Izobraževanja

Izobraževanja
15
junij
Primeri dobrih praks in izmenjava izkušenj: UČINKOVITO DELOVANJE ODBORA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
8:30 dop - 3:15 pop
URBAN RING Hotel Ljubljana, Dolenjska cesta 242c

K sodelovanju bomo povabili predstavnike svetov delavcev iz različnih slovenskih podjetij, kjer imajo ustanovljene posebne odbore za področje varnosti in zdravja pri delu (VZD),...

14
september
Interaktivna delavnica: USTAVIMO 15 ŠKODLJIVIH NAVAD in jih nadomestimo z učinkovitimi
8:30 dop - 3:15 pop
URBAN RING Hotel Ljubljana, Dolenjska cesta 242c

V življenju smo vedno najbolj ponosni na tisto, s čimer smo uspeli prenehati! Spomnite se, kako se včasih borimo sami s seboj, da prekinemo...

20
september
Strokovna ekskurzija: DELAVSKE ZBORNICE, SOUPRAVLJANJE IN SOCIALNO PARTNERSTVO V REPUBLIKI AVSTRIJI (3 dni)
12:00 dop - 12:00 dop
Dunaj, Linz, Salzburg

Tradicionalna študijska izpopolnjevanja članov ZSDS v evropske države so postala že nenadomestljiva oblika spoznavanja drugih sistemov in dobrih tujih praks na področju uveljavljanja sodobnih...

09
oktober
STROKOVNI POSVET ČLANOV ZDRUŽENJA SVETOV DELAVCEV SLOVENIJE (2 dni)
8:30 dop - 3:15 pop
Kongresni center ADRIA – Jadranska cesta 25, ANKARAN

Tradicionalni dvodnevni strokovni posveti članov združenja so namenjeni sprejemanju konkretnih in koristnih strokovnih smernic ter priporočil, ki jih oblikujemo skupaj skozi usmerjene razprave in...

Revija

Revija

LETNIK XXVII, LETO 2023, ŠT. 2

UREDNIKOV KOMENTAR
      Dr. Mato Gostiša:  Zaustaviti nedopustne zlorabe opozoril pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi (2)

IZ TEORIJE ZA PRAKSO EKONOMSKE DEMOKRACIJE
     
Ideja ekonomske demokracije in računovodstvo človeških zmožnosti
      Dr. Franko Milost:  Zaposleni kot sredstvo podjetja: primer računovodstva človeških zmožnosti
      Dr. Živko Bergant:  Morda še nekoliko širše o delavskem direktorju

AKTUALNA TEMA
      Dr. Mato Gostiša:  Se morda skozi sporno sodno prakso obravnave opozoril po 85. členu ZDR-1 delavcem dogaja tudi množična kršitev njihovih temeljnih človekovih pravic?

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE
      Dr. Valentina Franca:  Vloga delavskih predstavnikov pri izobraževanju in usposabljanju delavcev: izsledki raziskave
      Mag. Janez Žezlina:  Učinkovit sistem motiviranja in nagrajevanja zaposlenih – izziv ali problem?
      Bojana Košnik Čuk:  Pravila poslovnega bontona – pomemben pogoj učinkovitosti delavskih predstavnikov


PRAVNA  MNENJA IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Vse starejše številke v PDF obliki

Od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki.

Arhiv revij ekonomska demokracija

Strokovna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju

Revija Ekonomska demokracija (prej Industrijska demokracija), katere ustanovitelj je Združenje svetov delavcev Slovenije in je začela izhajati že januarja 1997, je edina specializirana periodična strokovna publikacija za področje delavske participacije v Sloveniji.
Revija z barvno naslovnico obsega 32 strani (A4) in izhaja enkrat na dva meseca, praviloma zadnji dan v mesecu izida. Strokovne tekste s področja
  • sodelovanja delavcev pri upravljanju (delavskega soupravljanja)
  • udeležbe zaposlenih pri dobičku (finančne participacije) in
  • notranjega lastništva zaposlenih (lastniške participacije)
pripravljajo univerzitetni profesorji in drugi najvidnejši slovenski strokovnjaki, predstavniki različnih družboslovnih ved (ekonomija, pravo, sociologija, organizacija itd.).

Naročilnica na revijo Ekonomska demokracija

Knjige

Knjige

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom). Celotno besedilo knjige

Ekonomska demokracija v 21 stoletju (iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja): »Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. Celotno besedilo knjige