Po več tednih socialne izolacije se počasi vračamo v normalo in zato nadaljujemo tudi z izobraževanji za člane svetov delavcev. Spodaj si lahko ogledate nekoliko spremenjen program izobraževanj za nadaljevanje leta.

Izobraževanja

Izobraževanja
10
junij
17-PC060027
TANKA ČRTA ODGOVORNOSTI – komunikacijske veščine za člane svetov delavcev
9:00 dop - 1:30 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Živimo v času naraščajoče neenakosti, zdravstvenih in gospodarskih kriz,  brezposelnosti, pritiskov … in najboljša praksa vse bolj dokazuje, da se ključna moč za pozitivne...

24
junij
26-PC060040
Vloga sveta delavcev in sindikata v postopkih odpuščanj presežnih delavcev
8:30 dop - 2:30 pop
Konferenčni center, Bled Rose Hotel – BLED, Cesta svobode 8

Uspešnost in preživetje mnogih podjetij v pogojih globalnega tržnega gospodarstva je vse bolj odvisno od njihove konkurenčnosti, sposobnosti nenehnega prilagajanja spremembam, uvajanja novih tehnologij,...

17
september
2938-132295
Skrb sveta delavcev in sindikata za pravno varnost zaposlenih
8:30 dop - 2:30 pop
Konferenčni center –BLED ROSE Hotel, Bled

V Sloveniji imajo zaposleni v marsikaterem podjetju resne težave s spoštovanjem delovnopravne zakonodaje, kar razkrivajo tudi podatki delovnih inšpektorjev. Takšne razmere pa zahtevajo še...

23
september
Delavsko soupravljanje in socialno partnerstvo na Islandiji
12:00 dop - 12:00 dop
Reykjavik

Tradicionalna študijska izpopolnjevanja članov ZSDS v evropske države so postala že nenadomestljiva oblika spoznavanja drugih sistemov in dobrih tujih praksna področju uveljavljanja sodobnih oblik...

Revija

Revija

LETNIK XXIV, LETO 2020, ŠT. 2

UREDNIKOV KOMENTAR
      Ključna vloga svetov delavcev v času epidemije koronavirusa

IZ TEORIJE ZA PRAKSO DELAVSKE PATICIPACIJE
      Nina Bakovnik: Isabelle Ferreras: Za demokratizacijo sodobnega podjetja z dvodomno strukturo »vladanja«
      Mitja Gostiša: Dokazano pozitivni poslovni učinki delavske participacije

NOTRANJE LASTNIŠTVO IN EKONOMSKA DEMOKRACIJA
      Dr. Karolina Babič: Zadruge Mondragona – geneza solidarnosti

AKTUALNA TEMA: SOUPRAVLJANJE V POGOJIH COVID-19
      ZSDS: Smernice in priporočila ZSDS za učinkovito “varstveno” delovanje v času izrednih razmer
      Dr. Mato Gostiša: Ali inšpekcija dela res lahko učinkovito ukrepa zgolj na podlagi »priporočil«?
      Dr. Mato Gostiša: Nujno uveljaviti radikalno novo filozofijo varstva pri delu in opolnomočiti svete delavcev!

Vse starejše številke v PDF obliki

Od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki.

Arhiv revij ekonomska demokracija

Strokovna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju

Revija Ekonomska demokracija (prej Industrijska demokracija), katere ustanovitelj je Združenje svetov delavcev Slovenije in je začela izhajati že januarja 1997, je edina specializirana periodična strokovna publikacija za področje delavske participacije v Sloveniji.
Revija z barvno naslovnico obsega 32 strani (A4) in izhaja enkrat na dva meseca, praviloma zadnji dan v mesecu izida. Strokovne tekste s področja
  • sodelovanja delavcev pri upravljanju (delavskega soupravljanja)
  • udeležbe zaposlenih pri dobičku (finančne participacije) in
  • notranjega lastništva zaposlenih (lastniške participacije)
pripravljajo univerzitetni profesorji in drugi najvidnejši slovenski strokovnjaki, predstavniki različnih družboslovnih ved (ekonomija, pravo, sociologija, organizacija itd.).

Naročilnica na revijo Ekonomska demokracija

Knjige

Knjige

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom). Celotno besedilo knjige

Ekonomska demokracija v 21 stoletju (iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja): »Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. Celotno besedilo knjige