Izobraževanja

Izobraževanja
27
oktober
VPRAŠANJA IN ODGOVORI IZ PRAKSE O NAJBOLJ AKTUALNIH PROBLEMATIKAH S PODROČJA VZD – diskusija z direktorjem inšpekcije nadzora VZD in izmenjava dobrih praks
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčna dvorana, HOTEL AZUL, Šuceva 26, Kranj

Celotno vabilo s programom   Epidemija Covid-19 je dodobra zarezala tako v naša osebna kot poslovna življenja ter v marsikaterem poslovnem okolju poskrbela za...

11
november
TEMELJNI TEČAJ ZA ČLANE SVETOV DELAVCEV – Certifikat ZSDS (2 dni)
8:30 dop - 6:45 pop
Kongresni center ADRIA - ANKARAN, Jadranska cesta 25

  PROGRAM TEMELJNEGA TEČAJA ZA SVETE DELAVCEV OSNOVE DELAVSKEGA SOUPRAVLJANJA IN VLOGA SVETA DELAVCEV /predavanje, razprava, test/ Uvod: ekonomska neenakost, nevzdržnost današnjega kapitalizma, intelektualni kapital, družbena odgovornost podjetij in déležniški...

26
november
PODJETNIŠKI VIDIK SODOBNEGA PLAČNEGA SISTEMA IN MOTIVACIJE ZAPOSLENIH – Vloga svetov delavcev!
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčna dvorana, HOTEL AZUL, Šuceva 26, Kranj

V uspešnih podjetjih sodobni plačni sistemi v največji meri podpirajo osebni razvoj ter krepijo dodatno motivacijo zaposlenih za rast kakovosti dela in življenja v...

14
december
17-PC060027
OKROGLA MIZA/POSVET – prednovoletno srečanje članov Združenja svetov delavcev Slovenije
8:30 dop - 3:30 pop
Konferenčna dvorana, HOTEL AZUL, Šuceva 26, Kranj

Revija

Revija

LETNIK XXV, LETO 2021, ŠT. 4

UREDNIKOV KOMENTAR
      Dr. Mato Gostiša: Ljudje danes ne delamo (več) zgolj zaradi plače in preživetja

AKTUALNA TEMA
      Dr. Danijela Brečko: Vodenje v »novi normalnosti« dela na daljavo in delavska participacija

IZZIVI ZAKONSKE UREDITVE SOUPRAVLJANJA V DIGITALNI DOBI
      Aljoša Polajžar: Predstavitev predloga Zakona o modernizaciji svetov delavcev v Nemčiji

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE
      Dan Juvan: Ustrezna zaščita predstavnikov delavcev je predpogoj za uveljavljanje interesa dela v podjetjih
      Dr. Jožko Peterlin: Ali je vaše podjetje preveč zadolženo?
      Dr. Elizabeta Zirnstein: Participacijski dogovor v praksi (2. del)

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE
      Dr. Valentina Franca, Tadej Jezernik: Omejevanje združevanja in uresničevanja delavskih pravic v času epidemije
      Mirko Slosar: Zahtevno, a uspešno delo Sveta delavcev Luke Koper v preteklem mandatu Ustavno sporen Zakon o bančništvu (ZBan-3) kljub vsemu sprejet
      Andrej Valetič: Neuspešne volitve »po pošti« v družbi MAHLE Electric Drives Slovenija
      Petra Bezjak Cirman: Začasna sodna prepoved organizacije volitev v Svet delavcev RTV Slovenija
      Mnenje ZSDS: “Podaljšanje mandata” svetu delavcev v primeru neveljavnih volitev
      Alojzij Boc: Roki za nadaljevanje med epidemijo prekinjenega postopka volitev v svet delavcev

VPRAŠANJA & ODGOVORI IZ PRAKSE ZA PRAKSO

Vse starejše številke v PDF obliki

Od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki.

Arhiv revij ekonomska demokracija

Strokovna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju

Revija Ekonomska demokracija (prej Industrijska demokracija), katere ustanovitelj je Združenje svetov delavcev Slovenije in je začela izhajati že januarja 1997, je edina specializirana periodična strokovna publikacija za področje delavske participacije v Sloveniji.
Revija z barvno naslovnico obsega 32 strani (A4) in izhaja enkrat na dva meseca, praviloma zadnji dan v mesecu izida. Strokovne tekste s področja
  • sodelovanja delavcev pri upravljanju (delavskega soupravljanja)
  • udeležbe zaposlenih pri dobičku (finančne participacije) in
  • notranjega lastništva zaposlenih (lastniške participacije)
pripravljajo univerzitetni profesorji in drugi najvidnejši slovenski strokovnjaki, predstavniki različnih družboslovnih ved (ekonomija, pravo, sociologija, organizacija itd.).

Naročilnica na revijo Ekonomska demokracija

Knjige

Knjige

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom). Celotno besedilo knjige

Ekonomska demokracija v 21 stoletju (iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja): »Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. Celotno besedilo knjige