledice zavrnitve soglasja sveta delavcev k predlagani odločitvi

DokumentPravica in dolžnost reagiranja sveta delavcev

DokumentPredhodna obravnava letnega poročila družbe na svetu delavcev

DokumentPredhodno posredovanje informacij za skupno posvetovanje

DokumentPristojnosti odbora za varnost in zdravje pri delu

Dokument"Smisel" skupnega posvetovanja

Dokument"Osnove za izrabo letnega dopusta" po 95. členu ZSDU

Dokument"Potrebne informacije" in roki za skupno posvetovanje

DokumentKako poimenovati delovno mesto v sistemizaciji?

DokumentPristojnosti sveta delavcev glede razporeditve delovnega časa

Dokument"Omejitve" nalog in pristojnosti svetov delavcev

DokumentUkrepanje sveta delavcev v primeru kršitve pravice do skupnega posvetovanja

DokumentSoglasje SD k reorganizaciji in sistemizaciji - da ali ne?

DokumentPristojnosti sveta delavcev glede vzdrževanja počitniških zmogljivosti

Svet delavcev kapitalsko povezanih družb

DokumentPristojnosti sveta delavcev delniške družbe v odnosu do hčerinskih podjetij

DokumentKdaj so izpolnjeni pogoji za oblikovanje SD kapitalsko povezanih družb

DokumentOblikovanje »centralnega sveta delavcev«

DokumentParticipacijski dogovor na ravni koncerna

DokumentPristojnost za imenovanje predstavnika delavcev v NS/UO holdinga

Predstavniki delavcev v organih družbe

DokumentZamenjava predstavnika delavcev v nadzornem svetu

DokumentDelavski direktor - (ne)združljivost funkcij?

DokumentZmanjšanje števila članov nadzornega sveta

DokumentZunanji strokovnjak kot predstavnik delavcev v nadzornem svetu

DokumentPritožba neizbranega kandidata za delavskega direktorja

DokumentRazličnost mandatov članov nadzornega sveta

DokumentRoki v kandidacijskem postopku za delavske predstavnike v nadzornem svetu

DokumentSejnine za delavske predstavnike v nadzornem svetu

DokumentSodelovanje delavcev v organih d.o.o.

DokumentSodelovanje delavcev v skupščini družbe

DokumentAli imajo člani nadzornega sveta imperativni mandat

DokumentČe statut nima določb o delavskih predstavnikih v nadzornem svetu

DokumentDelavski direktor - (ne)združljivost funkcij

DokumentIndividualna uprava in delavski direktor

DokumentIzvolitev člana nadzornega sveta

DokumentIzvolitev delavskih predstavnikov v nadzornem svetu ni materija statuta

DokumentIzvolitev in mandat predstavnikov delavcev v nadzornem svetu

DokumentIzvolitev novega SD in mandat predstavnikov delavcev v NS

DokumentKako uskladiti mandate v nadzornem svetu

DokumentMandat delavskega direktorja

DokumentMandat in izvolitev predstavnikov delavcev v nadzornem svetu

DokumentMandat in izvolitev predstavnikov delavcev v NS ali UO družbe

DokumentNadzorni svet in pravilnik o plačah

DokumentOmejitve pasivne volilne pravice za predstavnike delavcev v nadzornem svetu

DokumentOmejitve pri kandidiranju delavskih predstavnikov v nadzornem svetu

DokumentPogoji za delo predstavnikov delavcev v nadzornih svetih

DokumentPogoji za imenovanje delavskih predstavnikov v organih družbe

DokumentPogojna ureditev delavskega direktorja v statutu družbe

DokumentPomen rokov v kandidacijskem postopku za izvolitev članov nadzornega sveta

DokumentPomen rokov v kandidacijskem postopku za izvolitev članov nadzornega sveta

DokumentPravica predlaganja kandidata za člana nadzornega sveta

DokumentPredsednik sveta delavcev kot predstavnik delavcev v nadzornem svetu

DokumentPredstavniki delavcev v nadzornem svetu koncerna

DokumentPredstavniki delavcev v nadzornih svetih majhnih družb

DokumentPristojnost za imenovanje predstavnikov delavcev v nadzorni svet holdinga

DokumentPostopk odpoklica predstavnika delavcev v NS v primeru pravne praznine

DokumentPostopek odpoklica predstavnikov delavcev v NS v primeru pravne praznine

Dokument»Rezervacija« mest za delavske predstavnike v nadzornem svetu

DokumentNačin odpoklica predstavnika delavcev v nadzornem svetu

Dokument(Ne)možnost imenovanja delavskega direktorja v družbah z omejeno odgovornostjo

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70