Izobraževanja

Izobraževanja
25
maj
20210927_095842
KAKO IZDELATI DOBER PROGRAM PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU – izziv za svete delavcev in sindikate v podjetju
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčna dvorana, HOTEL AZUL, Šuceva 26, Kranj

Vabilo s programom 1 – Zdravje delacvev 2 – Zdravje in PZD 3 – Zdravje in PZD Zdravje je osnova za dobro in uspešno...

09
junij
KOMUNICIRANJE Z NAPORNIMI SOGOVORNIKI IN REŠEVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJ – delavnica s televizijsko in radijsko voditeljico, novinarko, mediatorko in komunikacijsko trenerko SAŠO EINSIEDLER
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčna dvorana, HOTEL AZUL, Šuceva 26, Kranj

Vabilo s programom Današnje poslovno okolje zahteva povsem nov, drugačen odnos med delom in kapitalom. In najboljša praksa vse bolj razkriva, da je ključna...

23
junij
20211011_090728
UPRAVLJANJE S STRESOM NA DELOVNEM MESTU
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčna dvorana, HOTEL AZUL, Šuceva 26, Kranj

Vsi se skozi življenje srečujemo z raznimi obremenitvami in zahtevami. Vsak od nas je drugačen, imamo namreč različne sposobnosti za spoprijemanje s temi zahtevami....

08
september
20211011_090749
„SKUPAJ ALI VSAK ZASE“: soupravljanje kot oblika participativnega komuniciranja!
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčna dvorana, HOTEL AZUL, Šuceva 26, Kranj

Koristi za udeležence: – pridobili bodo koristne informacije in znanja o načinih, kako učinkovito upravljati komunikacijske zaplete in nesporazume pri delovanju sveta delavcev; –...

Revija

Revija

LETNIK XXVI, LETO 2022, ŠT. 2

UREDNIKOV KOMENTAR
      Prenova programskega manifesta ZSDS: Za sodobno ekonomsko demokracijo namesto mezdnega kapitalizma!

AKTUALNO
       Ekonomska demokracija v programih političnih strank

IZ TEORIJE ZA PRAKSO SODOBNE DELAVSKE PARTICIPACIJE
       Dr. Živko Bergant: Lastništvo podjetij in družbena odgovornost

FINANČNA PARTICIPACIJA IN NOTRANJE LASTNIŠVO ZAPOSLENIH
       Dr. Rado Bohinc:Ameriški ESOP kot zgled za EU in Slovenijo
    
ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE
      Mitja Gostiša:  Sveti delavcev in problematika dela od doma     
      Nina Globočnik:  Kako postopati, kadar se z odločitvijo delodajalca ne strinjamo?
      Matej Jemec:  Zakonska vloga svetov delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu
      Dr. Mato Gostiša: Nujnost rekonstrukcije veljavnega modela varnosti in zdravja pri delu

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE
      Niko Filipović:  Svet delavcev drube HTZ Velenje, I.P., d.o.o.: Pogled na dosedanje delovanje in na prihodnje naloge sveta delavcev
      Dušan Pišek:   Svet delavcev Telekoma Slovenije, d.d.: Ključnega pomena je zaupanje zaposlenih svetu delavcev
      Vladimir Šega: Ustanovitev »Gibanja za ekonomsko demokracijo«

VPRAŠANJA & ODGOVORI IZ PRAKSE ZA PRAKSO

Vse starejše številke v PDF obliki

Od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki.

Arhiv revij ekonomska demokracija

Strokovna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju

Revija Ekonomska demokracija (prej Industrijska demokracija), katere ustanovitelj je Združenje svetov delavcev Slovenije in je začela izhajati že januarja 1997, je edina specializirana periodična strokovna publikacija za področje delavske participacije v Sloveniji.
Revija z barvno naslovnico obsega 32 strani (A4) in izhaja enkrat na dva meseca, praviloma zadnji dan v mesecu izida. Strokovne tekste s področja
  • sodelovanja delavcev pri upravljanju (delavskega soupravljanja)
  • udeležbe zaposlenih pri dobičku (finančne participacije) in
  • notranjega lastništva zaposlenih (lastniške participacije)
pripravljajo univerzitetni profesorji in drugi najvidnejši slovenski strokovnjaki, predstavniki različnih družboslovnih ved (ekonomija, pravo, sociologija, organizacija itd.).

Naročilnica na revijo Ekonomska demokracija

Knjige

Knjige

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom). Celotno besedilo knjige

Ekonomska demokracija v 21 stoletju (iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja): »Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. Celotno besedilo knjige