Izobraževanja

Izobraževanja
06
marec
FINANČNA ANALIZA NI “PRANJE PERILA” – Osnove poslovnih financ za člane sveta delavcev
8:30 dop - 3:15 pop
Dvorana Urban, URBAN RING Hotel Ljubljana, Dolenjska cesta 242c

  Celotno vabilo s programom Po veljavnem Zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju (89. člen), mora delodajalec obveščati svet delavcev o vseh pomembnih vprašanjih,...

15
marec
Študijsko srečanje članov Združenja svetov delavcev Slovenije v družbi GORENJE d.o.o.
8:30 dop - 3:15 pop
GORENJE d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje

Tradicionalna srečanja članov Združenja svetov delavcev Slovenije pri svojih kolegih v neposrednih delovnih okoljih v katerih delujejo, so namenjena predstavitvi in izmenjavi najrazličnejših praktičnih...

27
marec
NADZOR – POSVETOVANJE – SOODLOČANJE: Pristojnosti sveta delavcev na področju delovnih razmerij po ZSDU in ZDR!
8:30 dop - 3:15 pop
Dvorana Urban, URBAN RING Hotel Ljubljana, Dolenjska cesta 242c

Poudarek bo na razumevanju pristojnosti in odgovornosti sveta delavcev ter na razvoju veščin za prepoznavanje in preprečevanje delovno-pravnih kršitev. •Pravna varnost zaposlenih: pomen pravne...

08
april
TEMELJNI TEČAJ ZA ČLANE SVETOV DELAVCEV – Certifikat ZSDS (2 dni)
8:00 dop - 5:15 pop
Kongresni center ADRIA – Jadranska cesta 25, ANKARAN

A = Osnove sistema delavskega soupravljanja in vloga sveta delavcev B = Upravljanje družb in vloga delavskih predstavništev C = Zagotavljanje pravne varnosti zaposlenih...

Revija

Revija

LETNIK XXVII, LETO 2023, ŠT. 6

UREDNIKOV KOMENTAR
      Doseganje optimalne produktivnosti brez optimalne »zavzetosti zaposlenih« je čista iluzija

IZ TEORIJE ZA PRAKSO EKONOMSKE DEMOKRACIJE
      Mag. Peter Dular:  Kakovost vodenja in vodstvenih odnosov ter vloga svetov delavcev
      Dr. Živko Bergant: Udeležba (tudi) zaposlencev v presežni dodani vrednosti

IZ NOVE ZAKONODAJE
      Jakob Počivavšek: Vsebina, ozadje in postopek usklajevanja novele Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D)
      Nina Bakovnik: Pregled drugih aktualnih novosti iz zakonodaje

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE
      Dr. Elizabeta Zirnstein: Spor o izvolitvi delavskih predstavnikov v Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav
      Andraž Kolenc: Predstavitev Sveta delavcev Bankart d.o.o.
      Mag. Rajko Bakovnik: Program izobraževanj in usposabljanj v Združenju svetov delavcev Slovenije – 2024

RAZGLEDI PO SVETU – FINANČNA PARTICIPACIJA ZAPOSLENIH
     Mag. Leja Drofenik Štibelj: Zakaj se lastniki podjetij v Veliki Britaniji odločajo za prenos lastništva na zaposlene?

Vse starejše številke v PDF obliki

Od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki.

Arhiv revij ekonomska demokracija

Strokovna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju

Revija Ekonomska demokracija (prej Industrijska demokracija), katere ustanovitelj je Združenje svetov delavcev Slovenije in je začela izhajati že januarja 1997, je edina specializirana periodična strokovna publikacija za področje delavske participacije v Sloveniji.
Revija z barvno naslovnico obsega 32 strani (A4) in izhaja enkrat na dva meseca, praviloma zadnji dan v mesecu izida. Strokovne tekste s področja
  • sodelovanja delavcev pri upravljanju (delavskega soupravljanja)
  • udeležbe zaposlenih pri dobičku (finančne participacije) in
  • notranjega lastništva zaposlenih (lastniške participacije)
pripravljajo univerzitetni profesorji in drugi najvidnejši slovenski strokovnjaki, predstavniki različnih družboslovnih ved (ekonomija, pravo, sociologija, organizacija itd.).

Naročilnica na revijo Ekonomska demokracija

Knjige

Knjige

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom). Celotno besedilo knjige

Ekonomska demokracija v 21 stoletju (iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja): »Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. Celotno besedilo knjige