Izobraževanja

Izobraževanja
27
januar
VLOGA SVETA DELAVCEV PRI NAGRAJEVANJU DELOVNE USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčna dvorana, HOTEL AZUL, Šuceva 26, Kranj

Vabilo s programom   V številnih slovenskih podjetjih za nagrajevanje delovne uspešnosti svojih zaposlenih uporabljajo načine, ki ne dodajajo posebne vrednosti in zaposlenih ne...

10
februar
KAJ MORA SVET DELAVCEV VEDETI O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V PODJETJU?
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčna dvorana, HOTEL AZUL, Šuceva 26, Kranj

Naslovno vprašanje se nanaša na dolžnost delodajalca – da v skladu z 92., 93. in 94. členom Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU)...

24
februar
ZLATA PRAVILA TIMSKEGA DELA V SVETU DELAVCEV
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčna dvorana, HOTEL AZUL, Šuceva 26, Kranj

Delo in naloge tudi v svetih delavcev postajajo vse bolj kompleksne in kot takšne zahtevajo različna znanja in sposobnosti ter predvsem združevanje moči za...

10
marec
„VEČ ZNANJA, VEČ NADZORA, VEČ SOUPRAVLJANJA“ Branje bilanc za člane svetov delavcev
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčna dvorana, HOTEL AZUL, Šuceva 26, Kranj

Sodelovanje svetov delavcev pri obravnavi letnih poročil v družbah mora v skladu z zakonom (ZSDU: 89.čl.) potekati pred sprejemom dokončnih odločitev o teh dokumentih....

Revija

Revija

LETNIK XXV, LETO 2021, ŠT. 6

UREDNIKOV KOMENTAR
      Čemu ne raje udeležba pri dobičku namesto nenehnega »davčnega razbremenjevanja dela«?

AKTUALNA TEMA
      Nina Bakovnik: Ureditev udeležbe delavcev pri dobičku in možne izboljšave

IZ TEORIJE ZA PRAKSO EKONOMSKE DEMOKRACIJE
       Dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela: Ekonomska demokracija in sorodni pojmi – definicija in razvoj
      Dr. Mari Božič in dr. Danijela Brečko: Kakšna je organizacijska energija članov slovenskih svetov delavcev?
       Matic Primc: Brez šefov: Nova ekonomija za boljši svet

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE
      Mag. Rajko Bakovnik:  Je čas za delavske zbornice (tudi) v Sloveniji?
      Dr. Valentina Franca: Nujnost izobraževanja in usposabljanja v obdobju okrevanja: kakšna je vloga delavskih predstavnikov?
      Tadej Jezernik: Mladi in delavska participacija
      Vlasta Vidrih: Svet delavcev Pošte Slovenije, d.o.o.: Z majhnimi koraki do zastavljenih ciljev
      Aleš Perše: Svet delavcev Revoz d.d.: Svet delavcev že prepoznan kot sogovornik vodstvu v imenu zaposlenih

VPRAŠANJA & ODGOVORI IZ PRAKSE ZA PRAKSO

Vse starejše številke v PDF obliki

Od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki.

Arhiv revij ekonomska demokracija

Strokovna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju

Revija Ekonomska demokracija (prej Industrijska demokracija), katere ustanovitelj je Združenje svetov delavcev Slovenije in je začela izhajati že januarja 1997, je edina specializirana periodična strokovna publikacija za področje delavske participacije v Sloveniji.
Revija z barvno naslovnico obsega 32 strani (A4) in izhaja enkrat na dva meseca, praviloma zadnji dan v mesecu izida. Strokovne tekste s področja
  • sodelovanja delavcev pri upravljanju (delavskega soupravljanja)
  • udeležbe zaposlenih pri dobičku (finančne participacije) in
  • notranjega lastništva zaposlenih (lastniške participacije)
pripravljajo univerzitetni profesorji in drugi najvidnejši slovenski strokovnjaki, predstavniki različnih družboslovnih ved (ekonomija, pravo, sociologija, organizacija itd.).

Naročilnica na revijo Ekonomska demokracija

Knjige

Knjige

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom). Celotno besedilo knjige

Ekonomska demokracija v 21 stoletju (iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja): »Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. Celotno besedilo knjige