Izobraževanja

Izobraževanja
12
september
UTOPIJA, REALNOST IN PRIHODNOST DELA – Ali se delavsko soupravljanje splača?
8:30 dop - 3:15 pop
Kongresni center ADRIA – Jadranska cesta 25, ANKARAN

Razumevanje ekonomske demokracije: Predstavitev koncepta ekonomske demokracije in njenega pomena za delavske pravice in soupravljanje Analiza sedanjega kapitalizma: Kritična ocena sedanjega kapitalističnega sistema in...

18
september
Delavsko soupravljanje in socialno partnerstvo v Belgiji in na Nizozemskem (4 dni)
7:00 dop - 7:00 pop
Bruselj, Antwerpen, Amsterdam

V Združenju svetov delavcev Slovenije vsako leto organiziramo strokovno ekskurzijo v eno izmed najrazvitejših zahodnih držav, pri čemer je glavni poudarek na pestrem strokovnem programu in predstaviti...

07
oktober
Strokovni posvet članov Združenja svetov delavcev Slovenije (2 dni)
8:30 dop - 2:30 pop
Kongresni center ADRIA – Jadranska cesta 25, ANKARAN

Tradicionalni dvodnevni jesenski strokovni posveti članov združenja so namenjeni sprejemanju konkretnih in dragocenih strokovnih smernic ter priporočil, ki jih oblikujemo skupaj skozi usmerjene razprave...

24
oktober
Sodelovanje sveta delavcev in sindikata pri posodabljanju plačnega sistema v podjetju
8:30 dop - 3:15 pop
Dvorana Urban, URBAN RING Hotel Ljubljana, Dolenjska cesta 242c

Cilj izobraževanja je opolnomočiti člane svetov delavcev, da aktivno prispevajo k razvoju in izvajanju učinkovitih in pravičnih sistemov nagrajevanja, ki podpirajo tako osebni razvoj...

Revija

Revija

LETNIK XXVIII, LETO 2024, ŠT. 1

AKTUALNA TEMA: MATERIALNI POGOJI SOUPRAVLJANJA
      dr. Mato Gostiša: ZSDU je del sodobnega korporacijskega, ne delovnega prava
      Priporočila za avtonomno pravno ureditev materialnih in drugih pogojev za delo sveta delavcev

ŠTUDIJSKA SREČANJA ČLANOV SVETOV DELAVCEV
      Alojzij Boc: Študijsko srečanje članov ZSDS letos gostil Svet delavcev Gorenje d.o.o.
      Boštjan Pečnik: Kratko o družbi Gorenje d.o.o., upravljanju s kadri in komuniciranju z zaposlenimi
      Miha Žove: Upravljanje s kadri in sodelovanje kadrovske službe s svetom delavcev
      Mateja Celin: Komuniciranje z zaposlenimi
      Žan Zeba: Aktivno soupravljanje družbe in konstruktivno sodelovanje s sindikatom

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE
      Vladimir Šega: Spor glede »komunikacijskega pravilnika« in ustavne pravice delavcev do svobodnega izražanja
      Mirko Slosar: Mladi bodoči managerji iz prve roke spoznali delavsko soupravljanje
      Elizabeta Zirnstein: Obisku študentov managementa v Luki Koper ob rob

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE
      Vesna Premović: Spodbudno delovno okolje in srečni zaposleni

PRAVNA MNENJA IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA
      Kako se lotiti skupnega posvetovanja o novi sistemizaciji

Vse starejše številke v PDF obliki

Od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki.

Arhiv revij ekonomska demokracija

Strokovna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju

Revija Ekonomska demokracija (prej Industrijska demokracija), katere ustanovitelj je Združenje svetov delavcev Slovenije in je začela izhajati že januarja 1997, je edina specializirana periodična strokovna publikacija za področje delavske participacije v Sloveniji.
Revija z barvno naslovnico obsega 32 strani (A4) in izhaja enkrat na dva meseca, praviloma zadnji dan v mesecu izida. Strokovne tekste s področja
  • sodelovanja delavcev pri upravljanju (delavskega soupravljanja)
  • udeležbe zaposlenih pri dobičku (finančne participacije) in
  • notranjega lastništva zaposlenih (lastniške participacije)
pripravljajo univerzitetni profesorji in drugi najvidnejši slovenski strokovnjaki, predstavniki različnih družboslovnih ved (ekonomija, pravo, sociologija, organizacija itd.).

Naročilnica na revijo Ekonomska demokracija

Knjige

Knjige

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom). Celotno besedilo knjige

Ekonomska demokracija v 21 stoletju (iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja): »Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. Celotno besedilo knjige