Izobraževanja

Izobraževanja
09
oktober
STROKOVNI POSVET ČLANOV ZDRUŽENJA SVETOV DELAVCEV SLOVENIJE (2 dni)
8:30 dop - 3:15 pop
Kongresni center ADRIA – Jadranska cesta 25, ANKARAN

Tradicionalni dvodnevni strokovni posveti članov združenja so namenjeni sprejemanju konkretnih in koristnih strokovnih smernic ter priporočil, ki jih oblikujemo skupaj skozi usmerjene razprave in...

24
oktober
VPRAŠANJA IN ODGOVORI IZ PRAKSE O NAJBOLJ AKTUALNIH PROBLEMATIKAH S PODROČJA VZD Interaktivna diskusija z direktorjem inšpekcije nadzora VZD in izmenjava dobrih praks
8:30 dop - 3:15 pop
URBAN RING Hotel Ljubljana, Dolenjska cesta 242c

Gre za takšno obliko izobraževanja, kjer bomo poleg obravnave terenutnih najbolj aktualnih problematik iz prakse s strani strokovnjaka na področju VZD, še posebno pozornost...

06
november
Certifikat ZSDS: TEMELJNI TEČAJ ZA ČLANE SVETOV DELAVCEV (2 dni)
8:30 dop - 5:00 pop
Kongresni center ADRIA – Jadranska cesta 25, ANKARAN

A = Osnove sistema delavskega soupravljanja in vloga sveta delavcev B = Upravljanje družb in vloga delavskih predstavništev C = Zagotavljanje pravne varnosti zaposlenih...

22
november
VPRAŠANJA IN ODGOVORI IZ PRAKSE O NAJBOLJ AKTUALNIH PROBLEMATIKAH S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ Interaktivna diskusija z odvetnico Nino Bakovnik
8:30 dop - 3:15 pop
URBAN RING Hotel Ljubljana, Dolenjska cesta 242c

Glede na zelo pozitivne odzive udeležencev preteklih tovrstnih srečanj, smo tako kot že lansko leto v tem času, tudi letos (seveda z novimi aktualnimi...

Revija

Revija

LETNIK XXVII, LETO 2023, ŠT. 4

UREDNIKOV KOMENTAR
      Dr. Elizabeta Zirnstein:  Strateške aktivnosti ZSDS za nadaljnji razvoj ekonomske demokracije v Sloveniji
      Dr. Rado Bohinc: Trajnostno korporativno upravljanje ali zgolj poročanje?

IZ NOVE ZAKONODAJE
      Dr. Valentina Franca:
  Kakšne spremembe "delavske ustave" se nam obetajo?

NOTRANJE LASTNIŠTVO ZAPOSLENIH
      Mag. Leja Drofenik Štibelj:  Ureditev področja lastništva zaposlenih na Madžarskem

DELAVSKO SOUPRAVLJANJE – RAZGLEDI PO SVETU
      Mag. Rajko Bakovnik, Mitja Gostiša: Delavske zbornice, soupravljanje in socialno partnerstvo v Republiki Avstriji

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE
       Dr. Danijela Brečko: Upravljanje dobrega počutja in vloga svetov delavcev

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE
Jože Mravlak, Svet delavcev Elektro Celje d.d.: Vodstvo družbe gleda na SD kot na legitimen zakonsko določen organ
Matej Pompe, Svet delavcev Cinkarne Celje  d.d.: Dobro in iskreno sodelovanje sveta delavcev, sindikatov in vodstva družbe
Tomaž Ravnikar, Svet delavcev GKN Driveline Slovenija d.o.o.: Smo pravočasno obveščeni, imamo skupna posvetovanja in smo tudi upoštevani
Predlog za spremembo 12. člena ZSDU o volilni pravici za svet delavcev

Vse starejše številke v PDF obliki

Od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki.

Arhiv revij ekonomska demokracija

Strokovna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju

Revija Ekonomska demokracija (prej Industrijska demokracija), katere ustanovitelj je Združenje svetov delavcev Slovenije in je začela izhajati že januarja 1997, je edina specializirana periodična strokovna publikacija za področje delavske participacije v Sloveniji.
Revija z barvno naslovnico obsega 32 strani (A4) in izhaja enkrat na dva meseca, praviloma zadnji dan v mesecu izida. Strokovne tekste s področja
  • sodelovanja delavcev pri upravljanju (delavskega soupravljanja)
  • udeležbe zaposlenih pri dobičku (finančne participacije) in
  • notranjega lastništva zaposlenih (lastniške participacije)
pripravljajo univerzitetni profesorji in drugi najvidnejši slovenski strokovnjaki, predstavniki različnih družboslovnih ved (ekonomija, pravo, sociologija, organizacija itd.).

Naročilnica na revijo Ekonomska demokracija

Knjige

Knjige

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom). Celotno besedilo knjige

Ekonomska demokracija v 21 stoletju (iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja): »Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. Celotno besedilo knjige