Namen in cilji

Osnovni cilj delovanja te sekcije bo načrtno spodbujanje, usmerjanje in strokovna podpora delovanju svetov delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu.

V okviru nove sekcije si bomo prizadevali pripraviti tudi konkretne spremembe in dopolnitve ZSDU, ZVZD-1 in ZID-1, kar bo dodatno pripomoglo h krepitvi soupravljalske vloge delavskih predstavnikov in dejanskemu uresničevanju ter implementaciji zakonskih določb v prakso.

Temeljito poznavanje zakonske ureditve celotnega področja si želimo v ZSDS okrepiti tudi v okviru specializiranega sistema izobraževanja/usposabljanja.

Ta nov sistem izobraževanja oziroma usposabljanja bomo s skrbno izbranim programom potrebnih osnovnih teoretičnih in pravnih znanj ter pozitivnih praktičnih izkušenj s področja VZD (tudi iz delovnega okolja naših članov združenja), ustrezno dopolnjevali in nadgrajevali z namenom delavske predstavnike za področje VZD strokovno čim bolje usposobiti, da bodo z ustreznimi kompetencami dober sogovornik in hkrati aktivni predlagatelj ukrepov za izboljšanje delovnih pogojev dela, statusa in položaja zaposlenih ter obvladovanja psihosocialnih tveganj.

Po opravljenem izobraževanju bodo udeleženci pridobili t.i. »Certifikat za delavske predstavnike za VZD«. Na ta način bodo lahko člani svetov delavcev znotraj svojih podjetij in organizacij, z doseženim z višjim nivojem znanja zakonske ureditve in pristojnosti svetov delavcev s področja VZD, lažje, bolj suvereno in tudi argumentirano uveljavljali pravice in še bolje poskrbeli za zastopanje delavcev na področju ZVD.

Za učinkovitejše, predvsem pa za čim bolj »proaktivno delovanje svetov delavcev v svojem delovnem okolju, želimo v praksi, s pomočjo članov ZVD sekcije, uveljaviti »splošna« priporočila«.

Pomembna vloga svetov delavcev, ki si jo želimo v okviru VZD sekcije okrepiti je tudi področje preventivnih ukrepov za izboljšanje zdravstvenega in psihosocialnega stanja zaposlenih, ki jih lahko v obliki priprave predlogov ukrepov delodajalcu predlagajo sveti delavcev in tudi aktivno pomagajo pri njihovi realizaciji.

S predstavljenimi aktivnostmi nove sekcije VZD želimo v združenju svetov delavcev okrepiti vlogo delavskih predstavnikov na področju varnosti in zdravja zaposlenih in tvorno prispevati k dvigu nivoja znanja in kompetenc. S svojim dodatnim znanjem in strokovnostjo s področja VZD bodo lahko člani svetov delavcev postali še boljši sogovornik v svojem delovnem okolju in aktivni pobudnik ukrepov za izboljšanje varnosti in zdravja sodelavcev. Takšna uveljavitev svetov delavcev na predstavljenem področju VZD pa bo lahko dodatno pozitivno vplivala na utrjevanje njihovega delavskopredstavniškega položaja tudi na drugih področjih in s tem na utrjevanje sistema delavskega soupravljanja kot celote. In pričakovati je, da se bo vzorec »sodelovalne organizacijske kulture« vzpostavljene na tem ožjem področju, postopno samodejno prenašal tudi na druga področja medsebojnih odnosov med delavskimi predstavništvi in delodajalci.

 

Organiziranost sekcije

Formalno so člani sekcije vsi člani ZSDS, aktivno pa bodo v njenem delovanju udeleženi predvsem člani odborov svetov delavcev za VZD in »poverjeniki« svetov delavcev za VZD (tj. tisti člani SD, ki so kot posamezniki interno zadolženi za pokrivanje tega področja, če v ta namen ni ustanovljen poseben odbor).

Formalno bodo člani sekcije vsi člani združenja, aktivno pa naj bi bili v njenem delovanju udeleženi prvenstveno predvsem člani odborov svetov delavcev za VZD in »poverjeniki« svetov delavcev za VZD (tj. tisti člani SD, ki so kot posamezniki interno zadolženi za pokrivanje tega področja, če v ta namen ni ustanovljen poseben odbor) ter po možnosti tudi sindikalni zaupniki, ki se ukvarjajo s to problematiko. K aktivnemu sodelovanju v delu sekcije bomo skušali pritegniti tudi čim več strokovnih delavcev podjetij, ki so pri posameznih delodajalcih zadolženi za to področje, prav tako pa tudi druge strokovnjake s tega področja, ki bi bili zainteresirani za takšno sodelovanje.

Osnovni obliki delovanja sekcije bosta dvopartitno sestavljen odbor sekcije, katerega člani bodo člani odborov in »poverjeniki« svetov delavcev – kolektivnih članov združenja za VZD ter zgoraj navedeni strokovni delavci (in eventualno tudi) drugi strokovnjaki za to področje, obenem pa bodo k sodelovanju povabljeni tudi predstavniki reprezentativnih sindikatov na ravni države. V strokovnem smislu bo delovanje sekcije organizirala, usmerjala in vodila strokovna sekretarka sekcije, ki jo je imenovalo predsedstvo ZSDS.

