Izobraževanja

Izobraževanja
09
februar
Proaktivno delovanje sveta delavcev: SODELOVANJE SVETA DELAVCEV IN SINDIKATA PRI PREPREČEVANJU KRŠITEV PRAVIC ZAPOSLENIH
8:30 dop - 3:15 pop
URBAN RING Hotel Ljubljana, Dolenjska cesta 242c

  Celotno vabilo s programom   Učinkovit nadzor nad izvajanjem zakonov, kolektivnih pogodb in drugih predpisov s področja delovnih razmerij ter varnosti in zdravja...

24
februar
ŠTUDIJSKO SREČANJE ČLANOV ZDRUŽENJA SVETOV DELAVCEV SLOVENIJE – TELEKOM SLOVENIJE d.d.
8:30 dop - 3:15 pop
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana

Spoznavanje in izmenjava praktičnih izkušenj iz delovanja svetov delavcev, ki so člani našega združenja, in sicer neposredno v posameznih podjetjih, torej v konkretnem okolju,...

09
marec
Kaj morajo sveti delavcev znati vprašati?: PRAKTIČNI PRIMERI OBRAVNAVE LETNIH POROČIL
8:30 dop - 3:15 pop
URBAN RING Hotel Ljubljana, Dolenjska cesta 242c

Razumevanje, spremljanje in nadzor finančnega poslovanja družbe je ena od najpomembnejših pristojnosti svetov delavcev, kar je prepoznal tudi zakonodajalec, ki je v 89. členu...

22
marec
Se res znamo obnašati v poslovnem okolju?: POSLOVNI BONTON IN KULTURA VEDENJA ZA ČLANE SVETOV DELAVCEV
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčna dvorana, HOTEL AZUL, Šuceva 26, Kranj

Čeprav nekateri nepremišljeno trdijo, da lahko vljudnostna pravila in knjige o lepem vedenju kot staro kramo zmečemo v smeti, praksa vsak dan na vseh...

Revija

Revija

LETNIK XXVI, LETO 2022, ŠT. 6

AKTUALNA TEMA
      Dr. Mato Gostiša:  Kaj pričakujemo od novega Ministrstva za solidarno prihodnost glede razvoja ekonomske demokracije

IZ TEORIJE ZA PRAKSO EKONOMSKE DEMOKRACIJE
      Dr. Rado Bohinc:  Razpotja družbene odgovornosti podjetij v Sloveniji

DELAVSKA PARTICIPACIJA – RAZGLEDI PO SVETU
      Dr. Valentina Franca:  Pomen direktive o minimalni plači za delavske predstavnike
      Dr. Jernej Štromajer:  Kako danes na Zahodu spodbujajo zadružništvo in delavsko lastništvo
      Mag. Tej Gonza:  Evropska komisija, socialna ekonomija in lastništvo zaposlenih

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE:
      Mag. Cvetka Peršak:  Problematična davčna obravnava odhodkov za promocijo zdravja na delovnem mestu
      Dr. Elizabeta Zirnstein:  Delo na domu – obstoječa pravna ureditev, prihajajoče spremembe in sveti delavcev (I. del)

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE
      Programske smernice Združenja svetov delavcev Slovenije za leto 2023
      Borut Jereb:  Predstavitev sveta delavcev Elektro Gorenjska d.d.
      Mojca Plešnar:  Volitve v Svet delavcev MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o.
      Manda Firm:  Predstavitev sveta delavcev družbe Lek d.d.
      Adria Mobil d.o.o., DEM d.o.o.:  Dva nova primera šikaniranja in onemogočanja delavskih predstavništev

PRAVNA MNENJA IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Vse starejše številke v PDF obliki

Od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki.

Arhiv revij ekonomska demokracija

Strokovna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju

Revija Ekonomska demokracija (prej Industrijska demokracija), katere ustanovitelj je Združenje svetov delavcev Slovenije in je začela izhajati že januarja 1997, je edina specializirana periodična strokovna publikacija za področje delavske participacije v Sloveniji.
Revija z barvno naslovnico obsega 32 strani (A4) in izhaja enkrat na dva meseca, praviloma zadnji dan v mesecu izida. Strokovne tekste s področja
  • sodelovanja delavcev pri upravljanju (delavskega soupravljanja)
  • udeležbe zaposlenih pri dobičku (finančne participacije) in
  • notranjega lastništva zaposlenih (lastniške participacije)
pripravljajo univerzitetni profesorji in drugi najvidnejši slovenski strokovnjaki, predstavniki različnih družboslovnih ved (ekonomija, pravo, sociologija, organizacija itd.).

Naročilnica na revijo Ekonomska demokracija

Knjige

Knjige

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom). Celotno besedilo knjige

Ekonomska demokracija v 21 stoletju (iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja): »Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. Celotno besedilo knjige