Izobraževanja

Izobraževanja
21
april
20200917_120122
Webinar: PARTICIPACIJSKI DOGOVOR NA PAPIRJU IN V PRAKSI – Pravna šola za svete delavcev
9:00 dop - 2:00 pop
Spletno izobraževanje (Zoom)

  Celotno vabilo   Dogovor med svetom delavcev in delodajalcem po 5. členu Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) oz. tako imenovani „participacijski...

22
april
2938-132295
ODPOVEDANO ZARADI OMEJITEV V ZVEZI S COVID-19!!! – KAKO POSTOPATI, ČE SE Z ODLOČITVAMI DELODAJALCA NE STRINJAMO? – Reševanje delovnih sporov
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Različni spori so del vsakdanjega življenja, tako na osebnem kot na poslovnem področju in podjetja se med seboj ne razlikujejo po tem ali spore...

12
maj
2718-763016
NALOGE IN NAČIN DELA SVETOV DELAVCEV NA EKONOMSKEM PODROČJU – Za aktivno soupravljanje!
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Celotno izobraževanje, ki predstavlja popolno NOVOST v slovenskem prostoru, bo namenjeno predvsem iskanju odgovorov/rešitev/priporočil »Kako naj sveti delavcev in predstavniki delavcev v nadzornih svetih...

09
junij
SVETI DELAVCEV IN KADROVSKE SLUŽBE – Sodelovanje pri pripravi poslovnih strategij
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Predstavili bomo strokovne in praktične izkušnje v zvezi z naslovnim vprašanjem „kaj pomeni delati prav in kako delati prave stvari“, predvsem z vidika vloge...

Revija

Revija

LETNIK XXV, LETO 2021, ŠT. 1

AKTUALNA TEMA
      Dr. Mato Gostiša: Dva sila zaskrbljujoča aktualna trenda pri ravnanju z zaposlenimi

     ZSDS: Mnenje in priporočila ZSDS v zvezi s problematiko »prisilnih« testiranj in cepljenj zaposlenih zoper Covid-19
      Petra Bezjak Cirman: Svoboda izražanja je temelj demokracije. Naj velja tudi za zaposlene.

IZ TEORIJE ZA PRAKSO EKONOMSKE DEMOKRACIJE
       Dr. Elizabeta Zirnstein in Andreja Zupan Škof: Kodifikacija delavske participacije in njen vpliv na poslovno uspešnost podjetja

IZ NOVE ZAKONODAJE
       Dr. Anja Strojin Štampar: Novosti pri upravljanju gospodarskih družb, ki jih prinaša novela ZGD-1K

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE
      Petra Hartman: Tudi v letu 2021 brezplačno do certifikata Družbeno odgovoren delodajalec
      Alojzij Boc: Participacija zaposlenih kot nujni sestavni del družbene odgovornosti podjetij
      Mitja Gostiša: Izgorelost: Pojav, ki ga organizacije ne smejo več ignorirati

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE
      Povzetek video srečanja: Komuniciranje sveta delavcev v razmerah epidemije Covid-19
      Mag. Rajko Bakovnik: Izobraževanje v Združenju svetov delavcev v času epidemije koronavirusa

Vse starejše številke v PDF obliki

Od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki.

Arhiv revij ekonomska demokracija

Strokovna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju

Revija Ekonomska demokracija (prej Industrijska demokracija), katere ustanovitelj je Združenje svetov delavcev Slovenije in je začela izhajati že januarja 1997, je edina specializirana periodična strokovna publikacija za področje delavske participacije v Sloveniji.
Revija z barvno naslovnico obsega 32 strani (A4) in izhaja enkrat na dva meseca, praviloma zadnji dan v mesecu izida. Strokovne tekste s področja
  • sodelovanja delavcev pri upravljanju (delavskega soupravljanja)
  • udeležbe zaposlenih pri dobičku (finančne participacije) in
  • notranjega lastništva zaposlenih (lastniške participacije)
pripravljajo univerzitetni profesorji in drugi najvidnejši slovenski strokovnjaki, predstavniki različnih družboslovnih ved (ekonomija, pravo, sociologija, organizacija itd.).

Naročilnica na revijo Ekonomska demokracija

Knjige

Knjige

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom). Celotno besedilo knjige

Ekonomska demokracija v 21 stoletju (iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja): »Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. Celotno besedilo knjige