Izobraževanja

Izobraževanja
30
november
20200917_120113
ODPOVEDANO ZARADI OMEJITEV V ZVEZI S COVID-19!!! – VLOGA SVETA DELAVCEV NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V PRAKSI
8:30 dop - 3:00 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled

Skrb za varnost in zdravje pri delu je ena najpomembnejših nalog predstavnikov delavcev v podjetjih. O tem govori tudi Direktiva EU (89/391) o uvajanju...

14
december
OKROGLA MIZA/POSVET – prednovoletno srečanje članov Združenja svetov delavcev Slovenije
8:30 dop - 3:00 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Prednovoletno srečanje članov Združenja svetov delavcev Slovenije.

Revija

Revija

LETNIK XXIV, LETO 2020, ŠT. 5

UREDNIKOV KOMENTAR
      Zgolj načelni "slavospevi" zaposlenim ne pomenijo prav veliko

ZA SISTEMSKI RAZVOJ DELAVSKE PARTICIPACIJE
      Intervju z ministrom za delo: Razvoj gre tudi na tem področju naprej in vedno so možne tudi izboljšave Predlog ukrepov za spodbujanje hitrejšega razvoja delavskega soupravljanja v RS

FINANČNA PARTICIPACIJA ZAPOSLENIH
      Dr. Mitja Stefancic: Intervju z ekonomistko Federico Poli: Evropske kooperativne banke bližje strankam in manj predane finančnim špekulacijam

KREPITEV DRUŽBENE ODGOVORNOSTI PODJETIJ DO ZAPOSLENIH
      Lucija Glavič: Družbena odgovornost podjetij in vključevanje zaposlenih kot ključnih deležnikov
      Dr. Mato Gostiša: Organizacijska participacija zaposlenih – imperativ koncepta »družbene odgovornosti podjetij«
      Petra Hartman: Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec
      ZSDS: Priporočilo Predsedstva ZSDS svetom delavcev: Sveti delavcev naj podprejo uveljavitev certifikata »Družbeno odgovorno podjetje«

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
      Anketna raziskava: Delovanje svetov delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu (VZD)
      Slavko Krištofelc: Nujno noveliranje veljavnih ocen tveganja v zvezi s COVID-19
      mag. Rajko Bakovnik: (Vsaj) glede vprašanj varnosti in zdravja pri delu delavci pač ne morejo biti »podrejeni« delodajalcem

UREJANJE PROBLEMATIKE DELA NA DOMU
      Dr. Ajda Erzar in Dr. Metoda Dodič Fikfak: Delo na domu – prednosti in pasti pri uvajanju v prakso
      ZSDS: Priporočila predsedstva ZSDS svetom delavcev glede uvajanja dela na domu

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE
       Goodyear Dunlop Sava Tires: Volitve v svet delavcev so bile izvedene delno tudi po pošti

Vse starejše številke v PDF obliki

Od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki.

Arhiv revij ekonomska demokracija

Strokovna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju

Revija Ekonomska demokracija (prej Industrijska demokracija), katere ustanovitelj je Združenje svetov delavcev Slovenije in je začela izhajati že januarja 1997, je edina specializirana periodična strokovna publikacija za področje delavske participacije v Sloveniji.
Revija z barvno naslovnico obsega 32 strani (A4) in izhaja enkrat na dva meseca, praviloma zadnji dan v mesecu izida. Strokovne tekste s področja
  • sodelovanja delavcev pri upravljanju (delavskega soupravljanja)
  • udeležbe zaposlenih pri dobičku (finančne participacije) in
  • notranjega lastništva zaposlenih (lastniške participacije)
pripravljajo univerzitetni profesorji in drugi najvidnejši slovenski strokovnjaki, predstavniki različnih družboslovnih ved (ekonomija, pravo, sociologija, organizacija itd.).

Naročilnica na revijo Ekonomska demokracija

Knjige

Knjige

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom). Celotno besedilo knjige

Ekonomska demokracija v 21 stoletju (iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja): »Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. Celotno besedilo knjige