V Združenju svetov delavcev Slovenije (ZSDS) že od leta 2008 izvajamo sistem certificiranja temeljnih znanj za člane svetov delavcev s katerim želimo dvigniti strokovno usposobljenost članov za učinkovito soupravljanje ter izboljšati splošno raven kakovosti sodelovanja delavcev pri upravljanju v Sloveniji. Od takrat naprej dvodnevne programe z naslovom »Temeljni tečaj za člane svetov delavcev«, ki so podlaga za pridobitev certifikata, redno organiziramo dvakrat letno – v spomladanskem in jesenskem terminu. Skupno je bilo tako certificiranih že preko 1500 udeležencev.

DokumentSistem certificiranja znanj za člane svetov delavcev

DokumentPravilnik o certificiranju

DokumentPredlog za poslovniško ureditev

DokumentOblika certifikata

DokumentRegister prejemnikov certifikata


PROGRAM TEMELJNEGA TEČAJA ZA SVETE DELAVCEV

 1. OSNOVE DELAVSKEGA SOUPRAVLJANJA IN VLOGA SVETA DELAVCEV
  /predavanje, razprava, test/
 • Uvod: ekonomska neenakost, nevzdržnost današnjega kapitalizma, intelektualni kapital, družbena odgovornost podjetij in déležniški koncept upravljanja, motivacijske teorije
 • Razvoj ekonomske demokracije in delavsko soupravljanje
 • Slovenski model sodelovanja delavcev pri upravljanju in vloga sveta delavcev v podjetju
 • Pristojnosti in način dela sveta delavcev (po ZSDU): pobude in predlogi, obveščanje, skupno posvetovanje, soodločanje, zadržanje odločitve delodajalca
 • Razmerje med sindikalnimi in voljenimi delavskimi predstavništvi v podjetju
 • Razprava, TEST
 1. UPRAVLJANJE DRUŽB IN VLOGA DELAVSKIH PREDSTAVNIŠTEV
  /predavanje, razprava, test/
 • Uvod: zgodovinski razvoj družb, teorija zastopništva, pomen pojmov podjetje – gospodarska družba – firma
 • Pravo družb, delniška družba, skupščina – nadzorni svet – upravni odbor, delnice, dvotirnost – enotirnost, kontinentalni in anglosaški model upravljanja
 • Sodelovanje delavcev pri upravljanju družb, položaj in vloga delavskih predstavništev v nadzornem svetu upravnem odboru in v upravi družbe
 • Statusno preoblikovanje družb, povezane družbe in prevzemi družb, pravo vrednostnih papirjev
 • Sodobni trendi pri upravljanju družb – déležniški koncept kot podlaga družbene odgovornosti podjetij
 • Razprava, TEST
 1. ZAGOTAVLJANJE PRAVNE VARNOSTI ZAPOSLENIH V PODJETJU
  /predavanje, razprava, test/
 • Uvod: pravna varnost zaposlenih, dvojnost delavskih predstavništev, odbor za pravno varnost zaposlenih (po ZSDU)
 • Vloga sindikata(-ov) pri urejanju delovnih razmerij in zagotavljanju pravne varnosti zaposlenih (po ZDR-1)
 • Vloga sveta delavcev pri urejanju delovnih razmerij in zagotavljanju pravne varnosti zaposlenih (po ZDR-1) in ZSDU: skrb za pravno varnost, obveščanje, skupno posvetovanje, soodločanje, zadržanje odločitve delodajalca
 • Spori z delodajalcem, reševanje pravnih sporov med svetom delavcev in delodajalcem
 • Glavne rešitve Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1): pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja
 • Razprava, TEST
 1. SPREMLJANJE RAZVOJNIH IN FINANČNIH CILJEV DRUŽBE
  /predavanje, razprava, test/
 • Uvod: računovodstvo in knjigovodstvo, kontroling in notranja revizija, računovodski standardi
 • Računovodske informacije za odločanje sveta delavcev: Kaj sodi pod »obveščanje – skupno posvetovanje – soodločanje – zadržanje odločitve delodajalca«? (85.-98. člen ZSDU: »sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe«)
 • Računovodski (finančni) izkazi: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finančnih tokov, izkaz denarnih tokov
 • Analiza izkazov, finančni kazalniki in njihova uporaba, primerjave podjetij (s planom, po času, z neposredno konkurenco), tveganje in donosnost
 • Razprava o letnem poročilu
 • Plačilna sposobnost, insolventnost in insolvenčni postopki
 • Strateško in finančno načrtovanje, cilji podjetja in naložbe podjetja
 • Računovodstvo človeških zmožnosti: klasične in sodobne metode
 • Razprava, TEST
 1. VLOGA SVETA DELAVCEV NA PODROČJU ORGANIZACIJE IN KADROV
  /predavanje, razprava, test/
 • Uvod: razvoj in sodobni organizacijski trendi; organizacija kot subjekt, struktura in proces; poslanstvo, vizija in cilji organizacije
 • Organizacijske spremembe, organizacijska kultura in organizacijska uspešnost
 • Delovno mesto in sistemizacija delovnih mest
 • Zaposlovanje, motiviranje in razvoj kadrov
 • Vloga sveta delavcev (in sindikatov) pri oblikovanju organizacije in kadrovanju: Kaj sodi pod »obveščanje – skupno posvetovanje – soodločanje – zadržanje odločitve delodajalca«? (85.-98. člen ZSDU: »sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe«)
 • Razprava, TEST
 1. KOMUNICIRANJE SVETA DELAVCEV V PODJETJU
  /predavanje, razprava, test/
 • Uvod: komuniciranje – način življenja in dela
 • Sistem internega komuniciranja v podjetju: poslanstvo, cilji in program
 • Komuniciranje kot nepogrešljivi sopotnik sveta delavcev (ključni koraki: svet delavcev – program dela – komunikacijsko »omrežje« – izvajanje programa – merjenje uspešnosti in poročanje)
 • Razprava, TEST


Gradivo

 • Power Point predstavitev (skripta in e-verzija)
 • Pisno gradivo (e-verzija)
 • Test (I.-VI.)
 • Certifikat ZSDS
 • Etični kodeks članov sveta delavcev
 • Kodeks sodelovanja zaposlenih pri upravljanju družb
 • Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju

 

Za dodatne informacije lahko kontaktirajte mag. Rajka Bakovnika na GSM: 041/398 258 ali po elektronski pošti: cpm@siol.net