Izobraževanja

Izobraževanja
06
december
20211011_165512
VPRAŠANJA IN ODGOVORI IZ PRAKSE O NAJBOLJ AKTUALNIH PROBLEMATIKAH S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ – interaktivna diskusija z odvetnico Nino Bakovnik
8:30 dop - 3:15 pop
Dvorana Urban, URBAN RING Hotel Ljubljana, Dolenjska cesta 242c

  Celotno vabilo s programom   Glede na zelo pozitivne odzive udeležencev nad takšnim konceptom, smo v Združenju svetov delavcev Slovenije, tako kot že...

Revija

Revija

LETNIK XXVI, LETO 2022, ŠT. 5

AKTUALNA TEMA
      Vladimir Šega: Z ministrom za delo smo se pogovarjali o perspektivah razvoja ekonomske demokracije v Sloveniji
       Predlog ukrepov za spodbujanje hitrejšega razvoja sistema delavske participacije in ekonomske demokracije v Sloveniji

IZ TEORIJE ZA PRAKSO SODOBNE DELAVSKE PARTICIPACIJE
      Dr. Živko Bergant:  Temeljna načela družbene odgovornosti kot pogoj ekonomske demokracije
      Dr. Mato Gostiša:  »Za sodobno ekonomsko demokracijo namesto mezdnega kapitalizma!«

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE – VARNOST PRI DELU
       Alojzij Boc:  Smernice in priporočila za delovanje svetov delavcev in ZSDS na področju varnosti in zdravja pri delu
       Mitja Gostiša: Predlog za ureditev pristojnosti svetov delavcev na področju VZD v participacijskih dogovorih
       Mag. Rajko Bakovnik: Priporočila svetom delavcev za vzpostavitev sistema »antimobinga« v podjetjih – kako v akcijo?
    
AKTUALNE INFORMACIJE
        Izvoljena nova generalna sekretarka Združenja svetov delavcev Slovenije: Dr. Elizabeta Zirnstein

VPRAŠANJA & ODGOVORI IZ PRAKSE ZA PRAKSO

Vse starejše številke v PDF obliki

Od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki.

Arhiv revij ekonomska demokracija

Strokovna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju

Revija Ekonomska demokracija (prej Industrijska demokracija), katere ustanovitelj je Združenje svetov delavcev Slovenije in je začela izhajati že januarja 1997, je edina specializirana periodična strokovna publikacija za področje delavske participacije v Sloveniji.
Revija z barvno naslovnico obsega 32 strani (A4) in izhaja enkrat na dva meseca, praviloma zadnji dan v mesecu izida. Strokovne tekste s področja
  • sodelovanja delavcev pri upravljanju (delavskega soupravljanja)
  • udeležbe zaposlenih pri dobičku (finančne participacije) in
  • notranjega lastništva zaposlenih (lastniške participacije)
pripravljajo univerzitetni profesorji in drugi najvidnejši slovenski strokovnjaki, predstavniki različnih družboslovnih ved (ekonomija, pravo, sociologija, organizacija itd.).

Naročilnica na revijo Ekonomska demokracija

Knjige

Knjige

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom). Celotno besedilo knjige

Ekonomska demokracija v 21 stoletju (iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja): »Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. Celotno besedilo knjige