Izobraževanja

Izobraževanja
30
september
KAKO SE SPOPADATI Z IZGORELOSTJO NA DELOVNEM MESTU – Vloga sveta delavcev pri preprečevanju psihosocialnih tveganj
8:30 dop - 3:00 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Vabilo s programom   Psihosocialna tveganja v delovnem okolju predstavljajo danes enega ključnih izzivov, ki ogrožajo poklicno zdravje in varnost zaposlenih. V zadnjih desetletjih...

15
oktober
LETNI DVODNEVNI STROKOVNI POSVET ČLANOV ZDRUŽENJA SVETOV DELAVCEV SLOVENIJE
8:30 dop - 4:00 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Tradicionalni dvodnevni jesenski strokovni posveti članov združenja so namenjeni sprejemanju konkretnih in koristnih strokovnih smernic ter priporočil, ki jih oblikujemo skupaj skozi usmerjene razprave...

28
oktober
DISKRIMINACIJA IN TRPINČENJE/MOBING NA DELOVNEM MESTU V LUČI „(PO)KORONSKIH“ RAZMER
8:30 dop - 3:00 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Kolikokrat ste se že vprašali, zakaj natančno določena merila v podjetju veljajo za nekatere, za druge pa ne? Zakaj nekdo dobiva drugačno plačilo za...

16
november
2938-132295
TEMELJNI TEČAJ ZA ČLANE SVETOV DELAVCEV – Certifikat ZSDS
8:30 dop - 6:45 pop
Konferenčni center –BLED ROSE Hotel,Bled

Osnovni namen certificiranja v ZSDS je povečanje strokovnosti, učinkovitosti in etičnosti pri opravljanju funkcije člana sveta delavcev ter s tem tudi izboljšanje delovanja svetov...

Revija

Revija

LETNIK XXIV, LETO 2020, ŠT. 4

UREDNIKOV KOMENTAR

      Glede "prednosti" dela na domu je treba biti zelo previden

IZ TEORIJE ZA PRAKSO EKONOMSKE DEMOKRACIJE
      Dr. Mato Gostiša: Za zakonsko obvezno delitev dobička tudi zaposlenim!
      Mag. Igor Manohin: Povezave med značilnostmi človeškega kapitala v podjetju in kapitalsko strukturo

NOTRANJE LASTNIŠTVO IN DELAVSKO ZADRUŽNIŠTVO
      Dr. Karolina Babič: Demokratično soupravljanje v zadružnem sistemu Mondragon

DELAVSKO SOUPRAVLJANJE – RAZGLEDI PO SVETU
      Mag. Leja Drofenik Štibelj: Kultura lastništva

DELAVSKA PARTICIPACIJA IN SOCIALNI DIALOG
      Mag. Rajko Bakovnik: Delavske zbornice v sistemu socialnega partnerstva v republiki Avstriji

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE
      Dr. Lilijana Šprah: Psihosocialna tveganja in stres močno vplivajo na zdravje zaposlenih in uspešnost organizacij
      Dr. Elizabeta Zirnstein: Občutljivi osebni podatki v zvezi s COVID-19 in pristojnosti sveta delavcev

VPRAŠANJA – ODGOVORI

Vse starejše številke v PDF obliki

Od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki.

Arhiv revij ekonomska demokracija

Strokovna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju

Revija Ekonomska demokracija (prej Industrijska demokracija), katere ustanovitelj je Združenje svetov delavcev Slovenije in je začela izhajati že januarja 1997, je edina specializirana periodična strokovna publikacija za področje delavske participacije v Sloveniji.
Revija z barvno naslovnico obsega 32 strani (A4) in izhaja enkrat na dva meseca, praviloma zadnji dan v mesecu izida. Strokovne tekste s področja
  • sodelovanja delavcev pri upravljanju (delavskega soupravljanja)
  • udeležbe zaposlenih pri dobičku (finančne participacije) in
  • notranjega lastništva zaposlenih (lastniške participacije)
pripravljajo univerzitetni profesorji in drugi najvidnejši slovenski strokovnjaki, predstavniki različnih družboslovnih ved (ekonomija, pravo, sociologija, organizacija itd.).

Naročilnica na revijo Ekonomska demokracija

Knjige

Knjige

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom). Celotno besedilo knjige

Ekonomska demokracija v 21 stoletju (iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja): »Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. Celotno besedilo knjige