Izobraževanja

Izobraževanja
25
januar
26-PC060040
ODPOVEDANO ZARADI OMEJITEV V ZVEZI S COVID-19!!! – TEMELJNI TEČAJ ZA ČLANE SVETOV DELAVCEV – Certifikat ZSDS (2 dni)
8:30 dop - 6:45 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

PROGRAM TEMELJNEGA TEČAJA ZA SVETE DELAVCEV OSNOVE DELAVSKEGA SOUPRAVLJANJA IN VLOGA SVETA DELAVCEV /predavanje, razprava, test/ Uvod: ekonomska neenakost, nevzdržnost današnjega kapitalizma, intelektualni kapital, družbena odgovornost podjetij in déležniški koncept...

05
februar
20200610_091257
ODPOVEDANO ZARADI OMEJITEV V ZVEZI S COVID-19!!! – VLOGA SVETA DELAVCEV PRI IZDELAVI OCENE TVEGANJA IN NOVE SMERNICE NA PODROČJU VZD
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Vloga sveta delavcev na področju zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja za vse zaposlene je resnično velika – še posebej v razmerah katerim smo...

22
februar
ODPOVEDANO ZARADI OMEJITEV V ZVEZI S COVID-19!!! – KAJ ZAPISATI V PROGRAM SVETA DELAVCEV V PODJETJU?
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Da ne bomo zardevali ob vprašanjih sodelavcev, kakšna je pravzaprav vloga in kaj počne svet delavcev v podjetju?

10
marec
Slike 5
BRANJE POSLOVNIH BILANC ZA ČLANE SVETOV DELAVCEV – Pripravimo se na obravnavo letnih poročil!
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Sodelovanje svetov delavcev pri obravnavi letnih poročil v družbah mora v skladu z zakonom (ZSDU: 89.čl.) potekati pred sprejemom dokončnih odločitev o teh dokumentih!

Revija

Revija

LETNIK XXIV, LETO 2020, ŠT. 6

UREDNIKOV KOMENTAR
      Nemška in avstrijska produktivnost zaposlenih v Sloveniji le »mokre sanje«?

AKTUALNA TEMA
      Dr. Valentina Franca: Delavski predstavniki nepogrešljivi pri premagovanju posledic epidemije

NOTRANJE LASTNIŠTVO ZAPOSLENIH
      Mag. Leja Drofenik Štibelj: Trend širitve lastništva zaposlenih – naj se pridruži tudi Slovenija?
      Gregor Berkopec: Aktualni problemi vključevanja zaposlenih v lastniško strukturo
      Mag. Tej Gonza: Zakon o udeležbi zaposlenih v lastništvu

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE
      Dr. Rado Bohinc: Nujna prenova Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU)
      Dr. Mato Gostiša: Vloga delavskih predstavništev v postopkih individualnega in kolektivnega odpuščanja delavcev

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE
      Mitja Gostiša: »Omejitve« glede sestajanja svetov delavcev v času antikorona ukrepov

Vse starejše številke v PDF obliki

Od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki.

Arhiv revij ekonomska demokracija

Strokovna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju

Revija Ekonomska demokracija (prej Industrijska demokracija), katere ustanovitelj je Združenje svetov delavcev Slovenije in je začela izhajati že januarja 1997, je edina specializirana periodična strokovna publikacija za področje delavske participacije v Sloveniji.
Revija z barvno naslovnico obsega 32 strani (A4) in izhaja enkrat na dva meseca, praviloma zadnji dan v mesecu izida. Strokovne tekste s področja
  • sodelovanja delavcev pri upravljanju (delavskega soupravljanja)
  • udeležbe zaposlenih pri dobičku (finančne participacije) in
  • notranjega lastništva zaposlenih (lastniške participacije)
pripravljajo univerzitetni profesorji in drugi najvidnejši slovenski strokovnjaki, predstavniki različnih družboslovnih ved (ekonomija, pravo, sociologija, organizacija itd.).

Naročilnica na revijo Ekonomska demokracija

Knjige

Knjige

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom). Celotno besedilo knjige

Ekonomska demokracija v 21 stoletju (iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja): »Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. Celotno besedilo knjige