Izobraževanja

Izobraževanja
06
april
PRESTAVLJENO NA 11 IN 12 MAJ: Temeljni tečaj za člane svetov delavcev – Certifikat ZSDS
8:30 dop - 6:30 pop
Konferenčni center –BLED ROSE Hotel,Bled

Osnovni namen certificiranja v ZSDS je povečanje strokovnosti, učinkovitosti in etičnosti pri opravljanju funkcije člana sveta delavcev ter s tem tudi izboljšanje delovanja svetov...

22
april
ODPOVEDANO: Diskriminacija in trpinčenje (mobing) na delovnem mestu
9:00 dop - 2:30 pop
Konferenčni center –BLED ROSE Hotel,Bled

NAMEN IN CILJ Kolikokrat ste se že vprašali, zakaj določena merila v podjetju veljajo za nekatere, za druge pa ne? Zakaj nekdo dobiva drugačno...

11
maj
ODPOVEDANO: Delati prav ali delati prave stvari?
9:00 dop - 2:30 pop
Konferenčni center –BLED ROSE Hotel,Bled

Na izobraževanju bomo predstavili strokovne in praktične izkušnje v zvezi z naslovnim vprašanjem „kaj pomeni delati prav in kako delati prave stvari“, predvsem z...

28
maj
Skrb sveta delavcev in sindikata za pravno varnost zaposlenih
9:00 dop - 2:30 pop
Konferenčni center –BLED ROSE Hotel,Bled

V Sloveniji imamo že vrsto let zelo resne težave s spoštovanjem delovnopravne zakonodaje, kar razkrivajo tudi podatki delovnih inšpektorjev. Takšne razmere pa zahtevajo še...

Revija

Revija

LETNIK XXIV, LETO 2020, ŠT. 1

UREDNIKOV KOMENTAR
      Dr. Mato Gostiša: Razvoj participacije zaposlenih kot oblike vlaganj v človeški kapital
IZ TEORIJE ZA PRAKSO DELAVSKE PATICIPACIJE
      Dr. Mato Gostiša: Strnjeno o bistvu teorije ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma
      Dr. Živko Bergant: Sodobni pogled na podjetje in korporacijsko upravljanje
NOTRANJE LASTNIŠTVO IN EKONOMSKA DEMOKRACIJA
      Mag. Tej Gonza: Ekonomska demokracija kot družbena odgovornost
      Mag. Leja Drofenik Štibelj: Udeležba zaposlenih v lastništvu kot učinkovit način zmanjševanja premoženjskih razlik
DELAVSKA PARTICIPACIJA – RAZGLEDI PO SVETU
      Vladimir Šega: O rezultatih projekta »Board-Level Participation«
ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE
      Dr. Valentina Franca in dr. Anja Strojin Štampar: Kako do delavskih predstavnikov v organih d.o.o.
      Rok Hodej: Kaj se zgodi, ko vrata odprejo tako menedžerji kot predstavniki delavcev?
ŠTUDIJSKO SREČANJE ČLANOV SVETOV DELAVCEV
      Sonja Špoljarić in Alenka Grašič: Študijsko srečanje članov svetov delavcev v BSH Hišni aparati Nazarje
      M.G.: Intervju z direktorjem BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje: »Za slovenske razmere je nivo soupravljanja v našem podjetju zelo visok«
      Darja Andrejovec: Vključevanje sveta delavcev v upravljanje družbe
      Aleš Klopčič: Sindikat in svet delavcev partnerja pri zastopanju zaposlenih
INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRALVJALSKE PRAKSE
      Dr. Elizabeta Zirnstein: Problematika povračila potnih stroškov ter priznavanja delovnega časa
VPRAŠANJA - ODGOVORI

Vse starejše številke v PDF obliki

Od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki.

Arhiv revij ekonomska demokracija

Strokovna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju

Revija Ekonomska demokracija (prej Industrijska demokracija), katere ustanovitelj je Združenje svetov delavcev Slovenije in je začela izhajati že januarja 1997, je edina specializirana periodična strokovna publikacija za področje delavske participacije v Sloveniji.
Revija z barvno naslovnico obsega 32 strani (A4) in izhaja enkrat na dva meseca, praviloma zadnji dan v mesecu izida. Strokovne tekste s področja
  • sodelovanja delavcev pri upravljanju (delavskega soupravljanja)
  • udeležbe zaposlenih pri dobičku (finančne participacije) in
  • notranjega lastništva zaposlenih (lastniške participacije)
pripravljajo univerzitetni profesorji in drugi najvidnejši slovenski strokovnjaki, predstavniki različnih družboslovnih ved (ekonomija, pravo, sociologija, organizacija itd.).

Naročilnica na revijo Ekonomska demokracija

Knjige

Knjige

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom). Celotno besedilo knjige

Ekonomska demokracija v 21 stoletju (iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja): »Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. Prenesite knjigo Ekonomska demokracija v 21. stoletju