Obveščamo vas, da smo zaradi epidemije koronavirusa in njenih posledic zelo spremenili jesenski izobraževalni program v Združenju svetov delavcev Slovenije. Program smo prilagodili novim potrebam po usposabljanju članov svetov delavcev in drugih predstavnikov delavcev za omilitev negativnih posledic pokriznega obdobja, ki bi lahko prizadele predvsem zaposlene. Zato smo nekatere izobraževalne teme/seminarje zamenjali z novimi, ki bolj ustrezajo aktualnim izzivom. Žal pa smo morali odpovedati in prestaviti na prihodnje leto tudi tradicionalno študijsko izpopolnjevanje članov našega združenja v tujini, ki smo ga letos načrtovali na Islandiji.
Vabimo vas torej, da se nam pridružite na jesenskih izobraževalnih dogodkih – da se skupaj še bolje pripravimo na zagotavljanje čim višje ravni kakovosti dela in življenja zaposlenih!

Izobraževanja

Izobraževanja
17
september
2938-132295
DO KJE SME DELODAJALEC POSEGATI V ZASEBNOST ZAPOSLENIH? Varstvo osebnih podatkov tudi v času “koronavirusa”
8:30 dop - 2:30 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Na izobraževanju bomo predstavili obveznosti delodajalcev in pravice delavcev po GDPR ter predvidenih novostih ZVOP/2 – z izkušnjami/kršitvami/priporočili … za varstvo osebnih podatkov tudi...

30
september
KAKO SE SPOPADATI S PREOBREMENJENOSTJO, STRESOM IN IZGORELOSTJO NA DELOVNEM MESTU
8:30 dop - 2:30 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Na izobraževanju bomo obravnavali problematiko psihosocialnih bolezni, načine prepoznavanja preobremenjenosti, stresa in izgorelosti na delovnem mestu, vlogo svetov delavcev pri načrtovanju promocije zdravja ter...

15
oktober
LETNI DVODNEVNI STROKOVNI POSVET ČLANOV ZDRUŽENJA SVETOV DELAVCEV SLOVENIJE
8:30 dop - 2:30 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Tradicionalni dvodnevni jesenski strokovni posveti članov združenja so namenjeni sprejemanju konkretnih in koristnih strokovnih smernic ter priporočil, ki jih oblikujemo skupaj skozi usmerjene razprave...

28
oktober
DISKRIMINACIJA IN TRPINČENJE/MOBING NA DELOVNEM MESTU V LUČI „(PO)KORONSKIH“ RAZMER
9:00 dop - 2:30 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Kolikokrat ste se že vprašali, zakaj natančno določena merila v podjetju veljajo za nekatere, za druge pa ne? Zakaj nekdo dobiva drugačno plačilo za...

Revija

Revija

LETNIK XXIV, LETO 2020, ŠT. 3

UREDNIKOV KOMENTAR

      Delavci so dodobra naveličani vloge "sužnjev za določen čas"

IZ TEORIJE ZA PRAKSO EKONOMSKE DEMOKRACIJE
      Mednarodna pobuda za demokratizacijo upravljanja podjetij
      Mag. Edita Krajnović: Pohvaljeno komuniciranje v krizi, izziv ostaja participativnost

NOTRANJE LASTNIŠTVO IN DELAVSKO ZADRUŽNIŠTVO
      Dr. Karolina Babič: Pomen izobraževanja v zadružnem sistemu Mondragon

DELAVSKO SOUPRAVLJANJE – RAZGLEDI PO SVETU
      Dr. Valentina Franca: Iz raziskave: delovanje in izzivi evropskih svetov delavcev

AKTUALNA TEMA
      Pobuda ZSDS za temeljito rekonstrukcijo veljavnega modela VZD: Nujno uveljaviti radikalno novo filozofijo varstva pri delu in opolnomočiti svete delavcev!

INFORMACIJE IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE
      NLB prva banka z delavskimi nadzorniki!

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE
      Mitja Gostiša: Vloga svetov delavcev pri uvajanju dela na domu

VPRAŠANJA – ODGOVORI

Vse starejše številke v PDF obliki

Od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki.

Arhiv revij ekonomska demokracija

Strokovna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju

Revija Ekonomska demokracija (prej Industrijska demokracija), katere ustanovitelj je Združenje svetov delavcev Slovenije in je začela izhajati že januarja 1997, je edina specializirana periodična strokovna publikacija za področje delavske participacije v Sloveniji.
Revija z barvno naslovnico obsega 32 strani (A4) in izhaja enkrat na dva meseca, praviloma zadnji dan v mesecu izida. Strokovne tekste s področja
  • sodelovanja delavcev pri upravljanju (delavskega soupravljanja)
  • udeležbe zaposlenih pri dobičku (finančne participacije) in
  • notranjega lastništva zaposlenih (lastniške participacije)
pripravljajo univerzitetni profesorji in drugi najvidnejši slovenski strokovnjaki, predstavniki različnih družboslovnih ved (ekonomija, pravo, sociologija, organizacija itd.).

Naročilnica na revijo Ekonomska demokracija

Knjige

Knjige

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom). Celotno besedilo knjige

Ekonomska demokracija v 21 stoletju (iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja): »Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. Celotno besedilo knjige