Izobraževanja

Izobraževanja
08
september
20211011_090749
„SKUPAJ ALI VSAK ZASE“: soupravljanje kot oblika participativnega komuniciranja!
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčna dvorana, HOTEL AZUL, Šuceva 26, Kranj

Koristi za udeležence: – pridobili bodo koristne informacije in znanja o načinih, kako učinkovito upravljati komunikacijske zaplete in nesporazume pri delovanju sveta delavcev; –...

21
september
DELAVSKO SOUPRAVLJANJE IN SOCIALNO PARTNERSTVO NA ISLANDIJI (4 dni)
8:30 dop - 6:00 pop
REYKJAVIK

Tradicionalna študijska potovanja članov ZSDS v različne evropske države so postala že nenadomestljiva oblika spoznavanja drugih sistemov in dobrih tujih praks na področju uveljavljanja...

10
oktober
20211011_092138
LETNI DVODNEVNI STROKOVNI POSVET ČLANOV ZDRUŽENJA SVETOV DELAVCEV SLOVENIJE (2 dni)
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčni center - TERME ZREČE

Tradicionalni dvodnevni jesenski strokovni posveti članov združenja so namenjeni sprejemanju konkretnih in koristnih strokovnih smernic ter priporočil, ki jih oblikujemo skupaj skozi usmerjene razprave...

25
oktober
20211027_090848
VPRAŠANJA IN ODGOVORI IZ PRAKSE O NAJBOLJ AKTUALNIH PROBLEMATIKAH S PODROČJA VZD – pogovor z direktorjem inšpekcije nadzora VZD in izmenjava dobrih praks
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčna dvorana, HOTEL AZUL, Šuceva 26, Kranj

Eno od področij, na katerem se dnevno odvija največ sprememb, je zagotovo varnost in zdravje pri delu (VZD), kjer se “pravila igre” dobesedno spreminjajo...

Revija

Revija

LETNIK XXVI, LETO 2022, ŠT. 3

UVODNIK
      Mag. Tej Gonza: Mednarodni precedens za delavsko solastništvo v Sloveniji?

AKTUALNA TEMA
       Dr. David Ellerman, Mag. Tej Gonza, Gregor Berkopec: Evropski ESOP: Glavne strukturne značilnosti in pilotna implementacija v Sloveniji

IZ TEORIJE ZA PRAKSO SODOBNE DELAVSKE PARTICIPACIJE
       Petra Ilar, Saša Gnezda: Interno komuniciranje: skupaj s svetom delavcev
       Dr. Valentina Franca, Dr. Polona Domadenik Murn: Delo na domu: izsledki raziskave in vloga delavskih predstavnikov

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE
       Tanja Cmrečnjak Pelicon:  Odpravimo konflikte na delovnem mestu z mediacijo
       Nina Globočnik:  Ali delodajalec lahko samovoljno odsvoji počitniške zmogljivosti?
       Dr. Eva Stergar, Tanja Urdih Lazar:  Z načrtovanjem do kakovostnih programov promocije zdravja pri delu
       Priporočilo s spletišča Evropske komisije EURES: Kako motivirati zaposlene, ki se vračajo na delo po pandemiji covida-19?

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE
      Vladimir Šega:  Statistika stopnje profesionalizacije članov svetov delavcev

ŠTUDIJSKO SREČANJE ČLANOV ZSDS V POŠTI SLOVENIJE, D.O.O.
       Vlasta Vidrih: Predstavitev sveta delavcev Pošte Slovenije, d.o.o.
       Intervju z glavnim direktorjem Pošte Slovenije, d.o.o.: Zaposleni so bistveni deležnik gospodarskih družb
       Domen Pajk: Kratko o Svetu delavcev IPPS – Invalidskega podjetja Pošte Slovenije d.o.o.
       Matjaž Vekjet: Odbor za varnost in zdravje pri delu
       Dijana Kos: Delovanje Odbora sveta delavcev za mobing
       Elena Zonta: Odbor sveta delavcev za pravno varnost
       Sendy Demiš: Odbor za invalide in starejše delavce
       Sašo Pavlovič: Delovanje sveta delavcev na področju počitniških zmogljivosti

VPRAŠANJA & ODGOVORI IZ PRAKSE ZA PRAKSO

Vse starejše številke v PDF obliki

Od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki.

Arhiv revij ekonomska demokracija

Strokovna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju

Revija Ekonomska demokracija (prej Industrijska demokracija), katere ustanovitelj je Združenje svetov delavcev Slovenije in je začela izhajati že januarja 1997, je edina specializirana periodična strokovna publikacija za področje delavske participacije v Sloveniji.
Revija z barvno naslovnico obsega 32 strani (A4) in izhaja enkrat na dva meseca, praviloma zadnji dan v mesecu izida. Strokovne tekste s področja
  • sodelovanja delavcev pri upravljanju (delavskega soupravljanja)
  • udeležbe zaposlenih pri dobičku (finančne participacije) in
  • notranjega lastništva zaposlenih (lastniške participacije)
pripravljajo univerzitetni profesorji in drugi najvidnejši slovenski strokovnjaki, predstavniki različnih družboslovnih ved (ekonomija, pravo, sociologija, organizacija itd.).

Naročilnica na revijo Ekonomska demokracija

Knjige

Knjige

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom). Celotno besedilo knjige

Ekonomska demokracija v 21 stoletju (iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja): »Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. Celotno besedilo knjige