Izobraževanja

Izobraževanja
12
september
UTOPIJA, REALNOST IN PRIHODNOST DELA – Ali se delavsko soupravljanje splača?
8:30 dop - 3:15 pop
Kongresni center ADRIA – Jadranska cesta 25, ANKARAN

Razumevanje ekonomske demokracije: Predstavitev koncepta ekonomske demokracije in njenega pomena za delavske pravice in soupravljanje Analiza sedanjega kapitalizma: Kritična ocena sedanjega kapitalističnega sistema in...

18
september
Delavsko soupravljanje in socialno partnerstvo v Belgiji ter na Nizozemskem (4 dni)
7:00 dop - 7:00 pop
Bruselj, Antwerpen, Amsterdam

  Celotno vabilo s programom   Naša študijska izpopolnjevanja so postala nepogrešljiva priložnost za spoznavanje tujih praks in sistemov, kar nam omogoča, da izboljšamo...

07
oktober
Strokovni posvet članov Združenja svetov delavcev Slovenije (2 dni)
8:30 dop - 2:30 pop
Kongresni center ADRIA – Jadranska cesta 25, ANKARAN

Tradicionalni dvodnevni jesenski strokovni posveti članov združenja so namenjeni sprejemanju konkretnih in dragocenih strokovnih smernic ter priporočil, ki jih oblikujemo skupaj skozi usmerjene razprave...

24
oktober
Sodelovanje sveta delavcev in sindikata pri posodabljanju plačnega sistema v podjetju
8:30 dop - 3:15 pop
Dvorana Urban, URBAN RING Hotel Ljubljana, Dolenjska cesta 242c

Cilj izobraževanja je opolnomočiti člane svetov delavcev, da aktivno prispevajo k razvoju in izvajanju učinkovitih in pravičnih sistemov nagrajevanja, ki podpirajo tako osebni razvoj...

Revija

Revija

LETNIK XXVIII, LETO 2024, ŠT. 2

AKTUALNA TEMA
      dr. Mato Gostiša: Predlogu moderniziranega ZSDU-1 na pot

IZ TEORIJE ZA PRAKSO EKONOMSKE DEMOKRACIJE
      dr. Elizabeta Zirnstein: Trajna privlačnost demokracije na delovnem mestu
      dr. Danijela Brečko: Vpliv delavske participacije na motivacijo zaposlenih in vloga svetov delavcev

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE
      mag. Aljoša Polajžar: Vloga sveta delavcev pri uvajanju umetne inteligence – primeri dobrih praks iz tujine
      dr. Valentina Franca: Je Evropa pozabila na neposredno delavsko participacijo?

NOTRANJE LASTNIŠTVO ZAPOSLENIH
      dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, dr. Tej Gonza: Ali bo lastništvo zaposlenih v Sloveniji dobilo novo priložnost?
      mag. Leja Drofenik Štibelj: Širše družbene koristi lastništva zaposlenih

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
      Mitja Gostiša: Praktični vodnik za sodelovanje delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu
      Slavko Krištofelc: Najpogostejše napake/kršitve pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE
      Stojan Prando: Svet delavcev je generator številnih pobud in predlogov v korist zaposlenih in družbe

PRAVNA MENENJA IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Vse starejše številke v PDF obliki

Od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki.

Arhiv revij ekonomska demokracija

Strokovna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju

Revija Ekonomska demokracija (prej Industrijska demokracija), katere ustanovitelj je Združenje svetov delavcev Slovenije in je začela izhajati že januarja 1997, je edina specializirana periodična strokovna publikacija za področje delavske participacije v Sloveniji.
Revija z barvno naslovnico obsega 32 strani (A4) in izhaja enkrat na dva meseca, praviloma zadnji dan v mesecu izida. Strokovne tekste s področja
  • sodelovanja delavcev pri upravljanju (delavskega soupravljanja)
  • udeležbe zaposlenih pri dobičku (finančne participacije) in
  • notranjega lastništva zaposlenih (lastniške participacije)
pripravljajo univerzitetni profesorji in drugi najvidnejši slovenski strokovnjaki, predstavniki različnih družboslovnih ved (ekonomija, pravo, sociologija, organizacija itd.).

Naročilnica na revijo Ekonomska demokracija

Knjige

Knjige

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom). Celotno besedilo knjige

Ekonomska demokracija v 21 stoletju (iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja): »Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. Celotno besedilo knjige