Na tej strani podrobneje predstavljamo Združenje svetov delavcev Slovenije (kratica: ZSDS), njegovo organiziranost in delovanje ter pogoje in način včlanjevanja za vse, ki ste morda za to zainteresirani. Članstvo je namreč prostovoljno in odprto za vse svete delavcev pod enakimi pogoji.

Osnovne informacije o združenju

Oblika in cilji združevanja

Pogoji in način včlanjevanja v Združenje svetov delavcev Slovenije

Pravila združenja

Kolektivni člani združenja – seznam

Organi in delovna telesa združenja

Partnerska mreža strokovnih institucij združenja

Sklep skupščine ZSDS o višini članarine

 

Včlanitev v združenje

Strokovna partnerska ekipa

Dr. Elizabeta Zirnstein

Univerzitetna dipl. pravnica in doktorica pravnih znanosti (Pravna fakulteta UL) ter specialistka evropskega prava (Univerza v Cambridgu). Zaposlena je na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management, kot izredna profesorica za področje prava. Poleg kontinuiranega raziskovalnega dela na področju delovnega prava, gospodarskega statusnega prava in prava intelektualne lastnine že vrsto let aktivno sodeluje z združenjem tudi pri razvoju sistema delavske participacije in ekonomske demokracije v Sloveniji, od leta 2022 pa opravlja tudi funkcijo generalne sekretarke združenja.


Kontakt: [email protected]

Dr. Mato Gostiša

Univerzitetni dipl. pravnik, magister organizacijskih ved in doktor sociologije industrijskih odnosov, avtor številnih objavljenih znanstvenih in strokovnih del s področja razvoja delavske participacije in ekonomske demokracije. Bil je pobudnik ustanovitve združenja in do leta 2022 tudi njegov generalni sekretar. Vodi ŠCID – Študijski center za industrijsko demokracijo, ki opravlja strokovno-razvojno, svetovalno in založniško dejavnost za združenje, obenem pa je tudi odgovorni urednik revije Ekonomska demokracija.


Kontakt: [email protected]

Mag. Rajko Bakovnik

Magister organizacijskih ved (organizacija in menedžment), priznani predavatelj in publicist za področje delavske participacije ter namestnik generalnega sekretarja združenja. Je ustanovitelj CPM – Centra za participativni menedžment kot strokovne inštitucije, ki se ukvarja z raziskovanjem tega področja, predvsem pa za potrebe združenja razvija in izvaja specializiran sistem izobraževanja in usposabljanja članov svetov delavcev in drugih delavskih predstavnikov. Pokriva tudi področje mednarodnega sodelovanja združenja.


Kontakt: [email protected]

Mitja Gostiša

Univerzitetni dipl. organizator s področja kadrovskega menedžmenta z večletnimi delovnimi izkušnjami na vodstvenih položajih v gospodarstvu, izvršni sekretar združenja, zadolžen za vodenje različnih organizacijskih in strokovnih projektov v okviru dejavnosti združenja. Vodi tudi ŠCID Izobraževanja kot eno dveh strokovnih inštitucij (poleg CPM), ki koordinirano skrbita za razvoj in izvajanje specializiranega sistema izobraževanja in usposabljanja v združenju.


Kontakt: [email protected]

Kolektivni člani ZSDS – sveti delavcev iz več kot 100 slovenskih podjetij