Odbor Sekcije ZSDS za varnost in zdravje pri delu

 1. Mirko Slosar – predsednik
 2. Dr. Mari Božič
 3. Aleksander Volf
 4. Matjaž Vekjet
 5. Miha Uršič
 6. Andrej Hajnc

Strokovna sekretarka sekcije:  Vesna Premović

 

Temeljni programski dokument združenja o VZD

DokumentSmernice in priporočila za delovanje svetov delavcev in ZSDS na področju varnosti in zdravja pri delu

 

Iz dela sekcije

Ključne naloge in način dela sekcije

Ključne naloge in način dela sekcije bodo skladno z navedenim programskim dokumentom naslednje:

 • načrtno spodbujanje in usmerjanje aktivnosti svetov delavcev na tem področju, in sicer predvsem v obliki priprave in sprejemanja (na skupnih strokovnih posvetih članov) konkretnih smernic in priporočil za delovanje na posameznih ožjih področjih oz. segmentih znotraj celovitega sistema VZD;
 • izvajanje lastnih aktivnosti združenja iz programskega dokumenta, zlasti v smislu prizadevanj za normativno rekonstrukcijo veljavnega modela VZD in krepitev sistemskega položaja in pravic delavskih predstavnikov na tem področju na splošno;
 • priprava, sprejem in izvajanje specializiranega sistema izobraževanja in usposabljanja delavskih predstavnikov za VZD;
 • uveljavitev posebnega »Certifikata za delavske predstavnike za VZD« po vzoru na sedanji »splošni« certifikat za člane svetov delavcev;
 • zagotavljanje strokovne pomoči članom ter medsebojnega komuniciranja in izmenjave izkušenj v okviru danih možnosti;
 • druge aktivnosti, potrebne za realizacijo tega programskega dokumenta.

 

Okvirni načrt začetnih izvedbenih aktivnosti sekcije

Na podlagi teh izhodišč je predsedstvo združenja na svoji zadnji seji že sprejelo tudi okvirni načrt začetnih izvedbenih aktivnosti sekcije, in sicer:

 1. Pridobiti seznam članov svetov delavcev ZSDS, ki že delujejo na področju VZD bodisi kot člani odborov bodisi kot poverjeniki za to področje.
 2. Sestaviti mailing listo in poslati informacijo o ustanovitvi sekcije VZD članom ZSDS ter jih povabiti k sodelovanju (prenos znanj, dobrih praks in izkušenj).
 3. Sestaviti anketno/vprašalnik z namenom pridobiti informacije o stanju v podjetjih (analiza in predstavitev rezultatov na posvetu) in na podlagi teh rezultatov organizirati nadaljnje aktivnosti sekcije.
 4. Oblikovati delovno skupino za pripravo predloga za normativno rekonstrukcijo veljavnega zakonskega modela VZD, ki bo zagotavljal oblikovanje specialnih delavskih predstavništev za to področje ter njihov status enakopravnih odločevalcev o vseh pomembnejših vprašanjih s tega področja.
 5. Stopiti v stik s Kliničnim Inštitutom za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) pri UKC Ljubljana z namenom priprave konkretnega programa aktivnosti na področju preprečevanja psihosocialnih tveganj kot ključnega izziva na področju VZD v sodobnih pogojih dela.
 6. Definiranje preventivnih aktivnosti (preventivna zdravstvena okrevanja, telesne vadbe, masaže, tečaji oživljanja, meritve različnih zdravstvenih parametrov z namenom zgodnjega odkrivanja bolezenskih stanj – krvni sladkor, pregled kožnih znamenj…).
 7. S strani sindikatov pridobiti informacije o njihovih aktivnostih na področju VZD in vzpostaviti stik z njimi ter opredeliti način tesnejšega sodelovanja.
 8. Priprava vsebin za izobraževanje/usposabljanje za pridobitev certifikata in izbira predavateljev.
 9. Priprava komunikacijskega načrta sekcije in sistematičnih objav v različnih medijih.
 10. Druge aktivnosti v dogovoru s člani sekcije.


Raziskave, pobude in priporočila sekcije

DokumentAnketna raziskava ZSDS: Delovanje svetov delavcev na področju VZD

DokumentOpomnik za analizo uspešnosti sveta delavcev pri uresničevanju nalog VZD

DokumentPravni in institucionalni okviri SISTEMA ANTIMOBINGA v družbi – Priporočila in vzorci splošnih aktov

DokumentPredlogi ZSDS za spremembe in dopolnitve veljavne zakondaje s področja VZD

DokumentPripomoček za izdelavo analize stanja VZD v družbi

DokumentPriporočilo ZSDS glede specializiranega usposabljanja ddelavskih predstavnikov za VZD

DokumentUsmeritve in priporočila za proaktivno delovanje svetov delavcev na področju VZD


Primeri dobrih praks

DokumentSodelovanje zaposlenih pri ustvarjanju zdravega in varnega delovovnega okolja

DokumentProaktivno delovanje »skupnega« odbora za varnost in zdravje pri delu


Zakonodaja in drugi predpisi


Članki in druga strokovna literatura

DokumentUpravljanje dobrega počutja in vloga svetov delavcev

DokumentPriložnost za soodločanja ali le obveznost zaradi zakonodaje?

DokumentNujen nov model varnosti in zdravja pri delu

DokumentUsmeritve za delovanje svetov delavcev in ZSDS na področju VZD